Ίδρυση και καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία και διέπεται από το ακόλουθο καταστατικό: Κεφάλαιο Α: Ίδρυση, Επωνυμία, Σκοπός, Έδρα, Κεφάλαιο Άρθρο 11.Ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΕ Α.Ε.». 2.Για τις σχέσεις της εταιρείας με χώρες της αλλοδαπής, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσσα. 3.Τα στοιχεία «ΜΠΕ» αποτελούν διακριτικό τίτλο, ο οποίος ανήκει αποκλειστικώς στο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.». Ομοίως, τα στοιχεία «ΜΡΑ» αποτελούν διακριτικό τίτλο της εταιρείας, όταν η επωνυμία της αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα ως «ΜΑΚΕDΟΝΙΑΝ ΡRΕSS ΑGΕΝCΥ» ή στη Γαλλική ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας σε Ελληνική ή άλλη γλώσσα σε συνδυασμό με τον ήλιο της Βεργίνας, αποτελούν σήμα κατατεθέν της εταιρείας. Άρθρο 21.Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Θεσσαλονίκης. 2.Περιφερειακά ή τοπικά γραφεία, είναι δυνατόν να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, μετά από απόφαση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με το εγκρινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πρόγραμμα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού. Άρθρο 31.Σκοπός της εταιρείας είναι: 1)Η συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση εσωτερικών και διεθνών ειδήσεων - ιδίως από το χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου - φωτογραφιών καθώς και ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού υλικού και η διανομή τους σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας. 2)Η ενημέρωση των αλλοδαπών είτε αυτοί κατοικούν στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό της χώρας και η μετάδοση ειδήσεων, σχετικά με τα κύρια πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα που συμβαίνουν στην Ελλάδα και ιδίως στη Μακεδονία και τη Θράκη. 2.Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών, η εταιρεία: 1)Χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εμπείρων δημοσιογράφων και ειδικών επιστημόνων οι οποίοι διαπνέονται από τις αρχές της ειλικρίνειας, της ακρίβειας, της αμεροληψίας και της υπευθυνότητας. 2)Διατηρεί δίκτυο ανταποκριτών και συνεργατών σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού και οργανώνει ειδικές αποστολών συνεργατών της σε περιοχές που απαιτούν ειδική δημοσιογραφική κάλυψη. 3)Συνεργάζεται με διεθνή ή εθνικά πρακτορεία ειδήσεων καθώς και με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων στο οποίο μπορεί να παρέχει και υπηρεσίες δωρεάν για την εκπλήρωση των σκοπών του που είναι συμπληρωματικοί προς τους σκοπούς της εταιρείας. 4)Αξιοποιεί και εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες που βοηθούν στην ταχύτερη συγκέντρωση και μετάδοση των ειδήσεων, όπως και στη συγκρότηση και λειτουργία ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης. 5)Διοργανώνει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς, συνέδρια και σεμινάρια για την ενημέρωση και τη βελτίωση του επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού της και των συνεργατών της και όσων εργάζονται ή θέλουν να εργασθούν στους τομείς της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. 6)Συνεργάζεται με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, άλλα Ανώτατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου ή άλλα Ερευνητικά Ιδρύματα, Κέντρα ή Ινστιτούτα ή Ερευνητικές Ομάδες ή μεμονωμένους επιστήμονες. Για το συντονισμό της συνεργασίας αυτής μπορεί να συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Επιστημονικό Συμβούλιο που επικουρεί το Δ.Σ. και το Γενικό Διευθυντή στο έργο του ως προς τα ζητήματα αυτά. 3.Για την υλοποίηση των σκοπών της, η εταιρεία διατηρεί πλήρη πολιτική και ιδεολογική αυτοτέλεια απέναντι σε οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, Δημόσιο ή ιδιωτικό, το δε δημοσιογραφικό και επιστημονικό προσωπικό που παρέχει σ αυτήν τις υπηρεσίες του, είναι υποχρεωμένο να επεξεργάζεται και αξιολογεί τις ειδήσεις με αμεροληψία, χωρίς προκαταλήψεις και με σεβασμό στους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Ειδικότερα προς διασφάλιση αυτών των αρχών: 1)Αντιμετωπίζει τις πηγές προέλευσης των ειδήσεων με ευγένεια και σοβαρότητα αλλά και εμμονή στην αποκάλυψη της αλήθειας και στη διευκρίνιση όλων των πληροφοριών. 2)Ερευνά για τα κίνητρα αυτών που προωθούν κάποια είδηση. 3)θεωρεί κύριο καθήκον της την προβολή των διισταμένων απόψεων και γνωμών. 4)θεωρεί αθώους όλους όσους κατηγορούνται, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. 5)Σέβεται και παρέχει βήμα σε όσους δεν έχουν δυνατότητες πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης. 6)Αποφεύγει οποιαδήποτε εκδήλωση αλλαζονείας ή κατάχρηση της ειδικής θέσης της μέσα στον Ελληνικό χώρο. Άρθρο 4 Για το αρχικό κεφάλαιο της ΜΠΕ Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο επόμενο άρθρο, θα εκδοθεί ένας μόνος, ονομαστικός, αναπαλλοτρίωτος τίτλος στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου. Ο τίτλος αυτός εκδίδεται από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης μόλις ολοκληρωθεί η κατά το επόμενο άρθρο απογραφή. Άρθρο 51.Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προκύπτει μετά την απογραφή, εκτίμηση και απεικόνιση σε ισολογισμό που συντάσσεται, των παρακάτω περιουσιακών στοιχείων ενεργητικών και παθητικών: 1)Όλων των κινητών πραγμάτων, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και χρησιμοποιούνται από το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. 2)Των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επί του διακριτικού τίτλου ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΠΕ και του κατά το άρθρο 1 παρ. 3 του παρόντος σήματος. 3)Όλων ανεξαιρέτως των απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που είχαν δημιουργηθεί κατά τη λειτουργία και χάριν των αναγκών της υπηρεσίας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. 2.Όλα τα δικαιώματα επί των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων εκχωρούνται και μεταβιβάζονται προς την εταιρεία, η οποία ταυτοχρόνως αναδέχεται όλες τις σχετικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνει την εκπλήρωσή τους. 3.Μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, η οποία μπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα μετά από απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, θα διενεργηθεί η απογραφή, η εκτίμηση των στοιχείων της παραγράφου 1 καθώς και η σύνταξη του ισολογισμού. Η καθαρή θέση που προκύπτει θα ορίζει το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 4.Η απογραφή, εκτίμηση των στοιχείων, καθώς και η σύνταξη του ισολογισμού ανατίθεται σε Επιτροπή αποτελούμενη από: 1)Το Γενικό Διευθυντή του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, ως Πρόεδρο. 2)Ένα μόνιμο Δημόσιο Υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, τον οποίο ορίζει ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης. 3)Ένα μόνιμο Δημόσιο Υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, τον οποίο ορίζει ο Υπουργός των Οικονομικών. 5.Για τα περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 α, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ στο εσωτερικό της Ελλάδας, εκτός από την περιοχή Αττικής, η απογραφή και εκτίμηση του ανατίθεται σε επιτροπές αποτελούμενες από: 1)Το Γενικό Διευθυντή του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ή αντικαταστάτη του, που ορίζει ο ίδιος μεταξύ των προσώπων που εργάζονται στο Πρακτορείο, ως Πρόεδρο. 2)Ένα μόνιμο Δημόσιο Υπάλληλο της κατά τόπο αρμόδιας Νομαρχίας που ορίζεται από τον οικείο Νομάρχη. 3)Ένα μόνιμο Δημόσιο Υπάλληλο της κατά τόπο αρμόδιας Δ.Ο.Υ., που ορίζεται από τον οικείο Νομάρχη. 6.Για τα περιουσιακά στοιχεία της παραγρ. 1 α που χρησιμοποιούνται σε γραφεία του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ στην αλλοδαπή, η απογραφή και εκτίμησή τους ανατίθεται σε επιτροπές αποτελούμενες από: 1)Το Γενικό Διευθυντή του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ή αντικαταστάτη του, που ορίζει ο ίδιος μεταξύ των προσώπων που εργάζονται στο Πρακτορείο. 2)και γ) από δύο μονίμους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, οι οποίοι υπηρετούν στα Γραφεία Τύπου της πλησιέστερης Ελληνικής Πρεσβευτικής Υπηρεσίας, οριζόμενους από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης. 7.Η Επιτροπή της παραγρ. 4 του παρόντος, μέσα στην ορισμένη προθεσμία, υποβάλλει το πρακτικό με την απογραφή και εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων καθώς και τον συνταχθέντα ισολογισμό προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή, βεβαιώνει με ειδική απόφαση του το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και το εγγράφει στα επίσημα βιβλία της εταιρείας. Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύεται, με εντολή του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κεφάλαιο Β: Όργανα Διοίκησης Γενική Συνέλευση Άρθρο 61.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει και για κάθε εταιρική υπόθεση. Το Ελληνικό Δημόσιο ως μόνος μέτοχος εκπροσωπείται από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης ή αντιπρόσωπό του. 2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: 1)Συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. 2)Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ανεξαρτήτως ποσού. 3)Την έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. 4)Το διορισμό ελεγκτού σε κάθε εταιρική χρήση, όπως και την έγκριση της έκθεσής τους και απαλλαγής τους. 5)Το διορισμό εκκαθαριστών. 6)Την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών της εταιρείας και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανώνυμων εταιρειών. 7)Τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών. 3.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διατάξει οποτεδήποτε έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο,. Άρθρο 71.Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τον τόπο, το χρόνο, την ημέρα και ώρα της συνεδριάσεως όπως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση του Δ.Σ. κοινοποιείται, επί ποινή ακυρότητος, τουλάχιστον πριν δέκα ημέρες από την ορισμένη ημέρα, στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης και τους Υπουργούς Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας. 3.Τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση, ο ασκών την εποπτεία της εταιρείας Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης, με απόφαση του που περιλαμβάνει τον τόπο και τον ακριβή χρόνο της συνεδρίασης όπως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η απόφαση του Υπουργού κοινοποιείται στο Δ.Σ. της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ορισμένη ημέρα συνεδρίασης. 4.Στη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν αποφασισθεί διαφορετικά από αυτήν προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και καθήκοντα Γραμματέα ασκεί μόνιμος δημόσιος υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, οριζόμενος από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Δ.Σ., καθήκονταΠροέδρου Γενικής Συνέλευσης ασκεί το αρχαιότερο από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Διοικητικό Συμβούλιο Άρθρο 81.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από επτά μέλη και συγκροτείται από: 1)Δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας στο χώρο της Επικοινωνίας και των Μέσων Ενημέρωσης, οριζόμενα από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης. Ένα από τα πρόσωπα αυτά ορίζεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 2)Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ.). 3)Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.). 4)Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων (Ε.Ι.Η.Ε.Ε.). 5)Το Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας. 6)Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στην εταιρεία. 2.Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία χρόνια. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και θεωρείται συγκροτημένο εφόσον έχουν ορισθεί ή υπάρχουν τρία τουλάχιστον μέλη του. Άρθρο 91.Ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τα Διοικητικά Συμβούλια των Ε.Ι.Η.Ε.Ε., Ε.Σ.Η.Ε.Α. και Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. με απόφαση τους ορίζουν τον εκπρόσωπο τους, επιλεγόμενο μεταξύ όλων των μελών των αντίστοιχων Ενώσεων. 2.Ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συγκαλείται Γενική Συνέλευση των εργαζομένων στην εταιρεία, με πρωτοβουλία των εκπροσώπων τους στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και την Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Η.Ε.Θ.). Στην πρόσκληση αναγράφεται ο ακριβής χρόνος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και η διαδικασία εκλογής. Η ψηφοφορία είναι μυστική και κάθε εκλογέας - μέλος της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα να θέσει μέχρι δύο σταυρούς στα ονόματα των υποψηφίων, που αναγράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά σε ενιαίο και κοινό ψηφοδέλτιο. Άρθρο 10 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Διαμορφώνει τις βασικές αρχές που διέπουν την εταιρεία κατά την εκτέλεση του έργου της και χαράσσει τις γραμμές της επιχειρηματικής τακτικής της. β) Εγκρίνει το πρόγραμμα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της εταιρείας. γ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, ισολογισμό, απολογισμό. δ) Διορίζει, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και Γενικού Διευθυντή, τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Εταιρείας. ε) Εγκρίνει τους κώδικες δεοντολογίας, βάσει των οποίων λειτουργεί η εταιρεία. στ) Καθορίζει το ύψος των συνδρομών για τις παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες. Άρθρο 111.Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου: α) Εφόσον τη θέση κατείχε πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας, ο αντικαταστάτης του ορίζεται κατά τον ίδιο τρόπο. 1)Εφόσον τη θέση κατείχε πρόσωπο οριζόμενο με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων, ο αντικαταστάτης του ορίζεται κατά τον ίδιο τρόπο. 2)Εφόσον τη θέση κατείχε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στην εταιρεία, ακολουθείται, αμέσως μετά την κένωση της θέσης, η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 άρθρο 9 του παρόντος, διαδικασία. 2.Ο χρόνος θητείας των αντικαταστατών συμβούλων καλύπτει το υπόλοιπο του χρόνου, μέχρι τη λήξη της τριετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. 3.Ο χρόνος της τριετούς θητείας του Δ.Σ. αρχίζει από την ημέρα της συγκρότησης του σε σώμα, μετά τον ορισμό των μελών του, κατά το άρθρο 9 του παρόντος. Άρθρο 121.Το Δ.Σ. συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μήνες. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή μετά από αίτηση τριών μελών του. Επίσης, ο ασκών την εποπτεία Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο του τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συζήτηση καθορισμένων θεμάτων. 2.Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται σ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των εν ενεργεία μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. 3.Σύμβουλος που απουσιάζει δεν μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλον σύμβουλο. 4.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ή από πρόσωπο που έχει ο ίδιος εξουσιοδοτήσει. 5.Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση το ποσό της οποίας ορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ειδικώς για τη μεταβατική περίοδο από τη σύσταση της εταιρείας μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Άρθρο 131.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να είναι μέλη Διοικήσεων ή να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα πρακτορεία ειδήσεων, δημόσια ή ιδιωτικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα προς αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρο 14 1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, προεδρεύει των εργασιών του καθώς και των εργασιών της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, κυρώνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και αντίγραφα ή αποσπάσματά τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει επίσης του Επιστημονικού Συμβουλίου (αρθ. 3 παρ. 2 περ. στ). 2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνεται κατά σειρά από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης (περίπτωση α της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος) ή από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας. Γενικός Διευθυντής Άρθρο 15 1.Ο Γενικός Διευθυντής διοικεί την εταιρεία και διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, όπως και στις σχέσεις της με οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, δημόσιο ή ιδιωτικό, δεσμεύοντάς την μόνον με την υπογραφή του που τίθεται κάτω από την εταιρική σφραγίδα, παρίσταται εν ονόματι της εταιρείας ενώπιον παντός Δικαστηρίου, ορίζοντας πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικώς ασκεί όλες τις αρμοδιότητες διοίκησης (διαχείρισης - εκπροσώπησης) της εταιρείας, που δεν έχουν ρητώς ανατεθεί με το παρόν σε άλλο Όργανο αυτής. 2.Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας και ασκεί τις ουσιαστικές διευθυντικές αρμοδιότητες λαμβάνοντας τις αναγκαίες, κατά την κρίση του, αποφάσεις σύμφωνες με τις βασικές αρχές της εταιρικής λειτουργίας και μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα: 1)Καθορίζει το οργανόγραμμα της εταιρείας, αποφασίζει την πλήρωση των απαραίτητων, για τις ανάγκες της εταιρείας, θέσεων, καθορίζει τις διαδικασίες προσλήψεων και μεταθέτει υπαλλήλους από μία υπηρεσία σε άλλη. 2)Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο. 3)Απολύει προσωπικό με καταγγελία των σχετικών συμβάσεων. 4)Τοποθετεί το προσωπικό της εταιρείας στις θέσεις που προβλέπονται από το οργανόγραμμα και προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο τα πρόσωπα που θα καλύψουν τις θέσεις των διευθυντών των διευθύνσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις. 3.Το Γενικό Διευθυντή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος κατά τη σειρά διορισμού τους. Στις λοιπές αρμοδιότητες του αναπληρώνεται από τους Διευθυντές Σύνταξης κατά τη σειρά διορισμού τους. 4.Η θητεία του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας είναι πενταετής. 5.Έξι μήνες πριν την εκπνοή της θητείας του, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση προκειμένου να αποφασίσει για την ανανέωση της. Αν η απόφαση της Γ.Σ. είναι αρνητική, δημοσιεύεται, με πρωτοβουλία του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης σε τρεις τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών προκήρυξη - πρόσκληση, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης, ο οποίος κατόπιν επιλογής, προτείνει το πρόσωπο του νέου Γενικού Διευθυντή στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. 6.Αιτήσεις για επιλογή στη θέση του Γενικού Διευθυντή δύναται να υποβάλουν δημοσιογράφοι ή ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι: 1)Έχουν πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης ή σε άλλη εργασία σχετικά με αυτά (όπως οικονομοτεχνικές μελέτες Επικοινωνιών, διδασκαλία σε σχολές Επικοινωνίας). 2)Έχουν εργασθεί σε διευθυντική θέση άλλων ΜΜΕ ή οργανισμών με παρεμφερή δραστηριότητα. 3)Έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας. 7.Ο νέος Γενικός Διευθυντής ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση τρεις μήνες πριν την εκπνοή της θητείας του προηγούμενου και ασκεί καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή μέχρις ότου αναλάβει τις κανονικές του αρμοδιότητες. 8.Η θητεία του Γενικού Διευθυντή είναι, για κάθε περίπτωση, πενταετής και δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί της παραγρ. 2 άρθρο 11 του παρόντος, οι οποίοι αφορούν μόνο στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόωρη λήξη της θητείας του Γενικού Διευθυντή είναι δυνατή με ειδική αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για σπουδαίο λόγο. Άρθρο 16 Ο μισθός του Γενικού Διευθυντή καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και είναι ανάλογος αυτού που δίδεται στις αντίστοιχες θέσεις των λοιπών ΜΜΕ, λαμβανομένου υπόψη του ειδικού εργασιακού του καθεστώτος, ως ανώτατου διευθυντικού στελέχους. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει επίσης τα έξοδα παράστασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κεφάλαιο Γ: Εποπτεία Άρθρο Άρθρο 17 Η εποπτεία ασκείται από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης δια της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών και περιλαμβάνει: α) Τον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων των Οργάνων της Εταιρείας. β) Τη δυνατότητα διενέργειας διαχειριστικού ή άλλου ελέγχου. γ) Την υποχρέωση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας να υποβάλει αντίγραφα πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης προς τον εποπτεύοντα Υπουργό, μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης. δ) Την υποχρέωση του Γενικού Διευθυντή να υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό, στο τέλος κάθε τριμηνίας, έκθεση σχετική με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων, στην οποία περιέχεται επίσης αιτιολογημένη αναφορά των συμβάσεων που κατήρτισε και περιγραφή της εξέλιξης των δικαστικών υποθέσεων που διεξήγαγε στο όνομα της Εταιρείας. ε) Τη δυνατότητα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Κεφάλαιο Δ: Ετήσιοι λογαριασμοί - Οικονομικός έλεγχος Άρθρο 181.Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. 2.Κατ εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την επομένη ημέρα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία αυτό, βάσει του πρακτικού απογραφής και εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων όπως και του συνταχθέντος ισολογισμού, από την προβλεπόμενη στο άρθρο 5 του παρόντος, Επιτροπή, θα προβεί στην βεβαίωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου και στην εγγραφή του στα βιβλία της εταιρείας. Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31 η Δεκεμβρίου 1995. Άρθρο 191.Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από: α) Τις συνδρομές των πελατών της. 1)Τις αμοιβές για διαφημίσεις που δημοσιεύονται στα δελτία και έντυπά της. 2)Τις επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού. 3)Τις εκδοτικές, επιμορφωτικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες. 4)Κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα και αιτία, εφόσον δεν αντιβαίνουν στον εταιρικό σκοπό. 2.Η εταιρεία θα παρέχει, άνευ ανταλλάγματος, τις υπηρεσίες της μόνον προς την Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών. Άρθρο 201.Σχετικά με τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το περιεχόμενο και τη δημοσιότητα αυτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 42α έως 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύουν. 2.Σχετικά με τη διανομή των καθαρών κερδών (μερίσματα, αποθεματικά κ.λπ.) εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 44 έως 46α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύουν. Άρθρο 211.Προκειμένου να ληφθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετική με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Λογιστή του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. 2.Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή και ορίζει την αμοιβή τους. 3.Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Εφόσον δεν αποποιηθούν το διορισμό μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών, θεωρούνται ως αποδεχθέντες αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 4.Η έκθεση των ελεγκτών, είτε από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει να αναφέρει: 1)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. 2)Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Άρθρο 22 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Κεφάλαιο Ε: Βασική Οργάνωση Εταιρείας Άρθρο 23 1.Για την πλέον αποτελεσματική εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, η λειτουργία της εταιρείας κατανέμεται σε τρεις τομείς και σε κάθε ένα από αυτούς, στο οργανόγραμμα της εταιρείας, αντιστοιχεί μια Διεύθυνση. 2.Οι Διευθύνσεις της εταιρείας, που λειτουργούν όλες με εντολές και έλεγχο του Γενικού Διευθυντή, είναι: 1)Διεύθυνση Ειδήσεων, β) Διεύθυνση Διοίκησης και Διαχείρισης, γ) Διεύθυνση Τεκμηρίωσης. Διεύθυνση Ειδήσεων Άρθρο 24 1.Η Διεύθυνση Ειδήσεων καλύπτει τη λειτουργία του τομέα της συλλογής, επεξεργασίας, αξιολόγησης και διανομής των ειδήσεων και του φωτογραφικού υλικού, βάσει των δεοντολογικών αρχών που διέπουν την εταιρεία. 2.Η Διεύθυνση Ειδήσεων απαρτίζεται από: α) τον διευθυντή σύνταξης, β) χους αρχισυντάκτες δελτίων, γ) τους συντάκτες ύλης, δ) τους συντάκτες, ρεπόρτερ και ανασυντάκτες, ε) τους ανταποκριτές και συνεργάτες εσωτερικού και εξωτερικού, στ) τους ειδικούς συνεργάτες, ζ) το φωτογραφικό Τμήμα. Άρθρο 251.Ο Διευθυντής Σύνταξης προΐσταται της Διεύθυνσης Ειδήσεων και έχει όλη την ευθύνη της οργάνωσης και προγραμματισμού της τρέχουσας ειδησεογραφικής δραστηριότητας της εταιρείας. Στα πλαίσια αυτής της αρμοδιότητας: 1)Μεριμνά για τη σύνταξη του καταλόγου των θεμάτων της επικαιρότητας, την κατανομή τους στο δημοσιογραφικό προσωπικό και τους επιστημονικούς ή άλλους συνεργάτες, παρακολουθεί τη ροή των διαφόρων ειδήσεων και επιβλέπει τη διαμόρφωση των διαφόρων δελτίων του Πρακτορείου. 2)Μεριμνά για την κάλυψη κενών στη διάρκεια αδειών ή ασθενειών του δημοσιογραφικού προσωπικού. 3)Εισηγείται στο Γενικό Διευθυντή τις αναγκαίες αλλαγές στη δομή της εταιρείας για την πλέον αποτελεσματική λειτουργία της. 2.0 Διευθυντής Σύνταξης ορίζεται για θητεία διάρκειας τριών ετών, ανανεούμενης αυτοδικαίως, αν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δεν προβεί σε προκήρυξη πλήρωσης της θέσης, τρεις μήνες πριν την εκπνοή της. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι δημοσιογράφοι με δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία και να γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα. 3.Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση του Διευθυντή, δημοσιεύεται προκήρυξη για την πλήρωσή της και ο Γενικός Διευθυντής προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δύο πρόσωπα από τα οποία επιλέγεται το ένα. Άρθρο 261.Οι αναφερόμενοι στις περιπτώσεις α-στ της παραγράφου 2 του άρθρου 24, απαρτίζουν το δημοσιογραφικό προσωπικό της εταιρείας. Για τις θέσεις του δημοσιογραφικού προσωπικού, προσλαμβάνονται άτομα με δημοσιογραφική εμπειρία, κατά προτίμηση μέλη αναγνωρισμένων ενώσεων συντακτών. Είναι δυνατή η πρόσληψη δημοσιογράφου για δοκιμαστική περίοδο μέχρι τριών μηνών καθώς και η απασχόληση συνεργατών με σύμβαση έργου. Το δημοσιογραφικό προσωπικό του ΜΠΕ δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλο ανταγωνιστικό μέσο επικοινωνίας. 2.Ειδικώς για το δημοσιογραφικό προσωπικό που διαμένει σε χώρες της αλλοδαπής και παρέχει ειδησεογραφικές υπηρεσίες σχετικά με αυτές τις χώρες: 1)Η Εταιρεία μπορεί να συνάψει συμβάσεις εργασίας με δημοσιογράφο μόνιμο ανταποκριτή, βάσει της οποίας ο τελευταίος υποχρεούται να προσφέρει πλήρη ειδησεογραφική κάλυψη των γεγονότων της χώρας όπου διαμένει και των γειτονικών χωρών ή μια ομάδα κρατών στα οποία περιοδεύει, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Εταιρείας σχετικά με την έκταση και το είδος της παρεχομένης ειδησεογραφικής κάλυψης χωρίς όμως καμία παρέμβαση στο περιεχόμενο των ειδήσεων. Οι δημοσιογράφοι μόνιμοι ανταποκριτές πλέον του καθοριζόμενου από τις συλλογικές συμβάσεις μισθού, λαμβάνουν ειδικό επίδομα αλλοδαπής, που το ύψος του καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες διαβίωσης στη χώρα όπου διαμένει αναπροσαρμοζόμενο κάθε τρία χρόνια. 2)Η εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις παροχής ειδησεογραφικών υπηρεσιών με δημοσιογράφο συνεργάτη βάσει των οποίων ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να μεταδίδει προς την εταιρεία ειδήσεις σχετικές με τη χώρα όπου διαμένει ή τις γειτονικές της χώρες, οι οποίες κατά την κρίση του είναι σπουδαίες και αξιοποιήσιμες από την εταιρεία. 3.Η εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις αναλόγου προς τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου περιεχομένου, με δημοσιογράφους διαμένοντες στο εσωτερικό της Ελλάδας, εκτός της έδρας του Πρακτορείου. 4.Η εταιρεία μπορεί να συνάπτει, με δημοσιογράφους ή ειδικούς επιστήμονες ή με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικό Κέντρα ή Ινστιτούτα ή Ερευνητικές Ομάδες, συμβάσεις εκπόνησης μελετών, και εκτέλεσης ειδικών δημοσιογραφικών αποστολών στο εσωτερικό ή εξωτερικό, με καθορισμένο αντικείμενο και διάρκεια εκτέλεσης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Άρθρο 27 1.Η Διεύθυνση Διοίκησης Διαχείρισης: 1)Μεριμνά για την καλή λειτουργία της εταιρείας όσον αφορά το προσωπικό και ιδίως την τήρηση ωραρίου, τις συνθήκες και τις σχέσεις εργασίας. Τηρεί αρχείο προσωπικού, παρακολουθεί τις αλλαγές στην εργατική νομοθεσία και προβαίνει στις δέουσες εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα της εταιρείας καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετική με την διοικητική κατάσταση και λειτουργία της εταιρείας προτείνει τις αναγκαίες, για την πλέον αποτελεσματική εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, αλλαγές στο επίπεδο οργάνωσης και προσωπικού και συμμετέχει στην προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού. 2)Έχει την ευθύνη της τήρησης των λογιστικών βιβλίων και παραστατικών που προβλέπονται από τον ΚΦΣ και το Νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών, την κατάρτιση του προϋπολογισμού την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ως και των ατομικών συμβάσεων, την κατάρτιση των μηνιαίων μισθολογικών καταστάσεων και τη διενέργεια των αντίστοιχων πληρωμών, όπως και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. 3)Φέρει την ευθύνη για τον προγραμματισμό της ομαλής απορρόφησης των κονδυλίων του κατ έτος εγκρινομένου προϋπολογισμού καθώς και για την είσπραξη των συνδρομών, των αμοιβών από διαφημίσεις και γενικώς των προγραμματισμένων εσόδων της εταιρείας. 4)Ευθύνεται για τη λογιστική και διαχειριστική παρακολούθηση των τοπικών και περιφερειακών γραφείων της εταιρείας. 5)Επίσης έχει την ευθύνη της εν γένει παρουσίας και προβολής της εταιρείας στην αγορά, τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής και την έρευνα για νέες πηγές εσόδων. 2.Της Διεύθυνσης προΐσταται ο Διευθυντής Διοίκησης Διαχείρισης ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή. 3.Ο Διευθυντής Διοίκησης Διαχείρισης διαθέτει απαραιτήτως πτυχίο ανώτατης σχολής για σπουδές νομικές, οικονομικές ή διοίκησης. 4.Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση του Διευθυντή, δημοσιεύεται προκήρυξη για την πλήρωσή της και ο Γενικός Διευθυντής προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δύο πρόσωπα από τα οποία επιλέγεται το ένα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Άρθρο 28 1.Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης: 1)Αναλαμβάνει το συντονισμό, προγραμματισμό και έλεγχο της λειτουργίας του τεχνικού εξοπλισμού της εταιρείας, ως και τη συντήρηση και ανανέωσή του. Μεριμνά για την αγορά και αποθήκευση υλικών. Μελετά και εισηγείται τις αναγκαίες αλλαγές στον τεχνικό εξοπλισμό, καταρτίζει τους πίνακες προδιαγραφών για την αγορά εξοπλισμού και έχει την ευθύνη της τεχνικής επιμόρφωσης ή τεχνικής εξειδίκευσης. 2)Ευθύνεται για την κατάστρωση των διαφόρων προγραμμάτων λογισμικού που χρησιμοποιεί η εταιρεία και παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή της Πληροφορικής σε όλους τους τομείς όπως και τη σωστή επικοινωνία με τους συνδρομητές. 3)Έχει την ευθύνη για την τήρηση του ηλεκτρονικού δημοσιογραφικού αρχείου του ΜΠΕ και τη συγκρότηση και λειτουργία άλλων ηλεκτρονικών αρχείων (τραπεζών Δεδομένων) που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Πρακτορείου και των συνδρομητών του. 2.Της Διεύθυνσης προΐσταται ο Διευθυντής Τεκμηρίωσης ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή. 3.Ο Διευθυντής Τεκμηρίωσης διαθέτει πτυχίο ανώτατης σχολής ή δεκαετή τουλάχιστον δημοσιογραφική εμπειρία και έχει πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. 4.Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση του Διευθυντή, δημοσιεύεται προκήρυξη για την πλήρωσή της και ο Γενικός Διευθυντής προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, δύο πρόσωπα από τα οποία επιλέγεται το ένα. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Άρθρο 29 Η διάρθρωση κάθε διεύθυνσης, όπως και το απαιτούμενο για την κάλυψη των αναγκών τους προσωπικό ήτοι δημοσιογραφικό, επιστημονικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό, καθορίζεται μετά από εισήγηση των Διευθύνσεων από το Γενικό Διευθυντή ο οποίος καταρτίζει και τροποποιεί ελευθέρως το οργανόγραμμα και τον κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας. Κεφάλαιο ΣΤ: Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 301.Με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως που θεωρείται ως χρόνος σύστασης της εταιρείας αυτής με επιμέλεια του προσωρινού Γενικού Διευθυντή της: 1)Εγγράφεται αμέσως και χωρίς καμμία άλλη διατύπωση στα τηρούμενα από τη Νομαρχία Αθηνών, Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών. 2)Εγγράφεται αμέσως και χωρίς άλλη διατύπωση στα τηρούμενα φορολογικά μητρώα και παραλαμβάνει από την αρμόδια ΔΟΥ, θεωρημένα κανονικώς τα προβλεπόμενα από τον ΚΦΣ και τις συναφείς διατάξεις της φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες βιβλία. 2.Η εταιρεία απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου και από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή οιαδήποτε επιβάρυνση υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, ή άλλου Δημοσίου Οργανισμού, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ίδρυση και σύσταση ανωνύμων εταιρειών. Άρθρο 311.Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας συγκαλείται εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1996, ήτοι μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσεως. 2.Ως ελεγκτής της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται Ορκωτός Λογιστής του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Άρθρο 321.Μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Υπουργός Προεδρίας ορίζει, με απόφασή του κατά το άρθρο 8 παρ. 1, περίπτωση β, δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 2.Μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Προεδρίας, τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ,δ και ε της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος ορίζουν από έναν εκπρόσωπο, τον καθένα χωριστά, ως μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας. 3.Μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά από πρωτοβουλία των εκπροσώπων των εργαζομένων στο ΜΠΕ για την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και Ε.Π.Η.Ε.Θ., όλοι οι εργαζόμενοι εκλέγουν σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγρ. 2 τον εκπρόσωπό τους στο Δ.Σ. της εταιρείας. 4.Μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης επιλέγει και διορίζει τον Γενικό Διευθυντή. Για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή, ακολουθείται η διαδικασία προκήρυξης και επιλογής των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 14 του παρόντος. 5.Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τον ορισμό του Γενικού Διευθυντή και των λοιπών μελών του Δ.Σ. λαμβάνει χώρα η πρώτη συνεδρίασή του. Με πρωτοβουλία του Προέδρου του Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και δημοσιεύεται στο Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 6.Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και αυτής του Γενικού Διευθυντή αρχίζει από την επομένη της κατά την παρ. 5, πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 331.Μέχρι την ημέρα της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αναλαμβάνει καθήκοντα ο Γενικός Διευθυντής, η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από προσωρινό Γενικό Διευθυντή. 2.Ο προσωρινός Γενικός Διευθυντής ασκεί όλες τις αρμοδιότητες διαχείρισης και εκπροσώπησης, οι οποίες από το παρόν καταστατικό ανατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο και το Γενικό Διευθυντή. Ο προσωρινός Γενικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 1.Το κάθε είδους και κατηγορίας προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στο Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων με οποιαδήποτε είδους σχέση καθίσταται προσωπικό της ανώνυμης εταιρείας που ιδρύεται, συνδέεται μ αυτήν με την ίδια έννομη σχέση και εξακολουθεί να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες και με τους αυτούς όρους. 2.Η ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία καθίσταται καθολικός διάδοχος του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. 3.Στον Υφυπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του Ν. 2173/1993 «Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, Ίδρυση της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (Α 208).
  • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης υπ αριθμ. 21563/Ζ/18.10.1993 (Β 827) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης Ευάγγελου Βενιζέλου».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος και συγκεκριμένα από τις διατάξεις που αναφέρονται στη διάρθρωση των οργανικών μονάδων και θέσεων, δημιουργείται δαπάνη ύψους 15.000.000, η οποία καλύπτεται από την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Τ.Π. με ΚΑΕ 05/200/2599.
  • Το 240/1994 πρακτικό επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις. 1995/2328 1995
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης. 2003/3166 2003
Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» - Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2006/3444 2006
(1) Έγκριση του Οργανισμού του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. 1996/245 1996
΄Ιδρυση και Καταστατικό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.). 2008/191 2008