ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/170

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-07-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-07-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-07-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση τριών (3) θέσεων, με σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, στο γραφείο Προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συστήνουμε τρεις (3) θέσεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο γραφείο του Προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ). Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές θα γίνεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Νόμου 2190/94. Στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 2190/94 «Προσωπικό γραφείων διοικητών κ.λ.π.» (ΦΕΚ Α 28). β) Του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ Α 86). γ) Του Ν. 707/77 «Περί ενοποιήσεως του Εθνικού Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας και του Κέντρου Βιοτεχνικής Αναπτύξεως, σε ενιαίο Οργανισμό, με την επωνυμία Ελληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ)» (ΦΕΚ Α 273), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των Νόμων 1472/84 (ΦΕΚ Α 112), 1479/84 (ΦΕΚ Α 145) και 2000/91 (ΦΕΚ Α 206). δ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154). ε) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/87 (ΦΕΚ Α 195).
  • Την ανάγκη σύστασης θέσεων στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΜΜΕΧ.
  • Το γεγονός ότι, ο ΕΟΜΜΕΧ αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που επιχορηγείται τακτικώς από κρατικούς πόρους, πλέον του 90% του ετήσιου προϋπολογισμού του.
  • Την Δ15/Φ19/26622/93 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Β.Ε.Τ. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Β.Ε.Τ.» (ΦΕΚ Β 830).
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη η οποία θα ανέλθει για μεν το έτος 1994 στο ποσό των 6.000.000 δρχ. για δε το έτος 1995 στο ποσό των 12.000.000 δρχ. και θα αντληθεί από τους κωδικούς Π 201 και Π 202 του τακτικού προϋπολογισμού του.
  • Την 185/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/Δ15/Φ19/26622 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/Δ15_Φ19_26622 1993
ΝΟΜΟΣ 1977/707 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/707 1977
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/229 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/229 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία