ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/130

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή των έργων της Εγνατίας Οδού (ΕΥΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται προσωρινά Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» (ΕΥΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ) και με αρμοδιότητα:
 1. Σε όλα τα θέματα που αφορούν την σύνταξη, την επίβλεψη, τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών της Εγνατίας οδού
 2. Σε όλα τα θέματα που αφορούν την παρακολούθηση, έλεγχο, διοίκηση και εποπτεία της κατασκευής των έργων της Εγνατίας οδού
2.  
  Η ΕΥΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ασκεί τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση των δημοσίων έργων
3.  
  Έδρα της ΕΥΔΕ ορίζεται η Αθήνα και η διάρκεια της λειτουργίας της ορίζεται οκταετής
Άρθρο 2
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής συνιστώνται τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Μελετών, με αρμοδιότητα για όλες τις μελέτες των έργων κατασκευής της Εγνατίας οδού. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μελετών ανήκει και η συγκέντρωση και συμπλήρωση των υφισταμένων μελτών, η σύνταξη σχεδίων προδιαγραφών και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης. β) Τμήμα Κατασκευών, με αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν την εποπτεία και τον έλεγχο της κατασκευής των έργων. γ) Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού με αρμοδιότητα για όλα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα της ΕΥΔΕ.
Άρθρο 3
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, συνιστώνται Τμήματα Κατασκευής Έργων με έδρα τα Ιωάννινα, την Κοζάνη, τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα και κατά τόπον αρμοδιότητα, κάθε Τμήματος, τις περιοχές αρμοδιότητας των τέως 7ης, 4ης, 3ης και 5ης Περιφερειακών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΠΥΔΕ) αντιστοίχως. Με απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ μπορεί να ανατίθεται συγκεκριμένο τμήμα του έργου στην αρμοδιότητα άλλης Διευθύνουσας Υπηρεσίας από τις ανωτέρω, από αυτή στην οποία ανήκει, εφόσον με την ανάθεση αυτή καθίσταται ευχερέστερη η επίβλεψη του τμήματος αυτού του έργου.
2.  
  Σε καθένα από τα παραπάνω Τμήματα συνιστώνται τα εξής Γραφεία:
 1. Γραφείο Μελετών, με αρμοδιότητα για όλες τις μελέτες των έργων της Εγνατίας οδού της περιοχής κάθε Τμήματος
 2. Γραφείο Κατασκευών, για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής των έργων.
 3. Για συγκεκριμένα τμήματα των έργων δύναται να συνιστώνται, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και περισσότερα Γραφεία Κατασκευών.
 4. Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου, για όλα τα θέματα ελέγχου της ποιότητας των χρησιμοποιουμένων στο έργο υλικών και τον ποιοτικό έλεγχο των κατασκευών
 5. Γραφείο Διοικητικού - Οικονομικού, για όλα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα του Τμηματος
3.  
  Για την υποβοήθηση των υπηρεσιών της ΕΥΔΕ στο σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη των έργων είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 4
1.  
  Της ΕΥΔΕ, των Τμημάτων και των Γραφείων της, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, και του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
2.  
  Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ ή ο αναπληρωτής του συμμετέχει στα αρμόδια Τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, κατασκευών και μελετών και στην Επιτροπή ανάθεσης μελετών, ως Εισηγητής, χωρίς ψήφο για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔΕ
3.  
  Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κατασκευών
4.  
  Τον Προϊστάμενο κάθε Τμήματος απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κατασκευών
Άρθρο 5
1.  
  Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μόνιμους ή με σύμβαση υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα που σχετίζονται με την κατασκευή ή τη χρήση των έργων, με προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση έργου, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και με προσλήψεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 6
1.  
  Οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί μέχρι σήμερα σε άλλες Υπηρεσίες και αφορούν την εκτέλεση (μελέτη - κατασκευή) της Εγνατίας οδού ή τμημάτων αυτής, παύουν να ισχύουν από τη λειτουργία της ΕΥΔΕ
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 «περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 245/Τ.Α/1.9.1977), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23/τ.Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977.
 • Την απόφαση με αριθ. 71/26.10.1993 του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Γιάννη Σουλαδάκη» (ΦΕΚ ΕΤ 834).
 • Τη γνωμοδότηση 219/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία