ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/12

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-02-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-02-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-02-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων αδειών και εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 27/1986 «Άδειες προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης» (Α-11 )αντικαθίσταται ως εξής: 5 Οι επανερχόμενοι από αργία με πρόσκαιρη παύση ή αργία με απόλυση δεν δικαιούνται κανονική άδεια στο ίδιο ημερολογιακό έτος που επανήλθαν στην κατάσταση της ενέργειας εφόσον απουσίασαν κατά το έτος αυτό πέραν του διμήνου Επίσης δεν δικαιούνται τέτοια άδεια στο ίδιο ημερολογιακό έτος όσοι επανέρχονται από μακρά αναρρωτική άδεια, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 60 Π.Δ. 584/1985 (Α-204), πριν την πάροδο εξαμήνου από της επανόδου των .
Άρθρο 2 "«Άρθρο 10. Άδειες ειδικών περιπτώσεων."
1.  
  Οι άδειες κύησης και λοχείας των γυναικών αστυνομικών χορηγούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις γυναίκες δημόσιους υπαλλήλους του υπαλληλικού κώδικα και του Νόμου για την προστασία της μητρότητας (Π.Δ. 611/1977) (Α-198) και ο Ν. 1302/ 1982 (Α-133).
2.  
  Στις μητέρες αστυνομικούς που έχουν τέκνα ηλικίας κάτω των έξι ετών επιτρέπεται να χορηγείται, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού του Σώματος, άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι δύο έτη συνολικά και μέχρι ένα έτος για κάθε επιπλέον τέκνο
3.  
  Αστυνομικοί που εργάζονται ως χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστές ακτινολογικών εργαστηρίων και ραδιοφυσικοί (χειριζόμενοι ραδιοϊσότοπα) ή σε ακτινολογικά εργαστήρια δικαιούνται κατ έτος μηνιαίας αδείας επικίνδυνης εργασίας με αποδοχές
4.  
  Στους εργαζόμενους μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής χορηγείται ανά δίμηνο μια ημέρα αδείας με αποδοχές. Το δικαίωμα αυτό χάνεται αν δεν ασκηθεί εντός του συγκεκριμένου διμήνου.
5.  
  Γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας 16 ετών τα οποία είναι μαθητές στοιχειώδους, μέσης, γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους προς παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους
6.  
  Αστυνομικοί που είναι σύζυγοι μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι υπηρετούν στο εξωτερικό, μπορούν να ζητήσουν άδεια, χωρίς αποδοχές. Η άδεια αυτή χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία έτη, ανεξάρτητα αν χορηγηθεί εφάπαξ ή τμηματικά.
7.  
  Αρμόδιοι για την έγκριση χορήγησης των προβλεπομένων από τις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, αδειών είναι οι οριζόμενοι στο άρθρο 14 του παρόντος διατάγματος
8.  
  Ο χρόνος των αδειών που προβλέπονται από τις παραγράφους 2 και 6 του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις
9.  
  Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται στους δικαιουμένους πέραν των προβλεπομένων από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος αδειών»
Άρθρο 3
1.  
 1. Επανιδρύεται το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Αστυνόμων Β της Σχολής Μετεκπαίδευσης Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρου 9 παρ. 2 εδάφ. β Π.Δ. 80/1993), το οποίο είχε καταργηθεί με το άρθρο 12 Π.Δ. 286/1993.
 2. Για την αποστολή και λειτουργία του Τμήματος αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 43 έως και 51 του Π.Δ. 585/1985.
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 286/1993 καταργούνται και επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2, 3 του Π.Δ. 80/1993.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφια ζ και θ του Ν. 1481 /1984 (Α-152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1590/1986 (Α-49).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α-51).
 • Τις διατάξεις του άρθρου29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α-137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α-154).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διατάξεων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α-36).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 17/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/611 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/584 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/584 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/585 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/27 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/27 1986
Ρύθμιση θεμάτων προέλευσης και εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση των Π.Δ. 496/1987 (Α 229) και Π.Δ. 585/1985 (Α 205). 1993/286 1993
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης και προέλευσης του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση των Π.Δ. 585/1985 (Α 205) και Π.Δ. 496/1987 (Α 229). 1993/80 1993
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων αδειών αστυνομικού προσωπικού, κατά τροποποίηση του π. δ/τος 27/1986 (Α΄ 11). 2007/13 2007
Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 27/1986 (Α΄ 11). 2011/138 2011
Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 27/1986 (Α΄- 11). 2011/70 2011
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας 2016/75 2016
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2018/10 2018