ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/15

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-02-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναπροσαρμογή του ποσού του οριζομένου στην παρ. 1 του άρθρου 103 του Τελωνειακού Κώδικα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το ποσό που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 1165/1919 «Περί Τελωνειακού Κώδικα» (ΦΕΚ 59/Α/21.3.1918), όπως ισχύει μετά την αύξηση του με το Π.Δ. 124/4.4.91 (ΦΕΚ 49/Α/91) σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, αναπροσαρμόζεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει (10) ημέρες μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Οικονομικών ανατίθεται η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 1165/1918 «Περί Τελωνειακού Κώδικα» (ΦΕΚ 59/Α/21.3.1918), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Α.Ν. 1514/1950 (ΦΕΚ 240/Α/24.10.1959) που κυρώθηκε με το Ν. 1591/1950 (ΦΕΚ 295/Α/23.12.50).
  • Το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 που προσετέθη στο άρθρο 29Ατου Ν. 1558/85.
  • Την αριθ. Γ.Υ.5246/14.10.93 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 829/Β/20.10.93).
  • Το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Τις αρ. 674/93, 29/94 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/5246 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/5246 1993
ΝΟΜΟΣ 1918/1165 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1918/1165 1918
ΝΟΜΟΣ 1919/1165 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1919/1165 1919
ΝΟΜΟΣ 1950/1591 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1591 1950
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1514 1950
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/124 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/124 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία