Τροποποίηση του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το εδαφ. α της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού «Κατάστασης Προσωπικού του ΟΓΑ», (Απόφαση Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών υπ αριθμ. 177647/8720/13.9.1961, Β 320, όπως τροποποιηθείσα ισχύει) συμπληρώνεται και διατυπώνεται ως εξής: α) «Επιστημονικό Προσωπικό Βαθμοί Γενικός Διευθυντής Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8».
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του Κανονισμού «Κατάστασης Προσωπικού του ΟΓΑ», αντικαθίσταται ως εξής: 6 Στο προσωπικό του ΟΓΑ Κλάδων Κλητήρων, Οδηγών Αυτοκινήτων, Τηλεφωνητών, Νυχτοφυλάκων, Χειριστών Μηχανών και Εργατών παρέχονται δύο στολές κάθε δύο χρόνια, μία καλοκαιρινή και μία χειμερινή
3.  
  Στο τέλος του άρθρου 1 του Κανονισμού «Κατάστασης Προσωπικού του ΟΓΑ», προστίθεται παράγραφος με αύξοντα αριθμό 7, ως εξής: 7 Ο βασικός μισθός των Γενικών Διευθυντών του ΟΓΑ ορίζεται στο ύψος του βασικού μισθού του βαθμού Α1 Κλάδου Γενικών θέσεων της ιεραρχίας των υπαλλήλων του ΟΓΑ, προσαυξημένος κατά 20% Οι ανωτέρω λαμβάνουν τα προβλεπόμενα από την υπ αριθμ. 2072403/6412/0022/7.11.1991 (Β 930) απόφαση Υπουργού Οικονομικών και την παρ. 8 του άρθρου 78 του Ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 5 του Ν. 2026/1992 και ισχύει κάθε φορά έξοδα παράστασης και έξοδα κίνησης, καθώς και τα προβλεπόμενα από την παρ. 10 του άρθρου 14 του Κανονισμού «Κατάστασης Προσωπικού του ΟΓΑ» επίδομα θέσης, ως και τα λοιπά επιδόματα του άρθρου αυτού, υπολογιζόμενα στο βασικό τους μισθό .
Άρθρο 2
1.  
  Από τις προβλεπόμενες στις διατάξεις του εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού «Κατάστασης Προσωπικού του ΟΓΑ» θέσεις του Κλάδου Διοίκησης πέντε (5) κενές θέσεις των βαθμών Α3-Α2 μεταφέρονται στον Κλάδο Γενικών θέσεων και δύο (2) κενές θέσεις των βαθμών Α7-Α4 στον Κλάδο Μεταφραστών, του οποίου ο εισαγωγικός βαθμός που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ανωτέρω Κανονισμού καταργείται και έτσι οι υφιστάμενες θέσεις των ανωτέρω Κλάδων διαμορφώνονται ως εξής:«
 1. Κλάδος Γενικών θέσεων:
 2. Με βαθμό Α1, θέσεις 18.
 3. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται με προαγωγή, που γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος, υπαλλήλων με βαθμό Α2, ως εξής:
 4. 1 ) έντεκα (11) θέσεις από τον Κλάδο Διοίκησης 2)Δύο (2) θέσεις από τον Κλάδο Γεωπόνων 3)Μία (1) θέση από τον Κλάδο Αναλογιστών 4)Μία (1) θέση από τον Κλάδο Πληροφορικής 5)Μία (1) θέση από τον Κλάδο Ιατρών 6)Μία (1 ) θέση από τον Κλάδο Φαρμακοποιών 7)Μία (1) θέση από τον Κλάδο Μετεωρολόγων β) Κλάδος Διοίκησης:
 5. Με βαθμούς Α3-Α2 θέσειςΜε βαθμούς Α7-Α4 θέσιςΣΥΝΟΛΟ:γ) Κλάδος Μεταφραστών:
 6. Με βαθμούς Α3-Α2 θέσηΜε βαθμούς Α7-Α4 θέσειςΣΥΝΟΛΟ:Οι υπάλληλοι του Κλάδου Μεταφραστών, στον οποίο καταργείται ο εισαγωγικός βαθμός Α8, προσμετρούν στο βαθμό τον οποίο κατέχουν δύο (2) χρόνια, λογιζόμενα, ότι διανύθηκαν στο βαθμό αυτό.
 7. Οι υπάλληλοι αυτοί, του προηγούμενου εδαφίου, μπορούν εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις να προαχθούν στον επόμενο βαθμό από αυτόν που κατέχουν, προσμετρούν δε στο βαθμό στον οποίο προάγονται ως χρόνο υπηρεσίας και τον τυχόν πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας τους.
 8. Υπάλληλοι που κατά τη δημοσίευση του παρόντος κατέχουν τον καταργούμενο εισαγωγικό βαθμό Α8 του Κλάδου Μεταφραστών θεωρούνται αυτοδικαίως και από την ίδια χρονολογία ως έχοντες τον επόμενο βαθμό Α7, προσμετρούν δε στο βαθμό αυτό το χρόνο υπηρεσίας που διήνυσαν στον καταργούμενο βαθμό Α8.
 9. Εάν υπάλληλος που προάγεται με τις διατάξεις αυτές καθίσταται αρχαιότερος ή καταλαμβάνει βαθμό ανώτερο άλλου υπαλλήλου αρχαιότερου κατά βαθμό στην κατηγορία, από την οποία προήχθη, τίθεται στο αριστερό και εν πάσει περιπτώσεις σε βαθμό όχι ανώτερο από αυτόν που κατέχει ο με προγενέστερη πράξη προαχθείς αρχαιότερος ή ανώτερος του υπάλληλος».
2.  
  Στους προβλεπόμενους από τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 2 του Κανονισμού «Κατάστασης Προσωπικού του ΟΓΑ», Κλάδους Προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προστίθεται Κλάδος Προσωπικού, ως εξής: 1 Κλάδος ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Δίπλωμα Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
3.  
  Από τις προβλεπόμενες στις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 2 του Κανονισμού «Κατάστασης Προσωπικού του ΟΓΑ» πενήντα τέσσερις (54) θέσεις του Κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, δέκα τέσσερις (14) κενές θέσεις μεταφέρονται στον Κλάδο ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, που συνιστάται με το παρόν και τριάντα έξι (36) κενές θέσεις στον Κλάδο Βοηθών Φαρμακείου του Διοικητικού Προσωπικού Β Κατηγορίας και έτσι οι υφιστάμενες θέσεις των ανωτέρω Κλάδων, διαμορφώνονται ως εξής: - Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικός Λογιστικός ΤΕ6-ΤΕ1 θέσεις- Κλάδος ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Με βαθμό ΤΕ1 θέσηΜε βαθμό ΤΕ2 θέσειςΜε βαθμούς ΤΕ6-ΤΕ3 θέσειςΣΥΝΟΛΟ:- Κλάδος Βοηθών Φαρμακείου Με βαθμό Δ1 θέσηΜε βαθμό Δ2 θέσειςΜε βαθμούς Β5-Β1 θέσειςΣΥΝΟΛΟ:4. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού «Κατάστασης Προσωπικού του ΟΓΑ» κενές θέσεις των βαθμών Β6-Β1 του Κλάδου Διοικητικών Υπαλλήλων Β, μειώνονται κατά πέντε (5) και οι θέσεις αυτές μεταφέρονται οι μεν τέσσερις (4) στο βαθμό Δ2 του ιδίου Κλάδου, η δε μία (1) στον Κλάδο Αδελφών Νοσοκόμων, (εδαφ. ε της παρ. 2 του άρθρου 2) και έτσι οι υφιστάμενες θέσεις των ως άνω Κλάδων διαμορφώνονται ως εξής:«
 1. Κλάδος Διοικητικών Υπαλλήλων Β:
 2. Με βαθμό Δ1 θέσειςΜε βαθμό Δ2 θέσειςΜε βαθμούς Β6-Β1 θέσειςΣΥΝΟΛΟε.
 3. Κλάδος Αδελφών Νοσοκόμων:
 4. Με βαθμούς Β5-Δ1 θέσεις 2».
5.  
  Ο εισαγωγικός βαθμός των Κλάδων Αρχειοθετών, Τηλεφωνητών, Κλητήρων, Νυκτοφυλάκων, Χειριστών Μηχανών, Εργατών και Προσωπικού Ασφαλείας του Βοηθητικού Προσωπικού που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού «Κατάστασης Προσωπικού του ΟΓΑ» καταργείται. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα ανωτέρω στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ανάλογα εφαρμοζόμενα.
6.  
  Στο άρθρο 2 του Κανονισμού «Κατάστασης Προσωπικού του ΟΓΑ», προστίθεται παράγραφος με αύξοντα αριθμό 9, ως ακολούθως:«
9.  
  Η ιεραρχία μεταξύ του Επιστημονικού Προσωπικού και του Διοικητικού Προσωπικού Β Κατηγορίας και μεταξύ των βαθμών του προσωπικού αυτού, καθορίζεται κατά την ακόλουθη σειρά και τάξη, προηγουμένων πάντοτε, επί υπαλλήλων αντιστοίχων βαθμών, των υπαλλήλων του Επιστημονικού Προσωπικού, ανεξαρτήτως χρόνου προαγωγής στο βαθμό αυτό. Γενικός Διευθυντής Α1 Α2 Α3-Δ1 Α4-Δ2 Α5-Β1 Α6-Β2 Α7-Β3 Α8-Β4 Β5Β6.
Άρθρο 3
1.  
  Το εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 23 του Κανονισμού «Κατάστασης Προσωπικού του ΟΓΑ», αντικαθίσταται ως εξής: 1 Να έχει, ο υπό μετάταξη υπάλληλος 4 χρόνια πραγματική υπηρεσία στον ΟΓΑ, προκειμένου για μετάταξη από Κλάδο σε Κλάδο του Επιστημονικού Προσωπικού Προκειμένου για μετάταξη από το Διοικητικό Προσωπικό Β Κατηγορίας στο Επιστημονικό Προσωπικό, να έχει ο υπό μετάταξη υπάλληλος 2 χρόνια πραγματική υπηρεσία στον Κλάδο από τον οποίο μετατάσσεται, αν το πτυχίο το απέκτησε μετά το διορισμό του στον ΟΓΑ ή 4 χρόνια πραγματική υπηρεσία αν είχε πτυχίο κατά το χρόνο του διορισμού του στον ΟΓΑ
2.  
  Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 23 του Κανονισμού «Κατάστασης Προσωπικού του ΟΓΑ» προστίθενται τα ακόλουθα: «Σε περίπτωση διαφορετικού εισαγωγικού βαθμού του ενός Κλάδου από τον άλλο Κλάδο της Κατηγορίας Διοικητικού Προσωπικού Β, ο μετατασσόμενος προσμετρά στο βαθμό που μετατάσσεται, ως χρόνο υπηρεσίας και τον τυχόν πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας της διαφοράς του εισαγωγικού βαθμού του Κλάδου στον οποίο μετατάσσεται».
3.  
  Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 23 του «Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του ΟΓΑ», προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής: Υπάλληλοι του Κλάδου Αρχειοθετών, έχοντες εικοσιπενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στον ΟΓΑ, δύνανται, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτρέπουν τούτο και υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, να μετατάσσονται σε θέσεις του Κλάδου Διοικητικών Υπαλλήλων Β, με τον κατεχόμενο βαθμό, υπό την προϋπόθεση ότι κέκτηνται τα ειδικά τυπικά προσόντα του Κλάδου αυτού
Άρθρο 4
1.  
  Μεταξύ του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 26 του Κανονισμού «Κατάστασης Προσωπικού του ΟΓΑ», προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στους μεταταγέντες ή μετατασσόμενους υπαλλήλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος, από το Διοικητικό Προσωπικό Β Κατηγορίας στο Επιστημονικό Προσωπικό, που έχουν πραγματική υπηρεσία στον ΟΓΑ, χωρίς αυτή να έχει προσμετρηθεί για βαθμολογική ή οικονομική προαγωγή στην κατηγορία που μετατάγησαν ή θα μεταταγούν, παρέχεται ο βασικός μισθός του επόμενου ή μεθεπόμενου βαθμού που κατέχουν, προσαυξανόμενος με όλα τα επιδόματα, εφόσον ο χρόνος αυτός πλεονάζει της τριετίας ή της εξαετίας αντίστοιχα
Άρθρο 5
1.  
  Το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρου 28 του Κανονισμού «Κατάστασης Προσωπικού του ΟΓΑ», αντικαθίσταται ως εξής: «Α) Ένεκα νόσου κρινομένης ιατής και παρατεινόμενης πέραν των ορίων των καθοριζομένων στο άρθρο 16 του παρόντος. Η διάρκεια της διαθεσιμότητας δεν δύναται να υπερβεί το έτος, πλην των δυσιάτων περιπτώσεων που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του παρόντος, όπου η διάρκεια της διαθεσιμότητας δεν δύναται να υπερβεί τη διετία». Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α/92), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 2190/94 (Α 28) β) των άρθρων 14 παρ. 2 περ. α, 16 παρ. 4 και 19 παρ. 3 του Ν. 4169/61 (ΦΕΚ 81/Α/61) και 12 εδάφ. β του Ν. 1287/1982 (ΦΕΚ 123/Α/82).
 • Το Π.Δ. 277/92 «Σύσταση Γενικών Δ/νσεων στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)» (ΦΕΚ 144/Α/28.8.92).
 • Το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92).
 • Την 2024/26.10.93 κοινή απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φοίβο Ιωαννίδη» (ΦΕΚ 833/Β).
 • Τις υπ αριθμ. 158/1992, 114/1993, 153/1993 και 158/1993 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΓΑ ύψους 23.500.000 δρχ. περίπου για κάθε οικονομικό έτος. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του ΟΓΑ έτους 1993 στους κωδικούς αριθμούς 0211, 0221, 0239, 1527 και 0521.
 • Την αριθμ. 687/5.10.1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/2072403/6412/0022 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2072403_6412_0022 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2024 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2024 1993
ΝΟΜΟΣ 1961/4169 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4169 1961
ΝΟΜΟΣ 1982/1287 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1287 1982
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). 1992/277 1992