ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/103

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-05-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-05-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-05-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του ΟΣΕ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ). Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 22 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α 28). β) Του Ν. 1365/1983 «Κοινωνικοποίηση των επιχειρήσεων δημοσίου τομέα ή κοινής ωφελείας...» (Α 80). γ) Του Π.Δ/τος 59/1985 «δομή, ρόλος και τρόπος διοίκησης και λειτουργίας της κοινωνικοποιημένης επιχείρησης «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)» (Α 22). δ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). ε) Της αριθμ. 414/1993 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Β 838).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΣΕ από την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων και η οποία θα είναι, για το έτος 1994, της τάξης των 25.0000.000 δραχμών και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΟΣΕ και ειδικότερα από τη δαπάνη, που έχει προβλεφθεί για πρόσληψη προσωπικού (Κεφ. Α/4).
  • Το γεγονός ότι ο Γενικός Διευθυντής του ΟΣΕ, εκλεγμένος από το Δ.Σ. που διορίζεται απ ευθείας, ασκεί τη διοίκηση του Οργανισμού αυτού.
  • Την αριθμ. 157/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/414 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/414 1993
ΝΟΜΟΣ 1983/1365 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1365 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/59 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/59 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία