Ρύθμιση θεμάτων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 2083/1992 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας εδρεύει στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
2.  
  Το Κέντρο έχει σφραγίδα στρογγυλή, στην οποία αναγράφονται μέσα σε πλαίσιο περιμετρικά: στο επάνω μέρος «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ», και στο κάτω «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ». Στο μέσο φέρει απεικόνιση, καθοριζόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 2
1.  
  Οι φορείς με τους οποίους συνεργάζεται και συντονίζεται το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για την επίτευξη των κατά την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 2083/1992 σκοπών του είναι ιδίως: Τα τμήματα Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το Ινστιτούτο Νεο-ελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), το Διδασκαλείο της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών κυρίως του Απόδημου Ελληνισμού, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς και ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού που έχουν σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς του Κέντρου.
2.  
  Το Κέντρο απαρτίζεται από α) Την Κεντρική Διοίκηση και β) Τα Παραρτήματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό
3.  
  Η Κεντρική Διοίκηση συγκροτείται από:
 1. Τα επιστημονικά τμήματα (ί) Λεξικογραφίας, (ii) Γλωσσολογίας, (iii) Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας και (ίν) Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Λογοτεχνίας
 2. Την Υπηρεσία Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης και γ) Τη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης η οποία διαρθρώνεται στα Τμήματα (i) Προσωπικού, (ii) Οικονομικής Διαχείρισης και (iii) Διοικητικής μέριμνας
4.  
 1. Οι αρμοδιότητες των επιστημονικών τμημάτων καθορίζονται με τον οργανισμό λειτουργίας του Κέντρου
 2. Η Υπηρεσία Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης μεριμνά για την οργάνωση και τη λειτουργία της βιβλιοθήκης του Κέντρου, την τήρηση και ενημέρωη του βιβλιογραφικού αρχείου και την έκδοση του διδακτικού υλικού για την προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας
 3. Η Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης χειρίζεται τα θέματα που αφορούν το προσωπικό, την οικονομική διαχείριση και τη διοικητική μέριμνα του Κέντρου.
 4. Οι αρμοδιότητες της διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων αυτής ως ακολούθως:
 5. (i) Τμήμα Προσωπικού:
 6. Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού ανήκουν τα θέματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες πρόσληψης και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού του Κέντρου, τα θέματα μετακίνησης τους στο εσωτερικό και το εξωτερικό, τα θέματα χορήγησης αδειών καθώς και τα πειθαρχικά θέματα. (ii) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης:
 7. Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού ανήκουν τα θέματα που σχετίζονται με την κατάρτιση έγκριση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, τη μισθοδοσία του προσωπικού, την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών, την είσπραξη των εσόδων, την εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και εφοδίων για τη λειτουργία του Κέντρου. (iii) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας:
 8. Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού ανήκουν η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Δ.Σ., ή διακίνηση της αλληλογραφίας, ή Πρωτοκόλληση και Αρχειοθέτηση, ο καθαρισμός των γραφείων, το τηλεφωνικό κέντρο και κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν ανήκει στα άλλα τμήματα της διεύθυνσης.
5.  
  Τα Παραρτήματα του Κέντρου ιδρύονται, οργανώνονται και λειτουργούν με τη διαδικασία του άρθρου 26 παρ. 4 του Ν. 2083/1992.
6.  
  Ο οργανισμός λειτουργίας του Κέντρου καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων
Άρθρο 3
1.  
  Η διοίκηση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ασκείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται από: α-δ) Τέσσερα μέλη που ορίζονται ανά ένα, με τον αναπληρωτή του, από κάθε Πρόεδρο των υφισταμένων αυτοδυνάμων Τμημάτων Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών των Α.Ε.Ι. Σε περίπτωση αυτοδυναμίας νέων Τμημάτων Φιλολογίας, ο ορισμός των τεσσάρων μελών και των αναπληρωματικών τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, με επιλογή μεταξύ των προσώπων που υποδεικνύουν, κατά τα ανωτέρω και οι Πρόεδροι των Τμημάτων αυτών.
 1. Ένα (1) μέλος εκπρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων
 2. Ένα (1) μέλος εκπρόσωπο του Υπουργού Εξωτερικών για θέματα απόδημου Ελληνισμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών ή και τον αρμόδιο Υφυπουργό και
 3. Ένα (1 ) μέλος εκπρόσωπο του Υπουργού Πολιτισμού που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Πολιτισμού
2.  
  Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι διακεκριμένοι επιστήμονες σε ειδικότητες αμέσως σχετιζόμενες με τους σκοπούς του κέντρου.
3.  
  Ο διορισμός των μελών του Δ.Σ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση διορισμού ορίζεται ένα εκ των μελών της ως πρόεδρος καθώς και ο αναπληρωτής του. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας του Δ.Σ. ο οποίος είναι υπάλληλος του Κέντρου ή των υπηρεσιών ή των φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
4.  
  Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής.
5.  
  Η θητεία μέλους του Δ.Σ. λήγει πριν από την εκπνοή της πενταετίας λόγω:.
 1. Παραίτησης από τη θέση του ως μέλους
 2. Απώλειας της ιδιότητας με την οποία διορίστηκε
 3. Καταδίκης λόγω διαπράξεως κακουργήματος ή στερήσεως των πολιτικών του δικαιωμάτων λόγω καταδίκης
 4. Καταδίκης σε οποιαδήποτε ποινή λόγω διαπράξεως κάποιας από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Υπαλληλικού Κώδικα ή για ανυποταξία ή λιποταξία.
 5. Στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται νέο μέλος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου για τον υπολειπόμενο χρόνο της θητείας.
6.  
  Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά ανά δίμηνο και εκτάκτως όσες φορές το ζητήσει ο Πρόεδρος με πρόσκληση του ή με αίτηση τους, τρία τουλάχιστον μέλη του. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Δ.Σ., όταν τούτο ζητηθεί από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
7.  
  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρόντα είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του, μεταξύ των οποίων απαραιτήτως ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Το Δ.Σ. μπορεί να συνέρχεται νόμιμα για τις τρέχουσες υποθέσεις και μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι του ορισμού νέου Δ.Σ.
8.  
  Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρισταμένων μελών κατά τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η άποψη, υπέρ της οποίας συντάσσεται ο Πρόεδρος ή ο ασκών καθήκοντα Προέδρου.
9.  
  Των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο ή σε κινητά φύλλα που βιβλιοδετούνται κάθε χρόνο. Στα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη που συμμετείχαν στη σχετική συνεδρίαση, καταχωρίζονται, όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καθώς και η γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν. Την επιμέλεια τήρησης των πρακτικών έχει ο Γραμματέας.
10.  
  Το Δ.Σ. συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδίδεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα. Εκτάκτως είναι δυνατή τηλεγραφική πρόσκληση των μελών μία τουλάχιστον ημέρα πριν από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.
11.  
  Η πρόσκληση εκτός της ημερομηνίας, της ώρας και του τόπου συνεδρίασης, περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη και την εισήγηση για κάθε θέμα. θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως μπορεί να συζητηθούν μόνο ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
12.  
  Στα μέλη του Δ.Σ. και το Γραμματέα καταβάλλεται αμοιβή για κάθε συνεδρίαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Στα μέλη καταβάλλονται επιπλέον τα οδοιπορικά ή άλλα έξοδα που δαπάνησαν, εφόσον έγιναν με εντολή του Δ.Σ. και αποδεδειγμένως πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Δ.Σ. ασκεί τη γενική διοίκηση των υποθέσεων του Κέντρου και λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα ζητήματα που το αφορούν. Ειδικότερα το Δ.Σ. (α) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Κέντρου, τους οποίους και υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, (β) εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Κέντρου, (γ) συγκροτεί ομάδες έρευνας ή εργασίας, ή επιτροπές για τη μελέτη των θεμάτων που άπτονται των σκοπών του Κέντρου, (δ) εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία νέων υπηρεσιακών μονάδων στην Κεντρική Διοίκηση καθώς και των Παραρτημάτων, (ε) διαχειρίζεται τους πόρους του Κέντρου και πραγματοποιεί δαπάνες βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, (στ) αποφασίζει για κάθε θέμα σχετιζόμενο με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Κέντρου και την προστασία των πάσης φύσεως συμφερόντων του, (ζ) καταρτίζει και εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων την έκδοση του Οργανισμού Λειτουργίας του Κέντρου.
Άρθρο 5
1.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Εκπροσωπεί το Κέντρο, στα Δικαστήρια, στις Αρχές και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο, εκτός αν άλλως ορίζει το Δ.Σ.
 2. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί και προεδρεύει των εργασιών του Δ.Σ.
2.  
  Τον Πρόεδρο απόντα αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του ο αναπληρωτής του
Άρθρο 6
1.  
  Στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας συνίσταται θέση Γενικού Διευθυντή
2.  
  Ως Γενικός Διευθυντής του Κέντρου προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., επιστήμων διακεκριμένος με εμπειρία στα θέματα του Κέντρου και με τεκμηριωμένες διοικητικές ικανότητες. 3.0 Γενικός Διευθυντής του Κέντρου: (α) μετέχει ως ειδικός εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων αυτού, (β) εκδίδει εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά τις πράξεις διορισμού και απόλυσης του προσωπικού του Κέντρου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ., (γ) προΐσταται των υπηρεσιών του Κέντρου και συντονίζει τη δράση τους (δ) εισηγείται στο Δ.Σ. από κοινού με το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Κέντρου, (ε) επιμελείται της πραγματοποίησης των δαπανών του Κέντρου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Δ.Σ. (ς) εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του Κέντρου.
4.  
  Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί με απόφαση εγκρινόμενη από το Δ.Σ. να μεταβιβάζει στους Διευθυντές το δικαίωμα να υπογράφουν με εντολή του αποφάσεις, έγγραφα, πιστοποιητικά, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις.
5.  
  Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Δ.Σ.
Άρθρο 7
1.  
  Οι οργανικές θέσεις του Κέντρου ορίζονται κατά υπηρεσιακές μονάδες ως ακολούθως:
 1. Σε κάθε επιστημονικό τμήμα μια (1) θέση Διευθυντή και μία (1) θέση τακτικού ερευνητή
 2. Στην Υπηρεσία Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης μία (1) θέση Διευθυντή και τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων
 3. Στη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης μία (1 ) θέση Διευθυντή και είκοσι (20) θέσεις διοικητικού προσωπικού εκ των οποίων 8 ΠΕ, 4 ΤΕ, 6 ΔΕ, 2 ΥΕ
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 2190/1994. Κατ εξαίρεση η πλήρωση των θέσεων των διευθυντών των επιστημονικών τμημάτων μπορεί να γίνεται και με ανάθεση καθηκόντων από μέλη του διδακτικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΕΙ, ΤΕΙ ή των άλλων βαθμίδων της εκπαίδευσης με ταυτόχρονη ή μη άσκηση των κυρίων καθηκόντων τους.
3.  
  Ως Διευθυντές των Επιστημονικών τμημάτων προσλαμβάνονται διακεκριμένοι επιστήμονες οι οποίοι έχουν ειδίκευση και εμπειρία στα επιστημονικά αντικείμενα του οικείου Τμήματος. Η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Κέντρου.
4.  
  Το Δ.Σ. με απόφαση του μπορεί να αναθέτει σε μέλη του την εποπτεία των επιστημονικών τμημάτων.
5.  
  Το προσωπικό του κέντρου προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου αναλόγως των αναγκών. Τα τυπικά προσόντα, η κατηγορία και η διάρκεια της σύμβασης ορίζονται στην προκήρυξη πλήρωσης της θέσης.
6.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου η ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη αναγκών μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Κέντρου.
7.  
  Οι αποδοχές των Διευθυντών της Κεντρικής Διοίκησης του Κέντρου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. Για το λοιπό προσωπικό οι αποδοχές καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 8 "Διευθυντές παραρτημάτων"
1.  
  Σε κάθε παράρτημα του Κέντρου στο εσωτερικό ή το εξωτερικό προβλέπεται θέση Διευθυντή ο οποίος διευθύνει το παράρτημα, προΐσταται του προσωπικού και ασκεί κάθε αρμοδιότητα που ορίζεται στο διάταγμα ίδρυσης του παραρτήματος, στον οργανισμό λειτουργίας αυτού καθώς και όσες του ανατίθενται από το Δ.Σ., τον Πρόεδρο και το Γενικό Διευθυντή.
Άρθρο 9 "(α) Ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 2083/1992. (β) Χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, από ιδιωτικούς οργανισμούς και ιδιώτες από δωρεές, κληρονομί [...]"
2.  
  Οι πόροι και τα έσοδα του Κέντρου από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται κατατίθενται σε λογαριασμό Τράπεζας και η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από το λογαριασμό αυτό γίνεται με ειδική εντολή του Γενικού Διευθυντή ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Άρθρο 10
1.  
  Η πραγματοποίηση δαπανών για την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών ή τη μίσθωση οποιουδήποτε είδους ή την προμήθεια αναλωσίμων ή μη υλικών, οργάνων, μηχανημάτων, επίπλων, σκευών, εργαστηριακού εξοπλισμού και οποιουδήποτε άλλου χρήσιμου είδους γίνεται με εντολή του Γενικού Διευθυντή ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.
2.  
  Για κάθε εργασία ή μίσθωση ή προμήθεια διενεργείται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός. Για δαπάνες ποσού κατώτερου των πέντε (5) εκατομμυρίων το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει με βάση την εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.
Άρθρο 11
1.  
  Η οικονομική διαχείριση του Κέντρου περιλαμβάνει ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Κατ εξαίρεση η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων για το διορισμό του πρώτου Δ.Σ. και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.
2.  
  Ο ετήσιος ισολογισμός του Κέντρου καταρτίζεται με τη λήξη του οικονομικού έτους και συνοδεύεται από λεπτομερή έκθεση του Δ.Σ. για τη διαχείριση και την οικονομική απόδοση των δραστηριοτήτων του κατά το οικονομικό έτος, καθώς και τις προβλέψεις για το μέλλον. Ομοίως με τη λήξη του οικονομικού έτους καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος.
3.  
  Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του κέντρου γίνεται από ορκωτό ελεγκτή, οριζόμενον κατ έτος από το Δ.Σ. Ο ελεγκτής υποβάλλει την έκθεση του στο Δ.Σ. του Κέντρου και στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
Άρθρο 12
1.  
  Το Κέντρο υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία και στοιχεία:
 1. Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας
 2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων
 3. Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, όπου καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά και λογιστική τάξη, όλα τα έσοδα και τα έξοδα του Κέντρου στη διάρκεια της χρήσης
 4. Στελέχη αριθμημένων διπλότυπων αποδείξεων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένα από το Γενικό Διευθυντή του Κέντρου
 5. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από τον Κ.Φ.Σ. ή που κρίνεται απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών του.
2.  
  Τα βιβλία και τα στοιχεία μπορούν να τηρούνται και μηχανογραφικά, κατά τις εκάστοτε τεχνικές δυνατότητες και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 13 Διάλυση του Κέντρου - Τύχη της Περιουσίας του Σε περίπτωση διάλυσης του Κέντρου για οποιονδήποτε λόγο, η περιουσία του περιέρχεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
Άρθρο 14
1.  
  Τα μέλη των εδαφίων α-δ της παρ. 1 του άρθρου 3, ορίζονται κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του διατάγματος και η θητεία των μελών του είναι τριετής.
2.  
  Μέχρι την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή, τις αρμοδιότητες αυτού ασκεί ο Πρόεδρος
3.  
  Ο προϋπολογισμός του Κέντρου κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του καταρτίζεται μέσα σε δύο μήνες από το διορισμό του πρώτου Δ.Σ. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 26 παρ. 4 του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α 159), β) του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το έγγραφο ΙΒ/2937/7.4.1994 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων από το οποίο προκύπτει ότι η δαπάνη που προκαλείται ετησίως από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ανέρχεται στο ύψος των 165.000.000 δρχ. και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ (Φορέας 19.20 ΚΑΕ 2529). Για το οικονομικό έτος 1994 η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 25.000.000 δρχ. και η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ. Για το 1995 η δαπάνη θα αυξηθεί κατά 100.000.000 δρχ. και θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή της αντίστοιχης πίστωσης.
 • Την αριθμ. 164/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-05-13 Ρύθμιση θεμάτων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/78
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996