ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/158

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-07-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-07-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-07-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Υποδιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις πόλεις του Ηρακλείου και των Χανίων Κρήτης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Υποδιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών"
1.  
    Ιδρύονται Υποδιοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις πόλεις του Ηρακλείου και Χανίων Κρήτης στις οποίες υπάγονται οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί των πόλεων αυτών. Οι Υπηρεσίες αυτές υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης. Η διεκπεραίωση της τρέχουσας αλληλογραφίας και η διεξαγωγή του πυροσβεστικού έργου στις πόλεις του Ηρακλείου και των Χανίων γίνεται από τις Υποδιοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και τις Υπηρεσίες που υπάγονται σ αυτές.
2.  
    Η οργανική δύναμη καθεμιάς από τις ανωτέρω Υποδιοικήσεις είναι η εξής: Πύραρχος Γενικών Υπηρεσιών ένας (1). Αντιπύραρχος Γενικών Υπηρεσιών ένας (1). Επιπυραγοί Γενικών Υπηρεσιών δύο (2). Ανθυποπυραγοί - Υποπυραγοί Γενικών Υπηρεσιών δύο (2). Αρχιπυροσβέστες Γενικών Υπηρεσιών τέσσερις (4).Το προσωπικό για την επάνδρωση τους λαμβάνεται από το σύνολο της οργανικής δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος. Καθήκοντα Υποδιοικητή των Υποδιοικήσεων ασκούν οι Διοικητές των Πυροσβεστικών Σταθμών των πόλεων του Ηρακλείου και των Χανίων αντίστοιχα.
3.  
    Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 210/1992 (Α 99) ισχύουν και για τις Υποδιοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηρακλείου και Χανίων. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986. β) Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις» (Α 49). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). δ) Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51). ε) Του άρθρου μόνου του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α 82).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την 230/1994 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία