ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/131

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή των έργων Εκτροπής Αχελώου και Εγγειοβελτιωτικών Έργων θεσσαλικής Πεδιάδας (ΕΥΔΕ Αχελώου).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται προσωρινά Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Εκτροπής Αχελώου» (ΕΥΔΕ Έργων Εκτροπής Αχελώου) και με αρμοδιότητα:
 1. Όλα τα θέματα που αφορούν την επίβλεψη, τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών που σχετίζονται με την εκτροπή του Αχελώου προς Θεσσαλία και με τα εγγειοβελτιωτικά έργα Θεσσαλίας
 2. Όλα τα θέματα που αφορούν την κατασκευή των έργων αυτών
2.  
  Η «ΕΥΔΕ Αχελώου» ασκεί τις αρμοδιότητες της Δ/νουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής, όπως αυτές καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων
3.  
  Έδρα της ΕΥΔΕ ορίζεται η Αθήνα και η διάρκεια της λειτουργίας της ορίζεται οκταετής
Άρθρο 2
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής συνιστώνται τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Μελετών, με αρμοδιότητα για όλες τις μελέτες των έργων εκτροπής και εγγειοβελτιωτικών έργων. β) Τμήμα Κατασκευών, με αρμοδιότητα την εποπτεία και τον έλεγχο κατασκευής των έργων. γ) Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού με αρμοδιότητα για όλα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα της ΕΥΔΕ.
Άρθρο 3
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, συνιστάται Τμήμα Κατασκευής Έργων Κεφαλής με έδρα τα Τρίκαλα, για την κατσκευή της σήραγγας εκτροπής του Φράγματος Συκιάς και των συναφών έργων. Στο Τμήμα αυτό συνιστώνται τα εξής Γραφεία:.
 1. Γραφείο Μελετών, με αρμοδιότητα τα θέματα μελετών του Τμήματος
 2. Γραφείο Κατασκευών, για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής των έργων.
 3. Για συγκεκριμένα τμήματα των έργων δύναται να συνιστώνται, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και περισσότερα Γραφεία Κατασκευών.
 4. Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου, για όλα τα θέματα ελέγχου της ποιότητας των χρησιμοποιουμένων στο έργο υλικών και τον ποιοτικό έλεγχο των κατασκευών
 5. Γραφείο Διοικητικού - Οικονομικού, για όλα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα του Τμήματος
3.  
  Για την υποβοήθηση των υπηρεσιών της ΕΥΔΕ στο σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη των έργων, είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 4
1.  
  Της ΕΥΔΕ, των Τμημάτων και των Γραφείων της, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, και του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
2.  
  Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ ή ο αναπληρωτής του συμμετέχει στα αρμόδια Τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, κατασκευών και μελετών και στην Επιτροπή ανάθεσης μελετών, ως Εισηγητής, χωρίς ψήφο για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔΕ
3.  
  Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κατασκευών
4.  
  Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κατασκευής Έργων Κεφαλής, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κατασκευών
Άρθρο 5
1.  
  Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μόνιμους ή με σύμβαση υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα που σχετίζονται με την κατασκευή ή τη χρήση των έργων, με προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση έργου, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και με προσλήψεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 6
1.  
  Οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί μέχρι σήμερα σε άλλες Υπηρεσίες και αφορούν την εκτέλεση (μελέτη - κατασκευή) των έργων εκτροπής Αχελώου και εγγειοβελτιωτικών έργων Θεσσαλίας, παύουν να ισχύουν από τη λειτουργία της ΕΥΔΕ
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 «περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ΦΕΚ 245/τ.Α/1.9.1977), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23/τ.Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977.
 • Την απόφαση με αριθ. 71/26.10.1993 του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Γιάννη Σουλαδάκη» (ΦΕΚ Β 834).
 • Τη γνωμοδότηση 218/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,