Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Κουρέα, Κομμωτή και Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, και όροι ίδρυσης και λειτουργίας Κουρείων και Κομμωτηρίων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
 1. Κουρέας είναι εκείνος που παρέχει πλήρεις υπηρεσίες αποκλειστικά στην παιδική και ανδρική κόμμωση, όπως ξύρισμα, κούρεμα απλό ή καλλιτεχικό με ή χωρίς απλό λούσιμο και στέγνωμα μαλλιών, χωρίς όμως βαφές κατσάρωμα και συναφείς εργασίες
 2. Κομμωτής είναι εκείνος που παρέχει κάθε είδους εργασία κομμώσεως σε παιδιά, άνδρες και γυναίκες, όπως κούρεμα, χτένισμα απλό ή καλλιτεχνικό, απλό ή ειδικό λούσιμο, αποχρωματισμό, αποχρώσεις, ανταύγειες (ΜΕCΗΕS) κατσάρωμα (ΡΕRΜΑΝΕΝΤΕ), ίσωμα, τοποθέτηση τοπικής περούκας και περούκας και λοιπές καλλιτεχνικές εργασίες
 3. Κομμωτής Α είναι εκείνος που παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρονται στα παραπάνω εδάφια α και β, και μπορεί να εποπτεύει ομάδα αδειούχων κομμωτών, τεχνιτών και βοηθών
 4. Τεχνίτης περιποίησης χεριών και ποδιών είναι εκείνος που παρέχει υπηρεσίες στην περιποίηση χεριών (ΜΑΝΙCURΕ) και ποδιών (ΡΕDΙCURΕ)
 5. Βοηθός Κουρέα, Κομμωτή είναι εκείνος που εκτελεί βοηθητικές εργασίες ή υπεύθυνες εργασίες αλλά πάντα υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του Κουρέα, Κομμωτή αντίστοιχα
 6. Μαθητευόμενος είναι εκείνος που εκτελεί αποκλειστικά βοηθητικές εργασίες ή είναι μαθητής Σχολής του Δημοσίου ή αναγνωρισμένης Σχολής και εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές του
2.  
 1. Κουρείο Ανδρών είναι το κατάστημα στο οποίο παρέχονται από τον Κουρέα οι υπηρεσίες που ορίζονται στο εδ. α της παραγράφου 1.
 2. Κομμωτήριο Ανδρών Γυναικών Παιδιών, είναι το κατάστημα όπου παρέχονται οι υπηρεσίες που ορίζονται στο εδ. β της παραγράφου 1, καθώς και οι υπηρεσίες περιοποίησης χεριών (ΜΑΝΙCURΕ) και ποδιών (ΡΕDΙCURΕ) εφόσον αυτές παρέχονται από εξειδικευμένο τεχνίτη.
Άρθρο 2 "Άδεια άσκησης επαγγέλματος"
1.  
  Οι άδειες που χορηγούνται είναι: α) Βοηθού Κουρέα, Κομμωτή, β) Κουρέα, γ) Κομμωτή, δ) Κομμωτή Α, ε) Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών
Άρθρο 3 "Προσόντα και διαδικασία για την απόκτηση αδειών Για την απόκτηση οποιασδήποτε κατά το προηγούμενο άρθρο κατηγορίες άδειας απαιτούνται τα παρακάτω:"
1.  
  Βοηθού Κουρέα, Βοηθού Κομμωτή. Προϋπηρεσία δύο ετών για τους μη έχοντες τίτλο σπουδών. Η άδεια χορηγείται μετά τη συμπλήρωση της προϋπηρεσίας.
2.  
  Κουρέα
 1. Πτυχίο Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής Β/θμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών ή ισότιμο πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής και 4μηνη προϋπηρεσία
 2. Προϋπηρεσία 4 ετών σαν βοηθός συμπεριλαμβανομένης και της προϋπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτηση άδειας βοηθού Κουρέα ή Βοηθού Κομμωτή για τους μη έχοντες αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.
 3. Ως προϋπηρεσία λογίζεται και η απασχόληση του ενδιαφερομένου ως κουρέα κατά τη στρατιωτική του θητεία δεόντως πιστοποιουμένη.
3.  
  Κομμωτή
 1. Πτυχίο Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής Β/θμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών ή ισότιμο πτυχίο της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 1 έτος προϋπηρεσία με εξαρτημένη ή μη εργασία
 2. για τους μη έχοντες αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, προϋπηρεσία 7 ετών με εξαρτημένη ή μη εργασία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας Κουρέα ή εφόσον στερείται άδειας Κουρέα η προϋπηρεσία για την απαίτηση της άδειας βοηθού Κουρέα ή Βοηθού Κομμωτή.
 3. Επίσης εκτός από την παραπάνω προϋπηρεσία θα πρέπει να έχει ο ενδιαφερόμενος 1 χρόνο προϋπηρεσία σε βαφές ή βεβαίωση επιμόρφωσης από Δημόσιο φορέα σε βαφές ή άδεια τριχοβαφών του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
4.  
  Κομμωτή Α. Άδεια Κομμωτή και 4 έτη προϋπηρεσία στην άσκηση του επαγγέλματος με εξαρτημένη ή μη εργασία.
5.  
  Τεχνίτη περιποίησης χεριών ποδιών (ΜΑΝΙCURΕ -ΡΕDΙCURΕ)
 1. Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Β/θμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της ημεδαπής ή αλλοδαπής ειδικότητας Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών με ένα έτος προϋπηρεσία χεριών - ποδιών ή
 2. προϋπηρεσία 3 ετών ως βοηθός ή μαθητευόμενος στη συγκεκριμένη ειδικότητα για τους μη έχοντες τίτλο σπουδών
6.  
  Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, στα οποία πρέπει να αναγράφονται: τα στοιχεία του εργοδότη, τα στοιχεία του υποψήφιου για τη χορήγηση της αδείας και ο ακριβής χρόνος απασχόλησής του σε ημέρες ή χρόνια σε κάθε ειδικότητα. Οι εκμεταλλευόμενοι κουρεία και κομμωτήρια κατά τις διατάξεις του παρόντος, υποχρεούνται να χορηγούν στους απασχολουμένους σ αυτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον Δημοσίας Αρχής και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται σε εργαζόμενους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, πρέπει να θεωρούνται για την ακρίβεια του περιεχομένου τους από τον οικείο Επόπτη Εργασίας, μετά από γνωμοδότηση του οικείου Επαγγελματικού σωματείου που καλύπτει τον κλάδο. Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων, που μπορεί να προέρχεται είτε από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας είτε από άλλες αιτίες, για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία τα βιβλιάρια ενσήμων των ασφαλιστικών οργανισμών. Εάν και από αυτά δεν μπορεί να βεβαιωθεί το είδος και ο χρόνος της εργασίας, ο αρμόδιος κατά τα ανωτέρω για τη θεώρηση του πιστοποιητικού θα πρέπει να συντάξει έκθεση που να αιτιολογεί την αδυναμία αυτή. Στην περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας της θεώρησης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με τα παραπάνω, αυτό μπορεί να γίνει δεκτό, εφόσον υπάρχει βεβαίωση της Επαγγελματικής Οργάνωσης ή του Σωματείου του αιτούντος υποψήφιου, ότι αυτός είναι μέλος του. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να είναι θεωρημένα από την Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου έδοσης του πιστοποιητικού ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής, της πλησιέστερης προς αυτόν πόλης. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που εκδίδουν Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Τράπεζες, Οργανισμοί και Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης υπογράφονται από τις Διοικήσεις τους και δεν χρειάζεται προσυπογραφή από οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο ή θεώρηση άλλης αρχής. Η προϋπηρεσία των εγγεγραμμένων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ως επιτηδευματιών σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της ΔΟΥ ή από τα αποδεικτικά στοιχεία του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, τα οποία τηρούν οι επιτηδευματίες αυτοί κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους, όπως τιμολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών. Τα παραπάνω πιστοποιητικά και στοιχεία, κρίνονται από την Εξεταστική Επιτροπή του άρθρου 4 του παρόντος, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να αιτιολογεί στο οικείο πρακτικό που συντάσσει, την αποδοχή ή την απόρριψή τους.
Άρθρο 4 "Εξέταση υποψηφίων"
1.  
  Για την απόκτηση των αδειών που περιγράφονται στο άρθρο 2 εκτός από τα προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 3 απαιτείται και επιτυχής εξέταση θεωρητική (προφορική ή γραπτή κατά την κρίση της Επιτροπής) και πρακτική στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή, όπως αυτή καθορίζεται παρακάτω, εκτός από την άδεια κουρέα, εφόσον ο υποψήφιος έχει πτυχίο Τεχνικές επαγγελματική Σχολής και προϋπηρεσία 4 μηνών και την άδεια βοηθού Κουρέα ή βοηθού Κομμωτή οι οποίες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις
2.  
  ΟΙ άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 2 εκδίδονται από τις περιφερειακές υπηρεσίες κατά Νομαρχία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι εξετάσεις διενεργούνται στις έδρες των παραπάνω υπηρεσιών από Επιτροπή που καθορίζεται με Απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείται από:.
 1. Υγειονολόγο γιατρό ή άλλο γιατρό της Δ/νσης Υγείας ή Δ/νσης Υγείας - Πρόνοιας, ως Πρόεδρο
 2. Ένα φαρμακοποιό της ίδιας υπηρεσίας ή άλλου κρατικού φορέα, ως μέλος
 3. Έναν εκπαιδευτικό της Δημόσιας Β/θμιας εκπαίδευσης της Νομαρχίας ειδικότητας χημικού ή βιολόγου ή φαρμακοποιού ή συναφούς ειδικότητας, ως μέλος
 4. Έναν εκπρόσωπο της Ανωτάτης Συνδικαλιστικής Καλλιτεχνικής Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών - Κουρέων - Κομμωτών Ελλάδος «ΑΣΚΟΚΚΚΕ», ως μέλος
 5. Έναν εκπρόσωπο του αρμόδιου Συνδικαλιστικού οργάνου των εργαζομένων ή έναν εκπρόσωπο από το εργατικό κέντρο εφόσον δεν υπάρχει συνδικαλιστικό όργανο, ως μέλος
 6. Έναν εκπρόσωπο του οικείου Επιμελητηρίου, ως μέλος
 7. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Δ/νσης Υγείας ή Δ/νσης Υγείας - Πρόνοιας.
 8. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε εργάσιμες για Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρες κάθε 4 μήνες τα δε μέλη της αμοίβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 9. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα με την προϋπόθεση ότι θα παρίστανται υποχρεωτικά ο γιατρός, ο φαρμακοποιός και ο εκπαιδευτικός.
 10. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει ή ψήφος του Προέδρου.
 11. Σε περίπτωση κωλύματος μελών της Επιτροπής παρίστανται οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.
3.  
  Κατά των αποφάσεων της ως άνω Επιτροπής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν σε Β/θμια Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη που υποδεικνύονται από τις αυτές υπηρεσίες και φορείς που ορίζουν τα μέλη της Αθμιας Εξεταστικής Επιτροπής, υπό την προεδρία του οικείου Νομάρχη ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Τα μέλη της Επιτροπής αυτής είναι τουλάχιστον ίσου ή ανωτέρου βαθμού των μελών της Αθμιας Επιτροπής, υπό την Προεδρία του οικείου Νομάρχη ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Η Επιτροπή αυτή συνεδριάζει κάθε 6 μήνες.
4.  
  Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στην Αθμια Εξεταστική Επιτροπή αίτηση συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Δήλωση του αρ. 8 του Ν. 1599/86 μόνιμης κατοικίας.
 2. Αντίγραφο πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ειδικότητας κομμώσεων και βαφής μαλλιών ή ισότιμο πτυχίο της ημεδαπής ή αλλοδαπής στην περίπτωση που υπάρχουν
 3. Βεβαίωση εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους ή φωτοτυπία εκλογικού βιβλιαρίου
 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
 5. Παράβολο 5.000 δρχ. από το Δημόσιο Ταμείο.
 6. Ατομικό βιβλιάριο υγείας, σύμφωνα με το αρθρ. 14 της Α1/β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε με την 8405/29.10.92 (ΦΕΚ 665/92 τ. Β) Υγειονομική Διάταξη.
 7. Δύο (2) φωτογραφίες και χαρτόσημο (όσο ισχύει κάθε φορά) για επικόλληση στην άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 8. Για τους ομογενείς και τους αλλοδαπούς άδεια εργασίας και παραμονής των αρμοδίων υπηρεσιών και επιπλέον για τους αλλοδαπούς πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών, πλην των προερχομένων από Κράτη - Μέλη της ΕΟΚ
5.  
  Ο τύπος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Βοηθού Κουρέα - Κομμωτή, Κουρέα, Κομμωτή, Κομμωτή Α, Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, παρατίθεται σε παράρτημα στο τέλος του παρόντος
6.  
  Οι Δ/νσεις Υγείας ή Δ/νσεις Υγείας - Πρόνοιας υποχρεούνται να τηρούν ειδικά μητρώα, στα οποία θα καταχωρούνται οι σχετικές άδειες
Άρθρο 5 "Εξεταστέα ύλη"
1.  
  Το πλαίσιο της εξεταστέας ύλης καθορίζεται κατά άδεια ως κατωτέρω: 1)Κουρέα: α) Υποδοχή και προστασία πελάτη - ειδικότερα παιδιών ανάλογα με την ηλικία τους. β) Λούσιμο: τεχνική, επιλογή κατάλληλου κατά περίπτωση σαμπουάν και εφαρμογές ειδικών λοσιόν. γ) Κούρεμα: τύποι και τεχνικές κουρεμάτων. - Απλά και καλλιτεχνικά κουρέματα. - Επιλογή και χρήση κατάλληλων εργαλείων. - Τεχνικές και εργαλεία στεγνώματος και φορμαρίσματος μαλλιών. δ) Κούρεμα παιδικό: - Τύποι και τεχνικές. - Εργαλεία παιδικών κουρεμάτων. ε) Ξύρισμα: - Διάγνωση δέρματος και τριχοφυΐα προσώπου. - Τεχνικές και χρήση εργαλείων ξυρίσματος - απολυμάνσεις. - Απολυμάνσεις - εφαρμογές υγειονομικών κανόνων. - Αιμοστατικά τα εγκεκριμένα αρμοδίως. - Πλύσιμο και περιποίηση προσώπου. - Σωστή και υγιεινή εφαρμογή καλλυντικών. 2)Κομμωτή (ανδρών, γυναικών, παιδιών). α) Να κατέχει όλα τα πιο πάνω και ακόμα. β) Λούσιμο ειδικό σε πελάτες και σε τοπικές περούκες (ΡΟSΤΙCΗΕ) - περούκες. - Τεχνικές και προϊόντα ειδικών λουσιμάτων. γ) Κουρέματα, χτενίσματα καλλιτεχνικά - βραδυνά - τεχνικές - εργαλεία - υλικά (πιστολάκι, σίδερο, ρόλεϋ, κ.λπ.). - Γνώσεις δομής και υφής δέρματος και τρίχας. - Γνώσεις εφαρμοσμένης στην Κομμωτική Φυσικής και Χημείας. - Συνθέσεις προϊόντων - αντιδράσεις - ΡΗ αυτών. γ) Κατσάρωμα (ΡΕRΜΑΝΕΝΤΕ) -Γνώσεις θεωρητικές και τεχνικής κατάρτισης και εφαρμογής (κατσάρωμα - περμανάντ - ισιώματος, βαφής μαλλιών και περιποίησης - τοποθέτησης ανδρικής περούκας, τοπικής περούκας (ΡΟSΤΙCΗΕ). - Διάγνωση - Διάλογο για το σαφή εντοπισμό - προσδιορισμό του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. - Τεστ αλλεργίας. - Τεχνικές - φάρμακα - εργαλεία - μπικουτί. - Επιλογή φαρμάκου - εξουδετερωτικού. - Ενδιάμεσος έλεγχος. Διάγνωση δέρματος - μαλλιών - ιδιαιτερότητες ανδρικών μαλλιών. - Προστατευτικά προϊόντα (πριν το κατσάρωμα). - Καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα αγωγής (μετά το κατσάρωμα). -Κατσάρωμα σε βαμμένα - αποχρωματισμένα - με ανταύγειες μαλλιά. ε) Ίσιωμα μαλλιών: Προϋποθέσεις - τεχνικές - εργαλεία - προϊόντα. στ) Βαφές. - Γνώση φυσικού και τεχνικού χρωματολογίου. - Σύνθεση βαφών - κρεμώδεις - υγρές (ρευστές) χρωμοσαμπουάν - επικαλυπτικές (υποκατάστατα βαφών). - Τεστ αλλεργίας βαφών. -Διάγνωση δέρματος - μαλλιών. - Βαφή για πρώτη φορά με ή χωρίς λευκά μαλλιά. -Προεργασία βαφής για δύσκολα ή λευκά μαλλιά υλικά και τεχνικές πως και πότε γίνεται. - Ποσοστά λευκών κανόνας βαφής. - Μήκος μαλλιών και τεχνικές (φυσικών ή βαμμένων ήδη). - Γνώσεις απόδοσης τεχνικών χρωμάτων - ζητούμενο αποτέλεσμα - οξυζενέ και όγκοι αυτών. - Προετοιμασία βαφής - τεχνικές περάσματος, εργαλεία - χρόνος παραμονής κατά περίπτωση - καθάρισμα λεκέδων - ξέπλεγμα - εξουδετέρωση - λούσιμο και είδος σαμπουάν. - Απόχρωση βαφών (RΕ FLΕ). ζ) Γυναικεία κόμμωση. - Τεχνικές - εργαλεία - φυσιογνωμικές γνώσεις - μελέτη κρανίου. - Κούρεμα με βάση ορισμένο σχήμα (κουπ), είδη και τύποι σχεδίων (κλασσικό, μόδας κ.λπ.). - Διάφορα σχήματα και είδη κουρέματος σε βρεγμένα και στεγνά μαλλιά. - Χτενίσματα διάφορα - τεχνικές - εργαλεία (ρόλεϋ, πιστολάκι) μικτές τεχνικές - μέθοδος ηλεκτρικού ψαλιδιού (Μαρσέλ). - Στεγνή και υγρή κόμμωση. η) Αποχρωματισμός φυσικών μαλλιών (ντεκολορασιόν) -Αποχρωματισμός βαμμένων μαλλιών (ντεκαπάζ). - Διάγνωση δέρματος - Κατάσταση μαλλιών. - Γνώσεις προϊόντων -τεχνικές - εργαλεία - προφυλάξεις. - Χρόνος παραμονής των προϊόντων. - Ξέπλυμα - λούσιμο (τρόπος και χρόνος). -Βαφή επί ντεκολορασιόν ή ντεκαπάζ - τεχνικές -χρώμα - χρόνοι παραμονής κ.λπ. θ) Μες - ανταύγειες. - Γνώσεις προϊόντων - τεχνικές - τρόποι - εργαλεία -προφυλάξεις. - Λούσιμο. - Απόχρωση βαφών (Ρενσάζ - ρεφλέ). - θεραπευτικές - καλλυντικές αγωγές μαλλιών. - Προϊόντα - τεχνικές - εργαλεία. ι) Βραδυνές - καλλιτεχνικές - νυφικές κομμώσεις. - Κότσοι (σινιόν) - κοτσίδες. - Μικτές (κάτω ελεύθερα με δεσίματα πάνω και τοπικές περούκες (ΡΟSΤΙCΗΕ). - Πρόσθετα μαλλιά. -Στολίδια με κοσμήματα (Μπιζού) - φτερά κ.λπ. - συνθέσεις από μαλλιά. - Επιλογή - κατασκευή - τοποθέτηση πρόσθετων διακοσμητικών στοιχείων (κουαφ). ια) Παιδικές κομμώσεις. Κατέχουν τις γνώσεις του κομμωτή και ακόμα. - Διάλογος με το παιδί και η σημασία του. - Παιδικό λούσιμο (ειδικά σαμπουάν ή μη, ουδέτερα και αγωγές). - Φορμαρίσματα - στεγνώματα απλά - τεχνικές - εργαλεία. - Αποφυγή ρόλεϋ - ηλεκτρικού σίδερου - σπρέϋ - λακ κ.λπ. -Αποκλεισμός τεχνικών εργασιών όπως κατσάρωμα, σε ορισμένη ηλικία (Διάπλαση δέρματος - τριχών - κίνδυνος μολύνσεων - καθολικών εγκαυμάτων κ.λπ.). - Παιδικά κουρέματα - τύποι - κλασσικά - μοντέρνα -μόδας - τεχνικές - εργαλεία. 3)Κομμωτή Α - Γνώση και εφαρμογή όλων των πιο πάνω και επιπλέον: - Γνώσεις διαγωνιστικών Κομμώσεων. - Γνώσεις Διεύθυνσης Προσωπικού - Δημοσίων Σχέσεων - Οργάνωσης εργασίας κομμωτηρίου. 4) Τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών (ΜΑΝΙCURΕ - ΡΕDΙCURΕ) - Υποδοχή πελάτη και προετοιμασία πελάτη. - Διάλογος, επισήμανση προβλήματος - διάγνωση. -Περιποίηση χεριών - τεχνικές εργαλεία και σωστή χρήση τους (π.χ. μιας χρήσης). - Περιποίηση ποδιών - τεχνικές - εργαλεία. - Γνώσεις σωστού κοψίματος νυχιών - ιδιαίτερα ποδιών, αποφυγή αιματωμάτων. -Σωστή χρήση κλιβάνου αποστείρωσης. - Χρήση αιμοστατικών - απολυμαντικών εγκεκριμένων αρμοδίως. - Βαφή νυχιών, τεχνικές. - Προσθετική νυχιών - τεχνικές - εργαλεία. 5)Γενικές γνώσεις. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν σχολαστικά: α) Τους κανόνες υγιεινής - ατομικής και χώρου - τη σημασία της καθαριότητας γενικά και ειδικά της αποστείρωσης των εργαλείων για την προστασία και διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και των πελατών τους. β) Τους κανόνες παροχής πρώτων - άμεσων βοηθειών σε περιπτώσεις αλλεργικών συμβάντων - ατυχημάτων - λιποθυμιών κ.λπ. κατά τη διάρκεια εφαρμογής όλων των πιο πάνω τεχνικών εργασιών.
Άρθρο 6
1.  
  Οι κάτοχοι των αδειών που προβλέπονται στο άρθρο 2 έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα της αντίστοιχης ειδικότητας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1
Άρθρο 7 ".. Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων Κουρείων - Κομμωτηρίων."
1.  
  Για την ίδρυση και λειτουργία των Κουρείων - Κομμωτηρίων απαιτείται άδεια λειτουργίας χορηγούμενη σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
2.  
  Για τους υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Κουρείων - Κομμωτηρίων θα εφαρμόζονται ο εν ισχύι Υγειονομικός Κανονισμός και οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
3.  
  Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κουρείου ή Κομμωτηρίου χορηγείται κατ αρχήν στους κατόχους της αντίστοιχης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα ή κομμωτή, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο. Άδεια χορηγείται επίσης σε φυσικό πρόσωπο μη κάτοχο αδείας ασκήσεως επαγγέλματος ή σε νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο απασχολεί προσωπικό με επαγγελματική άδεια αντίστοιχη προς το είδος του καταστήματος για το οποίο ζητείται η άδεια. Για τη χορήγηση της άδειας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραιτήτως να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ακόμη κι αν έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη άδεια άσκησης του επαγγέλματος κουρέα ή κομμωτή σε νεώτερη ηλικία.
4.  
 1. Για κουρείο απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος κουρέα, β) για κομμωτήριο ανδρών, γυναικών και παιδιών απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή, γ) ο κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α μπορεί να αποκτήσει άδεια ή να απασχολείται σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω καταστήματα
 2. Σε επιχειρήσεις που απασχολούν από πέντε (5) μέχρι και δέκα (10) εργαζομένους κατόχους αδειών του άρθρου 2 θα εποπτεύει και παρέχει υπηρεσίες ένας τουλάχιστον κομμωτής Α. Στις επιχειρήσεις που ο Ιδιος επιχειρηματίας είναι κάτοχος της άδειας άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή Α μπορεί να εποπτεύει μέχρι 15 άτομα.
 3. Από δέκα πέντε (15) και πάνω και μέχρι και είκοσι πέντε (25) εργαζόμενους απαιτείται και δεύτερος Κομμωτής Α συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του εργοδότη.
Άρθρο 8 "Πειθαρχικό Συμβούλιο - Πειθαρχικές Ποινές"
1.  
  1 ) Την πειθαρχική εξουσία στους κουρείς - κομμωτές, κομμωτές Α βοηθούς και τεχνίτες περιποίησης χεριών και ποδιών, ασκεί 7μελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, που εδρεύει στο οικείο Επιμελητήριο και αποτελείται από: α) Ένα Πρωτοδίκη, ως Πρόεδρο. β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως Μέλος. γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, ως Μέλος. δ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, ως Μέλος. ε) Έναν εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου, ως Μέλος. στ) Έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συνδικαλιστικού Οργάνου Κουρέων - Κομμωτών, ως Μέλος. ζ) Έναν εκπρόσωπο του Κλαδικού Οργάνου των εργαζομένων ή του Ανώτατου Συνδικαλιστικού Οργάνου, ή έναν εκπρόσωπο από το εργατικό κέντρο εφόσον δεν υπάρχει συνδικαλιστικό όργανο και εφόσον τα θέματα αφορούν τους εργαζόμενους, ως Μέλος. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και συνεδριάζει σε εργάσιμες για τις δημόσιες υπηρεσίες ώρες και ημέρες χωρίς καμία αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του για τη συμμετοχή τους σ αυτή. 2) Ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να προσφύγει ο οιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 3) Πειθαρχικά αδικήματα είναι: α) Κάθε παράβαση του παρόντος Π.Δ/τος και της κείμενης Νομοθεσίας. β) Κάθε βλάβη των επαγγελματικών συμφερόντων των Κουρέων - Κομμωτών - Κομμωτών Α και Τεχνικών Περιποίησης χεριών - ποδιών (ΜΑΝΙCURΕ - ΡΕDΙCURΕ), που προήλθε από δόλο ή αμέλεια ή αναξιοπρεπή συμπεριφορά κατά την άσκηση του επαγγέλματος. γ) Η μη χορήγηση των απαιτουμένων πιστοποιητικών από τους καταστηματάρχες κουρείων ή κομμωτηρίων προς τους εργαζόμενους που απασχόλησαν ή απασχολούν στις επιχειρήσεις τους. 4) Δεν επιβάλλεται πειθαρχική ποινή χωρίς κλήση σε έγγραφη απολογία. 5) Οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι: α) Έγγραφη επίπληξη. β) Πρόστιμο από δρχ. 200.000 έως 1.000.000 που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων, για τους κατόχους άδειας καταστήματος του παρόντος διατάγματος. γ) Πρόστιμο από δρχ. 50.000 έως 500.000 που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων, για τους κατόχους αδειών ασκήσεως επαγγέλματος του παρόντος διατάγματος, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα με εξηρτημένη εργασία. δ) Προσωρινή στέρηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για τους εργαζόμενους με εξηρτημένη ή μη εργασία. ε) Οριστική στέρηση της άδειας άκησης επαγγέλματος για τους εργαζόμενους με εξηρτημένη ή μη εργασία.
Άρθρο 9
1.  
  Η εκ προθέσεως παράβαση επιτακτικών ή απαγορευτικών διατάξεων του παρόντος ως και συναφών υγειονομικών διατάξεων συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 10
1.  
  Όσοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, παρέχουν υπηρεσίες σε κουρεία ή κομμωτήρια μπορούν να συνεχίσουν την άσκηση του επαγγέλματος τους χωρίς την κατά το αρθρ. 2 σχετική άδεια, επί χρόνο ίσο προς το χρόνο προϋπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτηση της αντίστοιχης άδειας σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα το άρθρο 3 του παρόντος. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται και σε όσους έχουν διακόψει κατά τη δημοσίευση του παρόντος την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον ο χρόνος της διακοπής δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη. Για την άσκηση του επαγγέλματος μετά την πάροδο του χρόνου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου, απαιτείται η απόκτηση άδειας, η οποία χορηγείται κατά τη διαδικασία του αρθρ. 4 του παρόντος με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου.
2.  
  Εντός διετίας, από τη δημοσίευση του παρόντος, επιτρέπεται να χορηγηθεί χωρίς εξετάσεις
 1. Άδεια Κομμωτή Α, σε όσους κατά τη δημοσίευση του παρόντος παρέχουν υπηρεσίες ως κομμωτές και έχουν συμπληρώσει στην ειδικότητα αυτή δεκαετή υπηρεσία, με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή μη υπό την προϋπόθεση ότι το ένα από τα δέκα έτη έχουν απασχοληθεί σε βαφές.
 2. Η προϋπόθεση της ετήσιας αυτής υπηρεσίας δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης από δημόσιο φορέα σε βαφές, ή είναι κάτοχος άδειας τριχοβαφών του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 3. Άδεια κουρέα, στους παραδοσιακούς κουρείς που αποδεδειγμένα ασκούν το επάγγελμα του κουρέα κατά τη δημοσίευση του παρόντος, με άδεια λειτουργίας καταστήματος της οικείας Αστυνομικής Αρχής, σε περιοχές μέχρι 2.000 κατοίκους.
 4. Άδεια τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, σε όσους παρέχουν υπηρεσίες στη σχετική ειδικότητα με εξηρτημένη εργασία ή μη, επί πέντε συνεχή έτη
3.  
  Εντός τριετίας από τη δημοσίευση του παρόντος, οι κάτοχοι πτυχίου κατώτερης επαγγελματικής ή ισότιμης ημεδαπής ή αλλοδαπής σχολής, αποκτούν κατ άρθρο 4 του παρόντος, τις άδειες του κουρέα ή του κομμωτή με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους πτυχιούχους Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Β/θμιας Εκπαίδευσης και με προϋπηρεσία 2 ετών επιπλέον της προβλεπόμενης στο αρθρ. 3 παρ. 2α και 3α του παρόντος.
Άρθρο 11
1.  
  Από της ισχύος του Διατάγματος αυτού καταργείται το Π.Δ. 169/92 (ΦΕΚ 78/Α/92) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο παρόν. Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Άρθρο 12
1.  
  Στον Υφυπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 8 του Ν. 1875/90 (ΦΕΚ Α 21). β) Του άρθρου 64 παρ. 1 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α 167). γ) Του αρθρ. 29Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154). δ) Της Β3/230/25.10.93 Κοινής απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Εμπορίου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου Αλέξανδρο Μπαλτά» (ΦΕΚ Β 830). ε) Της Η/11086/4.11.93 κοινής απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων Ιωάννη Ανθόπουλο και Ελένη Στεφάνου» (ΦΕΚ 842/Β/93). στ) Την ΔΥ3α/οικ.850/25.10.93 κοινής απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εμμ. Σκουλάκη» (ΦΕΚ 832/Β/93).
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
 • Την 194/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και των Υφυπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/Β3/230 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/Β3_230 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/ΔΥ3Α/ΟΙΚ.850 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/ΔΥ3Α_ΟΙΚ_850 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/Η/11086 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/Η_11086 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1990/1875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1875 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος Κουρέα - Κομμωτή, Κομμώτριας και όροι ίδρυσης και λειτουργίας των Κουρείων - Κομμωτηρίων και άλλες λεπτομέρειες. 1992/169 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία