ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/116

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-06-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-06-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-05-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

«Περί υπαγωγής των παραλίων της Κοινότητος Πέρδικας του Νομού Θεσπρωτίας στο Λιμενικό Ταμείο Ηγουμενίτσας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τα παράλια της Κοινότητος Πέρδικας του Νομού Θεσπρωτίας μέχρι τώρα περιοχές αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Πάργας, αποσπώνται από τούτο και εντάσσονται στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου Ηγουμενίτσας
2.  
    Όλα τα δικαιώματα και όλες οι υποχρεώσεις του Λιμενικού Ταμείου Πάργας, που αναφέρονται στις ανωτέρω περιοχές, περιέρχονται στο Λιμενικό Ταμείο Ηγουμενίτσας. Στον επί της Εμπορικής Ναυτιλίας Υπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 28 του από 14/19 Ιανουαρίου 1939 Β.Δ/τος «περί Κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (Α 24) και άρθρο 1 παρ. 1, 2, 3 και 5 του Ν.Δ. 1302/1949 (ΦΕΚ Α 24) «περί συγχωνεύσεως των Λιμενικών Ταμείων». β) Των άρθρων 2, 3 και 5 του Ν.Δ. 216/1974 «περί συστάσεως Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ Α 367). γ) Του Π.Δ. 649/77 «περί μεταφοράς στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας περί εκτελέσεως έργων στους λιμένες εν γένει και μεταφοράς στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων περί εποπτείας, οργανώσεως και λειτουργίας των Λιμενικών Ταμείων». δ) Του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/85 (Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα». ε) Του άρθρου 27Α του Ν. 2081 /92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών Επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 134).
  • Τις αριθ. ΕΣ 4434/21.4.93 και ΕΣ 3830/21.4.93 αποφάσεις των Νομαρχιών Θεσπρωτίας και Πρεβέζης αντίστοιχα, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι αριθ. 33/6.4.93 και 20/7.4.93 Πράξεις των Λιμενικών Επιτροπών Ηγουμενίτσας και Πάργας αντίστοιχα.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών των Λιμενικών Ταμείων Πάργας και Ηγουμενίτσας.
  • Την αριθ. 59/2.2.1994 γνωμοδότηση του Ε Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας. Προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1919/14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1919/14 1919
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1949/1302 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/1302 1949
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/216 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/216 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/649 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία