ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/132

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή των Η.Λ.Π.Α.Π.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού «Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιά» (Η.Λ.Π.Α.Π.). Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 22 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης (Α 28). β) Του Π. Δ/τος 768/70 «Περί ιδρύσεως Οργανισμού προς ανάληψιν των παρά της Η.Ε.Μ. εκτελουμένων μεταφορών και περί κυρώσεως της από 3 Δεκέμβρη 1970 συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ ενός και της Η.Ε.Μ. και Γ.Ε.Ε. αφ ετέρου» (Α 273). γ) Το άρθρο 36 του Ν. 588/1977 «Περί Οργανώσεως των αστικών συγκοινωνιών Πρωτευούσης και άλλων τινών διατάξεων» (Α 148). δ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 132), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των ΗΛΠΑΠ, το ετήσιο ύψος της οποίας ανέρχεται σε 9.210.600 δρχ. και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των ΗΛΠΑΠ και ειδικότερα από τη δαπάνη, που έχει προβλεφθεί για πρόσληψη προσωπικού (στον Κωδικό με αριθμό 60. Αμοιβές με έξοδα προσωπικού).
  • Το γεγονός ότι ο Γενικός Διευθυντής των Η.Λ.Π.Α.Π., που διορίζεται απ ευθείας, ασκεί τη διοίκηση του Οργανισμού αυτού.
  • Την αριθμ. 198/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/588 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/768 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/768 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία