ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/112

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-06-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-06-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-05-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1 ) Περί συμμετοχής του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η παράγραφος 2 του άρθρου μόνου του Π.Δ/τος 1167/80 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η στην προηγούμενη παράγραφο δσαπάνη υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές ώρες υπερωριακής απασχολήσεως του συγκροτηθησόμενου επί τούτου δι αποφάσεως του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνεργείου εξ υπαλλήλων αυτού, οι οποίες και δεν δύναται να υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία ανώτατα όρια. Η διάρκεια της εργασίας του συνεργείου δεν δύναται να υπερβεί το τρίμηνο κατ ανώτατο όριο για τον έλεγχο εκάστου οικονομικού έτους». Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Το άρθρο 25 του ΝΔ 1265/1972 (ΦΕΚ197/ΤΑ) «περί ελέγχου δαπανών του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και άλλων ΝΠΔΔ ως και των λογαριασμών των Δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων των» όπως αυτό κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 89 του Π.Δ. 774/80 (ΦΕΚ 189/ΤΑ) «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου».
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Μ.Τ.Σ. ύψους 850.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ισόποση για το καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη που θα αντιμετωπισθεί από την πίστωση του Προϋπολογισμού του Μ.Τ.Σ. με Κ.Α. 0261 και φορέα Μ.Τ.Σ.
  • Το υπ αριθμό 1167/80 (ΦΕΚ 300/ΤΑ) Προεδρικό Διάταγμα «Περί συμμετοχής του Μετοχικού Ταμείου Στρατού εις τας δαπάνας λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
  • Την υπ αριθμό Γ.5815/19.12.93 (ΦΕΚ 914/ΤΒ) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας».
  • Την υπ αριθμό 1026431/268/0006Α/2.3.94 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 154/ΤΒ).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/ΤΑ/92).
  • Την με αριθμό 554/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/5815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/5815 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/1026431/268/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/1026431_268_0006Α 1994
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/1167 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1167 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία