ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/108

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-04-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Για την έκδοση των κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Ν. 1481/1984 (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 1590/1986, και ρυθμίζουν θέματα που αφορούν την οργανωτική δομή και λειτουργία των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και το πυροσβεστικό προσωπικό αυτού, δεν απαιτείται η κατά το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 σύμπραξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 7 παρ. 2 και 6 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις (Α 50). β. Του Π.Δ. 137/19865 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την 87/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Υποδιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις πόλεις του Ηρακλείου και των Χανίων Κρήτης. 1994/158 1994
Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών - μηχανικών πυροσβεστικών πλοιαρίων. 1994/169 1994
Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ Τάξης στο Δήμο Ιεράπετρας του Νομού Λασιθίου Κρήτης. 1994/390 1994
Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Γ Τάξης στο Δήμο Κρωπίας του Νομού Αττικής. 1994/391 1994
Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ Τάξης στο Δήμο Ελασσόνας του Νομού Λαρίσης. 1994/421 1994
Ρύθμιση θεμάτων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 1995/203 1995
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1995/205 1995
Οργανική δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1995/47 1995
«Κανονισμός κατάταξης και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος». 1995/5 1995
Προαγωγή τουΠυροσβεστικού ΣταθμούΧανίων σε Σταθμό Α Τάξης. 1995/79 1995
(8 Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ Τάξης στο Δήμο Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων. 1995/80 1995
Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ Τάξης στο Δήμο Σικυώνος (Κιάτου) του Νομού Κορινθίας. 1995/81 1995
Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1996/170 1996
Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα. 1996/190 1996
Αυξομείωση των οργανικών θέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1997/238 1997
Ρύθμιση θεμάτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1997/239 1997
Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Α’ του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 131) και άλλες ρυθμίσεις. 1997/240 1997
Σύσταση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Χρηματικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1997/251 1997
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του Κεφ. Β του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 131). 1997/33 1997
Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας Αξιωματικών Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. 1997/66 1997
Ρύθμιση θεμάτων Υγειονομικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος. 1998/130 1998
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131)». 1998/150 1998
Σύνθεση Συμβουλίων Κρίσεων και Ανακριτικών του Πυροσβεστικού Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες ρυθμίσεις. 1998/16 1998
Τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Π.Δ. 170/ 1996 και άλλες διατάξεις. 1998/397 1998
Ίδρυση Πυροσβεστικών Σταθμών Α΄ Τάξης στις Βιομηχανικές Περιοχές Θεσσαλονίκης και Πάτρας και Γ΄ Τάξης στις Βιομηχανικές Περιοχές Βόλου και Ηρακλείου. 1998/419 1998
Αντικατάσταση διατάξεων του Π.Δ. 305/1992 «Ρύθμιση θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 152) και άλλες διατάξεις. 1998/45 1998
Ρύθμιση θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του κλάδου Τεχνικών και άλλες διατάξεις. 1999/154 1999
Συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Δ.210/1992 Α΄ 99). 1999/247 1999
Ίδρυση Δοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 1999/51 1999
Ρύθμιση θεμάτων κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα υποψηφίων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. 1999/67 1999
Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσιών και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1999/68 1999
Προσόντα προσωπικού Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος. 2001/103 2001
Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131). 2001/122 2001
Ρύθμιση θεμάτων κάλυψης θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Π.Σ. και άλλες διατάξεις. 2002/145 2002
Μεταβολή της περιφέρειας αρμοδιότητος εμμίσθων και αμίσθων προξενικών αρχών Ιταλίας. 2002/272 2002
Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών. 2003/167 2003
Ρύθμιση θεμάτων των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και άλλες διατάξεις. 2003/168 2003
Προαγωγή Πυροσβεστικών Σταθμών 2003/24 2003
Προαγωγή Πυροσβεστικών Σταθμών. 2003/256 2003
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών. 2003/310 2003
Αυξομείωση οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες ρυθμίσεις. 2003/98 2003
Ρυθμίσεις θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού. 2004/259 2004
Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστώντης Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 2007/65 2007