ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/169

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-07-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-07-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-07-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών - μηχανικών πυροσβεστικών πλοιαρίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι οργανικές θέσεις των Ανθυποπυραγών - Υποπυραγών Πλοηγών - Μηχανικών του Πυροσβεστικού Σώματος αυξάνονται κατά πέντε (5) καταργουμένων αντίστοιχα πέντε (5) θέσεων Πυρονόμων βοηθών Πλοηγών - Μηχανικών
2.  
  Ο διαγωνισμός για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.1994 και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 458/1979 (Α 137).
3.  
  Ο καταληκτικός βαθμός στη βαθμολογική εξέλιξη των υπηρετούντων την 1.1.1995 Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών βοηθών Πλοηγών - Μηχανικών είναι εκείνος του Πυρονόμου.
Άρθρο 2
1.  
  Από 1.1.1995 και στο εξής εισαγωγικός βαθμός στον κλάδο των Αξιωματικών Πλοηγών - Μηχανικών του Πυροσβεστικού Σώματος είναι εκείνος του Ανθυποπυραγού.
2.  
  Σε θέση Ανθυποπυραγού Πλοηγού - Μηχανικού κατατάσσονται κατόπιν διαγωνισμού ιδιώτες Έλληνες, που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ αυτές για λόγους άλλους εκτός της υγείας, ηλικίας 26 έως 35 ετών, κάτοχοι προαγωγικού διπλώματος μηχανικού Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ.) του Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Γ κατηγορίας και διετή προϋπηρεσία σε πλοίο μετά την απόκτηση του διπλώματος, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Σχετικά με τα λοιπά προσόντα, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο κατάταξης εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες για την κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών διατάξεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν και πυροσβεστικοί υπάλληλοι, που διαθέτουν τα ίδια προσόντα που απαιτούνται και από τους ιδιώτες.
Άρθρο 3
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος ο καταληκτικός βαθμός των αξιωματικών Πλοηγών - Μηχανικών που δεν κατέχουν προαγωγικό δίπλωμα μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Γ κατηγορίας είναι εκείνος του Επιπυραγού. Για τους διπλωματούχους Αξιωματικούς Πλοηγούς - Μηχανικούς καταληκτικός βαθμός είναι εκείνος του Πυράρχου.
2.  
  Για μια πενταετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για προαγωγή στον επόμενο βαθμό των διπλωματούχων Επιπυραγών Πλοηγών - Μηχανικών στο βαθμό του Αντιπυράρχου είναι 12 χρόνια αξιωματικού εκ των οποίων δύο χρόνια στο βαθμό τους και των Αντιπυράρχων Πλοηγών Μηχανικών ως ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για προαγωγή στον επόμενο βαθμό είναι 14 χρόνια Αξιωματικού εκ των οποίων τα δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου επιτρέπεται και έκτακτη κρίση των δικαιουμένων προαγωγή.
Άρθρο 4
1.  
  Σε θέση και βαθμό Πυροσβέστη βοηθού Πλοηγού -Μηχανικού μετατάσσονται, κατόπιν εξετάσεων, Πυροσβέστες Γενικών Υπηρεσιών που έχουν τα προσόντα της επόμενης παραγράφου. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν την μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας, καθίστανται όμως νεώτεροι των ομοιοβάθμων τους Πυροσβεστών βοηθών Πλοηγών - Μηχανικών που υπηρετούν κατά τον χρόνο της μετάταξης τους στην Ειδική Υπηρεσία των Πλοηγών.
2.  
  Πυροσβέστες Γενικών Υπηρεσιών δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για μετάταξη σε θέσεις Πυροσβεστών Βοηθών Πλοηγών - Μηχανικών εφόσον έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
 1. Πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων δημοσίων ή ιδιωτικών αναγνωρισμένων από το Κράτος ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου με τριετή προϋπηρεσία, οι με Μηχανολόγοι σε Μηχανουργεία, Συνεργεία Αυτοκινήτων ή μηχανοστάσια Πλοίων οι δε Ηλεκτρολόγοι ως Ηλεκτρολόγοι πλοίων, που πιστοποιείται με βεβαίωση του εργοδότη τους και παράλληλη προσκόμιση του βιβλιαρίου ασφάλισης του Ι.Κ.Α. ή του Ν.Α.Τ. αντίστοιχα.
 2. Ηλικία μέχρι 35 ετών
3.  
  Για την κάλυψη των θέσεων των Πυροσβεστών Πλοηγών βοηθών Μηχανικών με μετάταξη προκηρύσσονται εξετάσεις με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδίδεται δύο μήνες πριν από την διενέργεια των εξετάσεων, στην οποία ορίζεται ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν κατά ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων, η ύλη των εξεταζομένων μαθημάτων, το πρόγραμμα των εξετάσεων, ο τρόπος υποβολής των απαραιτήτων δικαιολογητικών και κάθε άλλη αναγκαία για τη διενέργεια των εξετάσεων λεπτομέρεια
4.  
  Τα εξεταζόμενα μαθήματα κατά τις εξετάσεις της προηγούμενης παραγράφου είναι:
 1. Τεχνική του πλοίου
 2. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (πετρελαιομηχανές -βενζινομηχανές)
 3. Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος
 4. Πυροσβεστική Τέχνη.
 5. Τα μαθήματα εξετάζονται γραπτά και ο ανώτερος βαθμός επιτυχίας για κάθε μάθημα είναι ο αριθμός είκοσι (20).
5.  
  Οι εξετάσεις γίνονται από επιτροπή η οποία ορίζεται, την παραμονή της έναρξης των εξετάσεων με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και αποτελείται από:
 1. Έναν (1 ) Αντιπύραρχο Γενικών Υπηρεσιών, ως Πρόεδρο
 2. Δύο (2) Επιπυραγούς Γενικών Υπηρεσιών
 3. Έναν (1 ) Επιπυραγό ή Πυραγό Πλοηγό Κυβερνήτη και
 4. Έναν (1 ) Επιπυραγό ή Πυραγό Πλοηγό Μηχανικό, ως μέλη.
 5. Σε ότι αφορά την προετοιμασία των εξετάσεων, την κλήρωση των θεμάτων, τους περιορισμούς, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, τον τρόπο βαθμολογίας και τον καταρτισμό των πινάκων επιτυχόντων και αποτυχόντων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Π.Δ. 174/1993 (Α 68) «Κανονισμός Πυροσβεστικής Ακαδημίας» που αναφέρεται στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα τμήματα αυτής.
6.  
  Η ανωτέρω εξεταστική επιτροπή υποβάλει στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος τους καταρτισθέντες πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων. Οι πίνακες αυτοί κυρώνονται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν για ένα έτος από την κύρωσή τους. Από τον πίνακα επιτυχόντων ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετατάσσει, κατά σειρά επιτυχίας, τον αναγκαίο αριθμό επιτυχόντων για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Πυροσβεστικού Βοηθών Πλοηγών Μηχανικών.
7.  
  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι Πυροσβέστες Γενικών Υπηρεσιών που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για μετάταξη, τότε επιτρέπεται η κάλυψη των θέσεων αυτών με κατάταξη ιδιωτών που έχουν τα ίδια προσόντα εκτός της ηλικίας. Σχετικά με τα λοιπά προσόντα και τη διαδικασία κατάταξης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που ισχύουν για την κατάταξη των Δοκίμων Πυροσβεστών.
8.  
  Οι κατατασσόμενοι ή μετατασσόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου Πυροσβέστες Πλοηγοί Βοηθοί Μηχανικοί εξελίσσονται βαθμολογικά σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις των Πυροσβεστικών και Υπαξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός εκείνων του άρθρου 2 αυτού που η ισχύς τους αρχίζει από 1.1.1995.
2.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 1592/1950 (Α 217) και εκείνες του Π.Δ. 153/1974 (Α 57). Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1 και 7 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το όρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986. β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις» (Α 49). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). δ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51). ε. Του άρθρου μόνου του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α 82).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος προκαλείται όμως δαπάνη 1.000.000 δραχμών για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη η οποία θα αντιμετωπισθεί με την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους ΚΑΕ 411 και 425 του Ειδικού Φορέα 4320 του προϋπολογισμού εκάστου έτους.
 • Την 229/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-07-06 Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών - μηχανικών πυροσβεστικών πλοιαρίων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/106
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1950/1592 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1592 1950
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/153 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/153 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/458 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/458 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Τροποποίηση διατάξεων του από 13/15.6.1953 Β.Δ/τος «Περί ιδρύσεως Επικουρικού Ταμείου Χωροφυλακής» (Α 106). 1993/174 1993
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994