ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/124

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-06-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πλήρωση θέσεων δικηγόρων των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Για την πλήρωση των θέσεων δικηγόρων στο ΤΕΙ Αθήνας και στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, που προβλέπονται από το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 2188/1994, απαιτείται, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος, οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τα ακόλουθα προσόντα: α) να είναι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο ή το Εφετείο, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή Πειραιώς για τη θέση στο ΤΕΙ Αθήνας και του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τη θέση στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, β) να είναι ηλικίας μέχρι πενήντα (50) ετών, γ) να μην υπηρετούν μονίμως ή με σύμβαση αορίστου χρόνου και με οποιαδήποτε ιδιότητα, σε θέση του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, θεωρούνται ότι έχουν επιπλέον προσόντα: 1 ) εάν έχουν ειδικώς ασχοληθεί με την εκπαιδευτική νομοθεσία και κατά προτίμηση, ειδικότερα με τη νομοθεσία των ΤΕΙ και β) αν έχουν συγγραφική δράση, σχετική με τη νομοθεσία των ΤΕΙ. Άρθρο 2 Θεσσαλονίκης, αν πρόκεται για τη θέση του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Στην προκήρυξη αναφέρονται τα προσόντα του προηγούμενου άρθρου και παρέχεται προθεσμία δέκα (10) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο, από την ημέρα της κυκλοφορίας της εφημερίδας που τελευταία δημοσίευσε την περίληψη της προκήρυξης, να καταθέσει αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης. Η αίτηση κατατίθεται στο τμήμα διοικητικού προσωπικού του διοικητικού τομέα τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη σχετική διαδικασία. Μαζί με την αίτηση κατατίθεται επίσης: α) βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, για την ιδιότητα του ενδιαφερομένου ως μέλους του και ως δικηγόρου στον Άρειο Πάγο ή το Εφετείο, β) νομίμως επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου, για την απόδειξη του έτους γέννησης του, γ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί μη κατοχής άλλης θέσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος, δ) σύντομο βιογραφικό σημείωμα σχετικό, ιδίως με τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση της θέσης και ε) από ένα αντίτυπο βιβλίων ή δημοσιεύσεων, που τυχόν υπάρχουν, αν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται, ως προσόν, συγγραφική δράση σχετική με τη νομοθεσία των ΤΕΙ. 2.Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση, από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα νόμιμα προσόντα και ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από έναν Αντιπρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας, ως Πρόεδρο και δύο προϊσταμένους διευθύνσεων της ΚΥ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Ο γραμματέας της επιτροπής, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ, ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης, την οποία εκδίδει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Άρθρο 3 Η πλήρωση της θέσης ολοκληρώνεται με την πρόσληψη αυτού που επιλέγεται, η οποία συντελείται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ως εντολέως και του προσλαμβανόμενου, η οποία περιέχει τους οικονομικούς όρους και τα θέματα σχετικώς με την απασχόληση του προσλαμβανόμενου, κατά τον Κώδικα περί Δικηγόρων και τη σχετική νομοθεσία. Η περαιτέρω παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης αυτής, η τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή για λογαριασμό του εντολέως, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου του ΤΕΙ, στο οποίο και έχει κατανεμηθεί η θέση με τη διάταξη οτυ άρθρου 2 παρ. 9 του Ν. 2188/1994 ενώ η καταγγελία της, η οποία γίνεται αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και κατά τις κείμενες διατάξεις, πραγματοποιείται από τον Υπουργό που την υπογράφει. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9 του Ν. 2188/1994 «Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 18).
  • Τις διατάξεις του αρθρ. 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύψους 6.700.000 δραχμών για το τρέχον έτος και 8.400.000 δραχμών για κάθε επόμενο έτος και η δαπάνη είναι σε βάρος του ΚΑΕ 5214 του Φ. 19-500 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και ακολούθως του προϋπολογισμού των οικείων ΤΕΙ και έχει εγγραφεί στους ανωτέρω κωδικούς.
  • Την αριθ. 163/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-06-13 Πλήρωση θέσεων δικηγόρων των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/91
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 2003/3194 2003
Τροποποίηση Π.Δ. 124/1994 «Πλήρωση θέσεων δικηγόρων των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Θεσσαλονίκης». 2001/91 2001