ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/147

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-07-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-07-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-07-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 248/1989 (ΦΕΚ 116 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 179/1992 (ΦΕΚ 81 Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 248/1989 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 179/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1 Διάρθρωση"
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:
 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 2. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
 3. Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων
 4. Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων
 5. Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 6. Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας
 7. Διεύθυνση Πληροφορικής και Οργάνωσης
 8. Διεύθυνση Διοικητικού
 9. Τεχνική Υπηρεσία
 10. Αυτοτελές Τμήμα Εκδόσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων
 11. Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 4 του Π.Δ/τος 248/1989 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ/τος 179/1992, αντικαθίσταται ως εξής: 4 Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων 1 Η Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα Τμήμα Α Διοικητικής και Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Τμήμα Β Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Προγραμμάτων. 2 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής 1 Τμήμα Α Διοικητικής και Οικονομικής Εποπτείας Φορέων. 1 Εισηγείται για την Ιδρυση, διάλυση, ενοποίηση, διαχωρισμό, ολική ή μερική μεταφορά των εποπτευομένων ερευνητικών φορέων και για την οργανωτική τους δομή. 2 Παρακολουθεί τη λειτουργία και τη γενική δραστηριότητα των εποπτευομένων φορέων, εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την άσκηση της εποπτείας και μεριμνά για την κατάρτιση των απαραίτητων αποφάσεων και λοιπών διοικητικών πράξεων διορισμού συλλογικών και οικονομικών οργάνων διοίκησης των εποπτευομένων φορέων, καθώς και αποφάσεων ανάθεσης και εκτέλεσης ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων. 3 Εισηγείται την έκδοση των υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένων υπουργικών αποφάσεων των αναφερομένων στο διορισμό και στις πάσης φύσεως υπηρεσιακές μεταβολές και μετακινήσεις στο εξωτερικό του προσωπικού των εποπτευομένων φορέων Εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την επαγγελματική υπόσταση και απασχόληση του επιστημονικού προσωπικού (αποδοχές, ασφάλιση, μετακινήσεις κ.λπ.). 4 Επεξεργάζεται τους προϋπολογισμούς, απολογισμούς, ισολογισμούς των εποπτευομένων ερευνητικών φορέων, παρακολουθεί την εκτέλεση των προϋπολογισμών και εισηγείται την έγκρισή τους από τα αρμόδια όργανα. 5 Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό και από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων στους εποπτευόμενους φορείς. 6 Συνεργάζεται με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του προσωπικού των εποπτευομένων φορέων και εισηγείται επί των προτάσεων που της υποβάλλουν. 2 Τμήμα Β Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Προγραμμάτων. 1 Προτείνει στα πλαίσια του πενταετούς και ετησίου προγράμματος τις ερευνητικές δραστηριότητες των εποπτευομένων φορέων μετά από εισήγηση των αρμοδίων οργάνων τους. 2 Παρακολουθεί τις επιστημονικές δραστηριότητες των εποπτευομένων φορέων και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματικότερη υποστήριξή τους. 3 Εισηγείται για τη δημιουργία μηχανισμών αξιολόγησης των προγραμμάτων των φορέων και παρακολουθεί τις διαδικασίες αξιολόγησης. 4 Εισηγείται για την καθιέρωση μηχανισμών και διαδικασιών αποτίμησης του έργου των εποπτευομένων φορέων και αποτιμά το έργο αυτών, με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διαδικασίες. 5 Παρακολουθεί την εκτέλεση των προγραμμάτων και ενημερώνει τη Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης για τα αποτελέσματά τους. 6 Εισηγείται τον προγραμματισμό της Διεύθυνσης στο Συμβούλιο Προγραμματισμού .
Άρθρο 3
1.  
  Στο Π.Δ. 248/1989 προστίθεται το άρθρο 5 ως εξής: 5 Τεχνολογικής Ανάπτυξης 1 Η Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα και γραφεία Τμήμα Α Μεταφοράς Τεχνολογίας Τμήμα Β Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποδομής Τμήμα Γ Τεχνολογικής Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Πολιτισμού Γραφείο ΕΥΡΗΚΑ. 2 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνολογικής Ανάπτυξης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής 1 Τμήμα Α Μεταφοράς Τεχνολογίας. 1 Μελετά και εισηγείται για την εξειδίκευση της τεχνολογικής πολιτικής σε θέματα διεθνούς μεταφοράς τεχνολογίας. 2 Εκπονεί ή αναθέτει σε τρίτους μελέτες για την επιπτώσεις της διεθνούς τεχνολογικής ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας στην ελληνική βιομηχανία και κοινωνία. 3 Μελετά και εισηγείται μέτρα για τη μεταφορά τεχνολογίας. 4 Μελετά και εισηγείται μέτρα για τη βελτίωση της διαπραγματευτικής ικανότητας των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων σχετικά με την αγορά και χρήση ξένης τεχνολογίας και καταρτίζει πρότυπα συμβάσεων. 5 Διαχειρίζεται τις διακρατικές συμβάσεις τεχνικής βοήθειας και παρακολουθεί τις παρόμοιες συμβάσεις ανάμεσα σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. 6 Παρακολουθεί και συμμετέχει στις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών που μελετούν θέματα μεταφοράς τεχνολογίας. 7 Εισηγείται τον προγραμματισμό της Διεύθυνσης στο Συμβούλιο Προγραμματισμού. 2 Τμήμα Β Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποδομής 1 Εισηγείται μέτρα και μεριμνά για την τεχνολογική και εμπορική αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των πάσης φύσεως ερευνητικών έργων, που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΕΤ, καθώς επίσης τεχνολογικών προγραμμάτων εποπτευομένων ερευνητικών φορέων. 2 Μελετά και εισηγείται μέτρα για την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών και την υποστήριξη συναφών προγραμμάτων. 3 Μελετά, εισηγείται, συμμετέχει στις διαδικασίες ίδρυσης και εποπτεύει φορείς τεχνολογικής υποστήριξης διαφόρων κλάδων της εθνικής οικονομίας. 4 Εποπτεύει τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1733/87. 5 Εισηγείται μέτρα και υποστηρίζει μηχανισμούς για την αξιοποίηση του επιστημονικού προσωπικού με σκοπό την κάλυψη βιομηχανικών και άλλων παραγωγικών αναγκών. 6 Εισηγείται μέτρα και υποστηρίζει μηχανισμούς για την ανάπτυξη ή προσαρμογή εξειδικευμένων εργαστηρίων για τη διεξαγωγή τόσο εφαρμοσμένης έρευνας όσο και ελέγχων, εξετάσεων και δοκιμών, που εξυπηρετούν τις βιομηχανικές και άλλες παραγωγικές ανάγκες. 7 Παρακολουθεί τις δραστηριότητες κρατικών και διεθνών οργανισμών σε θέματα τεχνολογικής καινοτομίας. 8 Παρακολουθεί τις εξαγορές ελληνικών επιχειρήσεων από ξένες ή και ξένων από ελληνικές και εισηγείται ως προς τις επιπτώσεις τους στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. 9 Δημιουργεί και προωθεί οδηγούς για βιομηχανίες και επιχειρήσεις σε θέματα τεχνολογικής αιχμής. 3 Τμήμα Γ Τεχνολογικής Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Πολιτισμού. , αα) Μεριμνά για τη διάδοση των αποτελεσμάτων ερευνητικών και τεχνολογικών έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΕΤ, στην επιστημονική κοινότητα, στους τεχνολογικούς φορείς και στο Δημόσιο Τομέα. 1 Μεριμνά για τη συγκέντρωση, την οργάνωση και τη διάχυση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών. 2 Εισηγείται μέτρα και μηχανισμούς και συμμετέχει στις διαδικασίες ερφαρμογής τους για την προβολή επιτευγμάτων της τεχνολογίας. 3 Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα τεχνολογικής εκπαίδευσης και εισηγείται για τη χορήγηση υποτροφιών. 4 Εισηγείται για το περιεχόμενο σπουδών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολοτικές ανάγκες της χώρας. 5 Προωθεί την εκλαΐκευση των επιστημονικών θεμάτων που έχουν σχέση με την τεχνολογική ανάπτυξη. 6 Μελετά και εισηγείται μέτρα για την ανάπτυξη και διάχυση του τεχνολογικού πολιτισμού στην κοινωνία. 7 Συμβάλλει με κάθε πρόσφορο μέσο στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της Δημοσίας Διοίκησης. 4 Γραφείο ΕΥΡΗΚΑ. 1 Παρακολουθεί, εκπροσωπεί τη χώρα και συνεργάζεται με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας ΕΥΡΗΚΑ (αφορά πλαίσιο συνεργασίας σε προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης) σε τομείς υψηλής τεχνολογίας για την παραγωγή νέων προϊόντων τεχνικών και υπηρεσιών). 2 Εισηγείται την πολιτική συμμετοχής της χώρας στο ΕΥΡΗΚΑ σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας καθώς και με άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς. 3 Παρέχει πληροφορίες στην ελληνική βιομηχανική, επιστημονική και ερευνητική κοινότητα σχετικά με τις δραστηριότητες και τα διεθνή βιομηχανικά προγράμματα ΕΥΡΗΚΑ Συνεργάζεται με το αυτοτελές Τμήμα Εκδόσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχονται από το Γραφείο ΕΥΡΗΚΑ. 4 Δέχεται προτάσεις ελληνικής συμμετοχής, σε προγράμματα ΕΥΡΗΚΑ και φροντίζει για την αξιολόγησή τους Μελετά, προωθεί σε συνεργασία με τους καθ ύλην αρμόδιους φορείς και εισηγείται για ενδεχόμενη χρηματοδότηση τέτοιου είδους προτάσεων. 5 Εισηγείται το διορισμό εκπροσώπων και εμπειρογνωμόνων στα όργανα, τις δραστηριότητες και τα προγράμματα ΕΥΡΗΚΑ .
Άρθρο 4
1.  
  Το υποεδάφιο εε του εδαφίου γ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 248/1989 καταργείται.
Άρθρο 5 "Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων"
1.  
  Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων είναι οι εξής: α. Εισηγείται για τις διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και συντονίζει την εφαρμογή τους. β. Καταρτίζει τις υπουργικές αποφάσεις και τις αντίστοιχες συμβάσεις ανάθεση των προς ένταξη έργων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΓΓΕΤ. γ. Εισηγείται μέτρα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου των προγραμμάτων, την παραλαβή, την αξιολόγηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων και, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών αυτών. δ. Συντάσσει τους χρηματοδοτικούς πίνακες, τις εκθέσεις προόδου του προγράμματος και καταρτίζει τους σχετικούς δείκτες παρακολούθησης. ε. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΟ και της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταχύτερη και αρτιότερη εκτέλεση και αξιολόγηση των προγραμμάτων. στ. Υποστηρίζει τη λειτουργία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων.
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 38 του Π.Δ/τος 248/1989 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 179/1992, αντικαθίσταται ως εξής: 38 οργανικών μονάδων Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της ΓΓΕΤ ορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις σχετικά με την τοποθέτηση προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες των δημοσίων υπηρεσιών Ειδικότερα: 1 Των Διευθύνσεων της ΓΓΕΤ μπορούν να προΐστανται υπάλληλοι των παρακάτω κλάδων 1 Των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων, Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων, Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Πληροφορικής και Οργάνωσης και του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαβρωτικών Προγραμμάτων, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ειδικού Προσωπικού, ΠΕ Ειδικού Λειτουργικού Προσωπικού, ΠΕ θετικών Επιστημών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Τεχνικών, καθώς και ΠΕ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, όλων των ειδικοτήτων. 2 Της Διεύθυνσης Διοικητικού, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή ΤΕ/Διοικητικού-Λογιστικού. 2 Της Τεχνικής Υπηρεσίες προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Τεχνικών, με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. 3 Του Αυτοτελούς Τμήματος Εκδόσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων προΐσταται υπάλληλος όλων των Κλάδων ΠΕ με γνώσεις και πείρα στο αντικείμενο του τμήματος. 4 1 Των Τμημάτων Προγραμματισμού, Συντονισμού και αποτίμησης, Τεκμηρίωσης επιστημονικών και τεχνολογικών δεικτών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, Αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραμμάτων, Ανάθεσης και Παρακολούθησης Ερευνητικών Προγραμμάτων, Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας και συντονισμένων προγραμμάτων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων, Διοικητικής και Οικονομικής Εποπτείας Φορέων και Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών φορέων, Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποδομής, Τεχνολογικής Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Πολιτισμού και του Γραφείου ΕΥΡΗΚΑ της Διεύθυνσης Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Διακρατικών Σχέσεων, Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, Πληροφορικής, Διοικητικής Οργάνωσης και απλούστευσης διαδικασιών της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Οργάνωσης, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ειδικού Προσωπικού, ΠΕ Ειδικού Λειτουργικού Προσωπικού, ΠΕ θετικών Επιστημών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, όλων των ειδικοτήτων Του Τμήματος Πληροφορικής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. 2 Του Τμήματος Βιβλιοθήκης, Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ειδικού Προσωπικού, ΠΕ Ειδικού Λειτουργικού Προσωπικού ΠΕ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, όλων των ειδικοτήτων ή ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων. 3 Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικού, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (εκτός του τμήματος της Κεντρικής Γραμματείας) Του Τμήματος Κεντρικής Γραμματείας προΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΔΕ. 5 Των γραφείων του Αυτοτελούς Τμήματος Εκδόσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ, ή ΤΕ Εμπορίας και Διαφήμισης. 6 Του Γραφείου Πληροφοριών της Διεύθυνσης Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Δακτυλογράφων Στενογράφων .
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης προσωπικού της δημοσίας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43Α), και του άρθρου 29Α του 1558/1985, το οποίο προστέθηκε στο νόμο αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 15 και 38 παρ. 10 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28Α).
 • Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού δρχ. 350.000 που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Γεν. Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας Φ.35-310/ΚΑ-0237.
 • Τις 84/1994 και 262/1994 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1733 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1733 1987
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/248 1989
Τροποποίηση του Π.Δ. 248/89 (ΦΕΚ/116 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας». 1992/179 1992