ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/140

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-06-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-06-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υγειονομικοί όροι για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης των μέσων μεταφοράς

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα καθορίζονται οι υγειονομικοί όροι για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης των μέσων μεταφοράς
2.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος ως τρόφιμα νοούνται τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που αποθηκεύονται στην ενδοχώρα υπό ειδικό τελωνειακό καθεστώς ή διέρχονται από τον ελληνικό χώρο (ΙΝ ΤRΑΝΖΙΤ) με αποκλεισιτκό προορισμό την τροφοδοσία των μεταφορικών μέσων (πλοίων ή αεροσκαφών) και τα οποία ελέγχονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και παρακολουθούνται από τις τελωνειακές αρχές
Άρθρο 2
1.  
  Τρόφιμα ζωικής προέλευσης που προέρχονται από κράτος - μέλος της ΕΟΚ ή τρίτες χώρες, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον εφοδιασμό των μέσων μεταφοράς και διατίθενται για τη σίτιση του προσωπικού και των επιβατών τους, πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες για κάθε είδος τροφίμου ισχύουσες διατάξεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας με τις εξής εξαιρέσεις:
 1. Για τα κρέατα γενικά και τα πτηνά νωπά ή κατεψυγμένα:
  • Δεν απαιτείται έγκριση σφαγιοτεχνικών εγκαταστάσεων
  • Δεν χρειάζεται προέγκριση για την εισαγωγή κρεάτων από τρίτες χώρες
  • Δεν απαιτείται σήμανση στην ατομική συσκευασία κρεάτων και πτηνών, εφόσον υπάρχει στην ομαδική
  • Δεν θα διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος στα κατεψυγμένα πτηνά γα εξωγενές νερό
 2. Για τα προϊόντα με βάση το κρέας και λοιπά συντηρημένα σκευάσματα:
  • Δεν απαιτείται έγκριση εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή παρασκευής
  • Για τα παστεριωμένα και τα μη πλήρους επεξεργασίας προϊόντα με βάση το κρέας απαιτείται μόνο η ημερομηνία διάθεσής τους στην κατανάλωση και όχι η ημερομηνία παραγωγής τους
 3. Για τις κονσέρβες ψαρικών απαιτείται η αναγραφή της ημερομηνίας παραγωγής στη συσκευασία ή στο πιστοποιητικό
 4. Για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα γενικά απαιτείται η αναγραφή της ημερομηνίας παραγωγής στην ομαδική συσκευασία ή στο πιστοποιητικό
 5. Για τα αυγά:
  • Οι ενδείξεις μπορεί να αναγράφονται μόνο στην ομαδική συσκευασία
  • Η ωοσκόπηση θα απαιτείται μόνο όταν, μετά το μακροσκοπικό έλεγχο, υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες υγειονομικής φύσης
 6. Για το μέλι θα διενεργείται εργαστηριακός υγειονομικός έλεγχος μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν πληροφορίες ή υπόνοιες από πλευράς των ασθενειών των μελισσών στη χώρα προέλευσης
2.  
  Οι εργαστηριακές εξετάσεις που θα διενεργούνται, εφόσον κρίνονται αναγκαίες, για όλα τα προϊόντα της προηγουμένης παραγράφου δεν θα αποτελούν αιτία καθυστέρησης για τη διάθεση των προϊόντων, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες, ενδείξεις ή πληροφορίες για την υγειονομική τους κατάσταση
Άρθρο 3 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος καταργούνται: α) Το π.δ. 653/1977 «περί όρων εισαγωγής, συντηρήσεως και διακινήσεως κατεψυγμένων κρεάτων μηρυκαστικών, χοίρων, πτηνών, θηραμάτων, κονίκλων και εδωδίμων παραπροϊόντων σφαγίων» (Α 213). β) Το π.δ. 402/1981 «περί τροποποιήσεως του άρθρου 14 του Π. Δ/τος 653/1977 «περί όρων εισαγωγής, συντηρήσεως και διακινήσεως κατεψυγμένων κρεάτων μηρυκαστικών, χοίρων, πτηνών, θηραμάτων, κονίκλων και εδωδίμων παραπροϊόντων σφαγίων» (Α 111 ). γ) Το άρθρο 4 του π.δ. 1050/1981 «περί συμπληρώσεως, αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεων τίνων των Π.Δ/των: α) 40/1977 (ΦΕΚ 18/τ.Α/21.1.1977) και β) 653/1977 (ΦΕΚ 213/τ.Α/5.8.1977)» (Α 256). δ) Το π.δ. 349/1984 «Τροποποίηση του Π.Δ. 653/1977 «περί όρων εισαγωγής, συντηρήσεως και διακινήσεως κατεψυγμένων κρεάτων μηρυκαστικών, χοίρων, πτηνών, θηραμάτων, κονίκλων και εδωδίμων παραπροϊόντων σφαγίων» (ΦΕΚ 213/τ.Α/5.8.1977» (Α 120). ε) Τα άρθρα 1 και 2 του π.δ. 58/1986 «Τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 40/1977 «περί της κτηνιατρικής επιθεωρήσεως των σφαγίων ζώων και προϊόντων ζωικής προελεύσεως» (ΦΕΚ 18Α) και 653/1977 «περί όρων εισαγωγής, συντηρήσεως και διακινήσεως κατεψυγμένων κρεάτων μηρυκαστικών, χοίρων, πτηνών, θηραμάτων, κονίκλων και εδωδίμων παραπροϊόντων σφαγίων» (ΦΕΚ 213 Α)» (Α 19). στ) Το π.δ. 518/1988 «Τροποποίηση του Π.Δ. 653/1977 «περί όρων εισαγωγής, συντηρήσεως και διακινήσεως κατεψυγμένων κρεάτων μηρυκαστικών, χοίρων, πτηνών, θηραμάτων, κονίκλων και εδωδίμων παραπροϊόντων σφαγίων» (ΦΕΚ 213 Α» (Α 23). ζ) Το άρθρο 10 του π.δ. 39/1991 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των: α) Π.Δ. 653/1977 (Α 213), β) Π.Δ. 959/1981 (Α 241), γ) Π.Δ. 599/1985 (Α 213) και δ) Π.Δ. 38/1990 (Α 14), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 88/288/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 88/289/ΕΟΚ (άρθρο 1 παρ. 5) του Συμβουλίου» (Α 22). η) Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του π.δ. 599/1985 «Υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούν τα νωπά κρέατα τα οποία αποστέλλονται από Κράτη - μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή εισάγονται από τρίτες χώρες στην Ελλάδα» (Α 213). θ. Στον υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • α) Του άρθρου 20 του ν. 248/1914 «περί οργανώσεως της ζωοτεχνικής και κτηνιατρικής υπηρεσίας» (Α 110), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23/24.1.1936 «περί συμπληρώσεως του ν. 248/1914 «περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α 47). β) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Την 184/27.10.1993 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου» (Β 836).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 203/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-06-27 Υγειονομικοί όροι για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης των μέσων μεταφοράς
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/95
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/184 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/184 1993
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/23 1936
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/40 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/40 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/653 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/653 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1050 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1050 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/402 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/402 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/959 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/959 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/349 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/349 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/599 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/58 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/58 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/518 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/518 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/38 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/38 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/39 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/39 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία