ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/13

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-02-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-02-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-02-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού και αρμοδιότητες αυτής."
1.  
  Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστάται Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού
2.  
  Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωση και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων και η διαρκής συνεργασία με τις εκπαιδευτικές μονάδες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
3.  
  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού συγκροτείται από τα παρακάτω δύο (2) Τμήματα:
 1. Τμήμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης.
 2. β) Τμήμα Επιμόρφωσης.
4.  
  Στην αρμοδιότητα των Τμημάτων ανήκουν: α) Τμήμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης. -Η Οργάνωση και εκτέλεση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων, τόσο πριν την ανάληψη υπηρεσίας ή εντός του πρώτου εξαμήνου από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας το αργότερο, με σκοπό την γενική ενημέρωση, όσο και οποτεδήποτε μετά την συμπλήρωση δύο (2) μηνών υπηρεσίας και μέχρι την λήξη της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας, σε συνεργασία και με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. -Η ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων ΝΠΔΔ, που έχουν λιγότερες από 600 οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων και εποπτεύονται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. -Η οργάνωση και εκτέλεση, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εισαγωγικής Διοικητικής Εκπαίδευσης, κοινών προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης για υπαλλήλους περισσοτέρων Υπουργείων ή ΝΠΔΔ με βάση την συνάφεια των αντικειμένων ή για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
 1. Τμήμα Επιμόρφωσης. -Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους του Υπουργείου και τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από αυτό.
 2. Στα προγράμματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης και θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο ή οικονομικώς συμφέρον. -Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης των υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό ΝΠΔΔ, εφ όσον αυτά έχουν λιγότερες από 600 Οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων, σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους. -Η οργάνωση και εκτέλεση, σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, προγραμμάτων προαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό ΝΠΔΔ, εφ όσον αυτά έχουν λιγότερες από 600 Οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων.
 3. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να οργανώνονται και κατά κύκλους Υπουργείων με βάση την συνάφεια του αντικειμένου τους. -Η μέριμνα για την μετεκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου ή των ΝΠΔΔ, που εποπτεύονται από αυτό, στις περιπτώσεις που αυτή κρίνεται αναγκαία για τη διεύρυνση των επιστημονικών ή τεχνικών τους γνώσεων, που είναι πρόσφορες για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της Υπηρεσίας, ή την ειδίκευσή τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίας. -Η μέριμνα για την μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου ή των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από αυτό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, συναφούς με το αντικείμενο του υπουργείου ή των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από αυτό. -Η μέριμνα για την έκδοση απόφασης με την οποία ορίζεται το διδακτικό προσωπικό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκτελεί το Υπουργείο, ή των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από αυτό, εφόσον δεν ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. -Η μέριμνα για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Υπουργείου και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό, η συγκέντρωση και τεκμηρίωση γραπτών πληροφοριών σχετικών με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου και τις ειδικότερες ανάγκες εκπαίδευσης των υπαλλήλων του και η ενημέρωση των άλλων Υπηρεσιών για το υλικό της Βιβλιοθήκης.
Άρθρο 2
1.  
  Της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού προΐσταται υπάλληλος Κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Δ/ντή Β-Α
2.  
  Των Τμημάτων προΐστανται υπάλληλοι Κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου Διοικητικού Οικονομικού ή Κατηγορίας ΤΕ Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού με βαθμό Τμηματάρχη. Β-Α.
Άρθρο 3 "Καταργούμενες διατάξεις."
1.  
  Καταργείται το προβλεπόμενο από το άρθρο 1 παρ. 3 εδάφ. (γ) του Π.Δ. 98/91 (Α 44) «Τμήμα Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού» οι αρμοδιότητες του οποίου ασκούνται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού Υ.Ε.Ν. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του αρθρ. 24 παρ. 5 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137). β) Του άρθρου 1 του Ν. 2985/92 (Α 170) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης κ.ά. διατάξεις». γ) Του αριθμ. 32 παρ. 2 του Ν. 1943/91 «Εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση προσωπικού και συναφείς διατάξεις» (Α 50). δ) Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των επαγγελματικών οργανώσεων και εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών κ.ά. διατάξεις» (Α 154).
 • Την αριθ. 5246/14.10.93 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 829).
 • Από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ΥΕΝ ύψους 50.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος, και 250.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η δαπάνη αυτή έχει εγγραφεί στην πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού ΥΕΝ ύψους 350.000 δρχ. περίπου στον Ειδικό φορέα 41 /210 και με Κ.Α.Ε. 0237. Επίσης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη δρχ. 1.600.000 περίπου για τον εξοπλισμό της εν λόγω Δ/νσης, η οποία θα καλυφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό από τον ειδικό φορέα 41 /210 και ΚΑΕ 1711, 1293.
 • Την αριθ. 695/6.10.93 γνωμοδότηση του Σ. τ. Ε. με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/5246 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/5246 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1992/2985 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2985 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/98 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/98 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/350 1998