ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/171

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-07-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-07-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-07-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην περίπτωση δ της παραγράφου 2 του αρθρ. 9 του Π.Δ. 258/1993 προστίθεται υποπερίπτωση εε) ως εξής: Η παρακολούθηση των εθνικών, κοινοτικών και διεθνών ερευνητικών ή άλλων συναφών προγραμμάτων και η οργάνωση και υποστήριξη της συμμετοχής σε αυτά της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών ή των εποπτευομένων από αυτήν νομικών προσώπων
Άρθρο 2
1.  
  Η παραγρ. 3 του αρθρ. 16 του Π.Δ. 258/1993 αντικαθίσταται ως εξής: Στις έδρες Ελληνικών Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών ή άλλους τόπους εθνικού ενδιαφέροντος όπου δεν υπάρχουν συνεστημένα ή λειτουργούντα Γραφεία Τύπου, μπορεί να τοποθετούνται ως Σύμβουλοι ή Γραμματείς ή Ακόλουθοι Τύπου υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ2 Τύπου ή ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ4 Μεταφραστών -Διερμηνέων ή δημοσιογράφοι ή ειδικοί επιστήμονες με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που έχουν τα κατάλληλα προσόντα Μπορούν επίσης να ορίζονται, με υπουργική απόφαση, άμισθοι Σύμβουλοι Τύπου ή άμισθοι επί τιμή Σύμβουλοι Τύπου
Άρθρο 3
1.  
  Το αρθρ. 18 του Π.Δ. 258/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 18 προσωπικού των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού 1 Η διάρθρωση των θέσεων προσωπικού των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού έχει ως εξής 1 Έως πέντε (5) θέσεις των Κλάδων ΠΕ2 Τύπου ή ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ4 Μεταφραστών - Διερμηνέων. 2 Έως τρεις (3) θέσεις των Κλάδων ΤΕ κατηγορίας ή ΔΕ κατηγορίας. 3 Έως τρεις (3) θέσεις δημοσιογράφων ή ειδικών επιστημόνων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. 2 Η διάρθρωση αυτή δεν συνεπάγεται αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. 3 Κατά την τοποθέτηση του προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η τάξη του Γραφείου και το δημοσιογραφικό ή εθνικό ενδιαφέρον του τόπου εγκατάστασης .
Άρθρο 4
1.  
  Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγρ. 6 του αρθρ. 19 του Π.Δ. 258/1993 αντικαθίστανται ως εξής: Η Επιτροπή αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους των Κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ2 Τύπου ή ΠΕ4 Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α ή Β ή δημοσιογράφους ή ειδικούς επιστήμονες με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Γ.Γ.Τ.Π. που γνωρίζουν άριστα την αντίστοιχη ξένη γλώσσα .
2.  
  Στην παραγρ. 7 του αρθρ. 19 του Π.Δ. 258/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις τέτοια τοποθέτηση είναι δυνατή και πριν την παρέλευση της διετίας, εάν ο τοποθετούμενος γνωρίζει άρτια τη γλώσσα και έχει ειδική εμπειρία του χώρου που καλύπτει το αντίστοιχο Γραφείο Τύπου
3.  
  Στο εδάφιο α της παραγρ. 8 του αρθρ. 19 του Π.Δ. 258/1993 μετά τον όρο «Κλάδου ΠΕ2 Τύπου» προστίθεται: «ή ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ4 Μεταφραστών - Διερμηνέων ή οι δημοσιογράφοι ή ειδικοί επιστήμονες με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου».
4.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 19 του Π.Δ. 258/1993 καταργείται.
Άρθρο 5 "Το άρθρο 20 του Π.Δ. 258/1993 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  «Άρθρο 20 Γραφεία Τύπου Εσωτερικού Στην έδρα κάθε Περιφέρειας καθώς και στα Υπουργεία Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου συγκροτούνται Γραφεία Τύπου που λειτουργούν ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών»
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 21 του Π.Δ. 258/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 21 Γραφείων Τύπου Εσωτερικού Στην αρμοδιότητα των Γραφείων Τύπου Εσωτερικού ανήκουν α) Η συμφώνως προς τις γενικές και ειδικές οδηγίες της Κεντρικής Υπηρεσίας διεκπεραίωση κάθε ζητήματος που ανάγεται στον κύκλο αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών β) Η πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης της περιοχής τους για τις κρατικές δραστηριότητες γ) Η δημοσιογραφική κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας δ) Η ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας για τοπικές ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας ε) Η μέριμνα για την επαφή των Υπουργών Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου ή του οικείου Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας αντίστοιχα καθώς και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτούς με τα μέσα ενημέρωσης. στ) Η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους .
Άρθρο 7
1.  
  Το αρθρ. 22 του Π.Δ. 258/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 22 Γραφείων Τύπου Εσωτερικού Η διάρθρωση των θέσεων προσωπικού των Γραφείων Τύπου Εσωτερικού έχει ως εξής 1 Έως τέσσερις (4) θέσεις του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ2 Τύπου ή ΠΕ4 Μεταφραστών - Διερμηνέων. 2 Έως τέσσερις (4) θέσεις του Κλάδου ΤΕ Κατηγορίας ή ΔΕ Κατηγορίας ή ΥΕ Κατηγορίας. 3 Έως τέσσερις (4) θέσεις δημοσιογράφων ή ειδικών επιστημόνων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου .
2.  
  Οι προβλεπόμενες στα άρθρα 24 και 27 του Π.Δ. 258/1993 οργανικές θέσεις προσωπικού αυξάνονται κατά πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, κατά δέκα (10) θέσεις του κλάδου ΠΕ2 Τύπου και κατά είκοσι (20) θέσεις δημοσιογράφων και δέκα (10) ειδικών επιστημόνων».
Άρθρο 8 "Το άρθρο 28 του Π.Δ. 258/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 28 Προσόντα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου"
1.  
  Στις θέσεις των δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και διετή προϋπηρεσία ως δημοσιογράφοι ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πενταετή προϋπηρεσία ως δημοσιογράφοι.
 1. Γνωρίζουν άρτια την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γλώσσα της χώρας στην οποία πρόκειται να τοποθετηθούν ή με τα θέματα επικοινωνίας της οποίας πρόκειται να ασχοληθούν.
 2. Η δημοσιογραφική ιδιότητα αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα δημοσιογραφική οργάνωση ή από την προβλεπόμενη στο εδάφιο α προϋπηρεσία σε ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα και περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή σε ραδιοτηλεοπτικό μέσο ή σε Γραφεία Τύπου του Εξωτερικού ή του Εσωτερικού ή σε άλλη υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών ή σε υπηρεσίες Τύπου διεθνούς οργανισμού.
2.  
  Στις θέσεις των ειδικών επιστημόνων προσλαμβάνονται επιστήμονες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και επιστημονική εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών και ιδίως στα αντικείμενα των διευθύνσεων Υπηρεσιών Εξωτερικού και Δημοσίων Σχέσεων
 2. Γνωρίζουν άρτια την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γλώσσα της χώρας στην οποία πρόκειται να τοποθετηθούν ή με τα θέματα επικοινωνίας της οποίας πρόκειται να ασχοληθούν
Άρθρο 9 "Στην παραγρ. 3 του άρθρου 30 του Π.Δ. 258/1993 προστίθεται: «ή δημοσιογράφοι ή ειδικοί επιστήμονες με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που έχουν τα κατάλληλα προσόντα»."
2.  
  Η παραγρ. 6 του άρθρου 30 του Π.Δ. 258/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 6 Στα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ2 Τύπου ή ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ4 Μεταφραστών - Διερμηνέων ή δημοσιογράφοι ή ειδικοί επιστήμονες με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που έχουν τα κατάλληλα προσόντα
3.  
  Η παραγρ. 7 του αρθρ. 30 του Π.Δ. 258/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 7 Στα Γραφεία Τύπου Εσωτερικού προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ2 Τύπου ή ΠΕ4 Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α ή Β ή δημοσιογράφοι ή ειδικοί επιστήμονες με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που έχουν τα κατάλληλα προσόντα
Άρθρο 10 "Τελική Διάταξη"
1.  
  Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος καταργείται. Στον Υφυπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της παραγρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του αρθρ. 8 του Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 43/Α). β) Του άρθρου 6 του Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 43/Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παραγρ. 1 του αρθρ. 30 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α) και με την παραγρ. 8 του αρθρ. 1 του Ν. 2173/93 «Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ίδρυση της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 208/Α). γ) Της παραγρ. 3 εδ. δεύτερο του αρθρ. 27 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 παρ. 6 - γ και παρ. 2 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α). δ) Του αρθρ. 29 Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως προστέθηκε με το αρθρ. 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις».
 • Την υπ αριθμ. 21563/Ζ/18.10.93 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης Ευάγγελου Βενιζέλου» (ΦΕΚ 827/Β).
 • Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ποσού 126.000.000 δρχ. περίπου ετησίως, η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των δρχ. 42.000.000, η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί με μεταφορά πίστωσης από τον Φ.05-200/Κ.Α. 0842, 0871 στον Φ.05-200/Κ.Α. 0211 κ.λπ. (απόφαση μεταφοράς πίστωσης 2036599/94 Υπουργού Οικονομικών).
 • Το υπ αριθμ. 283/1994 πρακτικό επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών και του Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/21563/Ζ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/21563_Ζ 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, Ιδρυση της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. 1993/2173 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1993/258 1993