ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/134

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-06-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-06-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αμοιβαία συνδρομή για είσπραξη απαιτήσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το διάταγμα αυτό έχει σκοπό την προσαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Ν. 1402/83 (ΦΕΚ 167Α) προς τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας 92/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1992 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/12/ΕΟΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/81/ΕΟΚ» (L 390/124/31.12.92) με την οποία προσετέθη άρθρο 30α στην Οδηγία 92/12/ΕΟΚ (ΕΕL 76/1/23.3.1992), με τις διατάξεις του οποίου τροποποιείται η Οδηγία 76/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1976 περί της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων που προκύπτουν από ενέργειες οι οποίες αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και εγγυήσεων καθώς και από γεωργικές εισφορές και τελωνειακούς δασμούς και από φόρο προστιθέμενης αξίας και ορισμένους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (Ειδική Έκδοση Ε.Ε. στην ελληνική γλώσσα 02 Τελωνειακή Ένωση αρ. 73/18/19.3.76 σελίδες 126-131), όπως ισχύει.
Άρθρο 2
1.  
  Το εδάφιο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του νόμου 1402/83 αριθμείται ως εδάφιο στ
2.  
  Μετά το εδάφιο δ της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Ν. 1402/83 προστίθεται εδάφιο ε που έχει ως ακολούθως:«.
 1. Στους κατωτέρω ειδικούς φόρους κατανάλωσης:
 2. - ειδικό φόρο κατανάλωσης επί των βιομηχανοποιημένων καπνών, - ειδικό φόρο κατανάλωσης επί του οινοπνεύματος και των αλκοολούχων ποτών, - ειδικό φόρο κατανάλωσης επί των πετρελαιοειδών».
 3. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του νόμου 1402/83 «περί προσαρμογής της τελωνειακής και δασμολογικής νομοθεσίας στο δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 167/Α/18.11.83).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 & 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α 34) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 134) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αρ. 81/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-06-21 Αμοιβαία συνδρομή για είσπραξη απαιτήσεων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/93
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/76/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/76_1 1992
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1402 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1402 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες ρυθμίσεις. 2002/3052 2002