Αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το προβλεπόμενο στο άρθρο 11 του Ν. 1730/1987 Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.) μετατρέπεται σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Το Ι.Ο.Μ. λειτουργεί με την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό.
2.  
  Έδρα του Ι.Ο.Μ. είναι η Αθήνα. Παράρτημα του Ι.Ο.μ. λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη.
Άρθρο 2
1.  
  Σκοποί του Ι.Ο.Μ. είναι:.
 1. Η παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των εξελίξεων στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων σε θεσμικό, κοινωνικό, πολιτικό και τεχνικό επίπεδο
 2. Η οργάνωση βιβλιοθήκης θεμάτων επικοινωνίας.
 3. Η υποστήριξη παραγωγικών δραστηριοτήτων οργανισμών και φορέων με σκοπούς συναφείς με το Ινστιτούτο.
 4. Η επιμόρφωση στελεχών δημόσιων και ιδιωτικών οπτικοακουστικών μέσων ή άλλων συναφών οργανισμών
 5. Η υποστήριξη της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών (ΓΓΤΠ), του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας (Ε.Ε.Η.Μ.Ε.).
 6. Ο εθνικός συντονισμός, η υποστήριξη και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών διαδικασιών και προγραμμάτων ενίσχυσης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας
2.  
  Οι δραστηριότητες που αναπτύσσει το Ι.Ο.Μ. για την υλοποίηση των σκοπών του είναι ιδίως:.
 1. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για θέματα οπτικοακουστικής νομοθεσίας, πολιτικής και τεχνολογίας, καθώς και για άλλα συναφή θέματα, όπως για θέματα που αφορούν στα παιδιά, στους νέους και στην επικοινωνία.
 2. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιμόρφωση στελεχών του χώρου των οπτικοακουστικών μέσων
 3. Η οργάνωση, τήρηση και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού αρχείου
 4. Η οργάνωση, λειτουργία και αξιοποίηση βιβλιοθήκης, καθώς και σχετικής τράπεζας δεδομένων
 5. Η έκδοση εγχειριδίων, βιβλίων, μελετών και ενημερωτικών δελτίων που θα συμβάλλουν στην προαγωγή της έρευνας καθώς και στην επιμόρφωση και την πληροφόρηση στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων
 6. Η οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, εκθέσεων, διαλέξεων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων
 7. Η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στα πλαίσια των σκοπών και δραστηριοτήτων του Ι.Ο.Μ.
3.  
  Τις δραστηριότητες του το Ινστιτούτο μπορεί να τις αναπτύσσει σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ιδίως με την ΕΡΤ-ΑΕ, με τους οποίους μπορεί να συνάπτει σχετικές συμβάσεις. Είναι δυνατή η συμμετοχή του Ι.Ο.Μ. σε αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική, με παρεμφερείς δραστηριότητες.
Άρθρο 3
1.  
  Το Ι.Ο.Μ. διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και αποτελείται από:.
 1. Τον Πρόεδρο του, πρόσωπο με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ, που είναι ταυτόχρονα και Διευθυντής του Ι.Ο.Μ.
 2. Δύο πρόσωπα που μπορούν λόγω των ειδικών γνώσεων και της πείρας τους να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Ι.Ο.Μ.
 3. Ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας
 4. Ένα μέλος εκπρόσωπο των εργαζομένων που εκλέγεται με τον αναπληρωτή του με άμεση, καθολική, μυστική ψηφοφορία από τους εργαζόμενους στο Ι.Ο.Μ. Η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. του Ινστιτούτου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου (με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ) και προμηθευτή ή αντισυμβαλλόμενου με σύμβαση έργου με το Ι.Ο.Μ. ή οποιασδήποτε άλλης κερδοσκοπικής επιχείρησης που αναπτύσσει δραστηριότητα στο χώρο της ραδιοφωνίας ή της τηλεόρασης.
2.  
  Τα υπό στοιχεία α, β της πρώτης παραγράφου αυτού του άρθρου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται νόμιμα εφόσον έχουν ορισθεί ή υπάρχουν τρία τουλάχιστον μέλη του
4.  
  Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Η θητεία των μελών που ορίζονται για την πλήρωση κενής θέσης λήγει με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και λειτουργεί με βάση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων του Ι.Ο.Μ.
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας ορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθυντή του Ι.Ο.Μ., καθώς και η αποζημίωση για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τα έξοδα παράστασης του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ.
Άρθρο 4
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ο.Μ. είναι αρμόδιο και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη των σκοπών του Ι.Ο.Μ.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Διαμορφώνει τις βασικές αρχές που διέπουν το πρόγραμμα δράσης και τη διοικητική και οικονομική πολιτική του Ι.Ο.Μ. Ειδικότερα διαμορφώνει τις βασικές αρχές των ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου και εγκρίνει τα αντίστοιχα προγράμματα που καταρτίζουν τα αρμόδια τμήματα του Ι.Ο.Μ., καθώς και τους όρους συμμετοχής του σε παρόμοια προγράμματα άλλων φορέων.
 2. Ασκεί την εποπτεία της εφαρμογής των βασικών αρχών και των προγραμμάτων του Ινστιτούτου.
 3. Καταρτίζει το πρόγραμμα ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων του Ι.Ο.Μ. (δημιουργία παραρτημάτων κ.ο.κ.) και σχεδιάζει τη διάθεση του τεχνικού εξοπλισμού σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Ι.Ο.Μ.
 4. Διαμορφώνει τον προϋπολογισμό του Ι.Ο.Μ. και καταρτίζει τον ισολογισμό και απολογισμό, τους οποίους υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης.
 5. Καθορίζει τους όρους συνεργασίας με τους χορηγούς
 6. Καθορίζει τους όρους συνεργασίας με τους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς του χώρου των οπτικοακουστικών μέσων, και γενικά με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με παρεμφερή δραστηριότητα
 7. Εισηγείται για όλα τα θέματα που αφορούν το Ι.Ο.Μ. στα αρμόδια όργανα της ΓΓΤΠ και στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης.
 8. Καταρτίζει τους κανονισμούς λειτουργίας του Ι.Ο.Μ. (οικονομικής διαχείρισης, διοικητικής λειτουργίας, κανονισμό προσωπικού).
 9. Αποφασίζει για το διορισμό των προϊσταμένων των τμημάτων καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων έργου για τη στελέχωση του Τμήματος Έρευνας και του Τμήματος Υποστήριξης με ερευνητικό προσωπικό
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να μεταβιβάζει ορισμένες από τις αρμοδιότητες του στον Πρόεδρο του ή σε μέλη του
Άρθρο 5 "Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου -Διευθυντής"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως το Ι.Ο.Μ. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
2.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου το συγκαλεί εκτάκτως όποτε το κρίνει αναγκαίο, υποχρεωτικά δε εφόσον το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και υπογράφει τα πρακτικά
3.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αλληλογραφεί με τα όργανα της ΓΓΤΠ, τις αρχές και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενημερώνει την ΓΓΤΠ και τον Υπουργό Προεδρίας σχετικά με τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Ι.Ο.Μ.
4.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων του Ι.Ο.Μ. και μεριμνά για το συντονισμό του έργου τους. Προΐσταται απευθείας του Τμήματος Διοίκησης Διαχείρισης του Ι.Ο.Μ. και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα Διοίκησης και Διαχείρισης του Ινστιστούτου εκτός από εκείνα που έχουν ανατεθεί σε άλλο όργανο. Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τους Προϊσταμένους των Τμημάτων του Ι.Ο.Μ., που ορίζονται με απόφαση του τελευταίου.
5.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνεται γενικά στις αρμοδιότητες του από μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με σχετική απόφαση αυτού του τελευταίου και κατά περίπτωση από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 6 "Το Ι.Ο.Μ. διαρθρώνεται ως εξής:"
1.  
  Τμήμα Διοίκησης - Διαχείρισης
2.  
  Τμήμα Έρευνας και Εκπαίδευσης
3.  
  Τμήμα Υποστήριξης και Τεχνολογικών Εφαρμογών
Άρθρο 7
1.  
  Το Τμήμα Διοίκησης - Διαχείρισης επικουρεί τον Πρόεδρο - Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους που σχετίζονται με ζητήματα διοίκησης και διαχείρισης του Ινστιτούτου. Ειδικότερα:.
 1. Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί το Ι.Ο.Μ. και μεριμνά για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκκαθάριση και πληρωμή αποδοχών και κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού (καταβολή αποζημίωσης για μετακινήσεις εκτός έδρας κ.ο.κ.).
 2. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και ισολογισμό - απολογισμό, οι οποίοι υποβάλλονται για οριστική διαμόρφωση στο Διοικητικό Συμβούλιο
 3. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων δράσης και ανάπτυξης του Ι.Ο.Μ.
 4. Φροντίζει για την προμήθεια και διαχείριση του αναγκαίου υλικού για τις υπηρεσίες του Ι.Ο.Μ.
 5. Οργανώνει και έχει την ευθύνη για την γραμματειακή υποστήριξη του Ι.Ο.Μ., εξασφαλίζει τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Προέδρου - Διευθυντή και του Δ.Σ. και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Ι.Ο.Μ.
 6. Μεριμνά για τη φύλαξη και καθαριότητα των χώρων του Ι.Ο.Μ.
2.  
  Το Τμήμα Διοίκησης - Διαχείρισης του Ι.Ο.Μ. έχει την ευθύνη για την προβολή του έργου του Ινστιτούτου. Ειδικότερα μεριμνά:.
 1. Για την ανάπτυξη σχέσεων με φορείς με παρεμφερείς δραστηριότητες με το Ι.Ο.Μ., με πνευματικό κέντρα, ιδρύματα στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.
 2. Για τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων με στόχο την προώθηση των σκοπών και την προβολή των δραστηριοτήτων του Ι.Ο.Μ.
 3. Για την ενημέρωση του Προέδρου και του ερευνητικού προσωπικού σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν το Ινστιτούτο και το αντικείμενο του καθώς και για την τήρηση σχετικού αρχείου
Άρθρο 8 "Τμήμα Έρευνας και Εκπαίδευσης"
1.  
  Το Τμήμα Έρευνας και Εκπαίδευσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Σχεδιάζει και κατευθύνει τα ερευνητικά προγράμματα και μεριμνά για την υλοποίηση τους. β. Καταρτίζει και εποπτεύει την οργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων. γ. Προετοιμάζει και υποβάλλει σχετικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνείς οργανισμούς. δ. Υποβάλλει προτάσεις για τη συγγραφή ή την ανάθεση συγγραφής σε ειδικούς επιστήμονες εγχειριδίων και μελετών, καθώς και για την έκδοση βιβλίων, ενημερωτικών εντύπων στα πλαίσια προώθησης των σκοπών του Ι.Ο.Μ. ε. Μεριμνά για τη συνεργασία με πνευματικά ιδρύματα, εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα της χώρας και του εξωτερικού με σκοπό το σχεδιασμό και την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων. στ. Συνεργάζεται με το Τμήμα Υποστήριξης και Τεχνολογικών Εφαρμογών για τον εμπλουτισμό του υλικού της βιβλιοθήκης.
Άρθρο 9 "Τμήμα Υποστήριξης και Τεχνολογικών Εφαρμογών Το Τμήμα Υποστήριξης και Τεχνολογικών Εφαρμογών είναι αρμόδιο:"
1.  
  Για την οργάνωση, τήρηση και αξιοποίηση εθνικού οπτικοακουστικού αρχείου και πρότυπης οπτικοακουστικής βιβλιοθήκης. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας του το Ινστιτούτο συμπράττει στην οργάνωση και συντήρηση του κινηματογραφικού και φωτογραφικού αρχείου της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της και έχει την κατά προτεραιότητα χρήση του. Ειδικότερα το Τμήμα Υποστήριξης και Τεχνολογικών Εφαρμογών:.
 1. Προτείνει τη σύναψη συμβάσεων με νομικά ή φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου για την χρήση, συντήρηση των οπτικοακουστικών αρχείων τους
 2. Επιμελείται τις εκδόσεις του Ι.Ο.Μ.
 3. Μεριμνά για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για την υποστήριξη και αξιοποίηση και αξιοποίηση των δραστηριοτήτων του
2.  
  Για την παραγωγή κάθε τύπου οπτικοακουστικού υλικού στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ι.Ο.Μ., καθώς και παραγωγή πειραματικών εκπομπών όπου δοκιμάζονται νέες μορφές προγραμμάτων, νέες τεχνικές και μέθοδοι τεχνολογίας για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
3.  
  Για την τεχνική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Ι.Ο.Μ. καθώς και τον σχεδιασμό, τη συντήρηση και τη λειτουργικότητα των τεχνικών εγκαταστάσεων τυο.
Άρθρο 10 "Παράρτημα Θεσσαλονίκης"
1.  
  Το παράρτημα Θεσσαλονίκης στελεχώνεται με το απολύτως αναγκαίο διοικητικό και ερευνητικό προσωπικό καθώς και με πρόσωπα που αναλαμβάνουν την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 12 του παρόντος. Ειδικότερα, όσον αφορά το τακτικό προσωπικό, προσλαμβάνονται πρόσωπα για την κάλυψη έως δύο θέσεων Διοικητικού προσωπικού και έως τριών θέσεων Ερευνητικού προσωπικού. Το παράρτημα Θεσσαλονίκης λειτουργεί σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, την ΕΡΤ3, την ΗΕLLΕΧΡΟ-ΔΕΘ Α.Ε., το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παιδικής Τηλεόρασης και άλλους οργανισμούς που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 11
1.  
  Στον ετήσιο προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης εγγράφεται χωριστή πίστωση για το Ινστιτούτο προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες του και ο τεχνολογικός εξοπλισμός του, με δυνατότητες ευχερούς ανανέωσης του. Μέχρι 31.12.1994 οι δαπάνες λειτουργίας του Ι.Ο.Μ. βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ-ΑΕ.
2.  
  Άλλοι πόροι του Ι.Ο.Μ. είναι:.
 1. Έσοδα από ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικές και διεθνείς συνεργασίες
 2. Επιχορηγήσεις από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή διεθνείς οργανισμούς
 3. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών και εκμετάλλευση παραγόμενων προϊόντων του Ι.Ο.Μ.
 4. Έσοδα από την εκμετάλλευση του Αρχείου του Ι.Ο.Μ.
 5. Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή
Άρθρο 12
1.  
  Το προσωπικό του Ινστιτούτου προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και υπάγεται στις διατάξεις του Κανονισμού Προσωπικού που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
2.  
  Για την εύρυθμη λειτουργία του Ι.Ο.Μ. προβλέπονται 15 θέσεις προσωπικού.
3.  
  Το τακτικό προσωπικό του Ι.Ο.Μ. περιλαμβάνει:.
 1. Ερευνητικό προσωπικό που αριθμεί 9 μέλη.
 2. Για την ανάπτυξη των σκοπών και δραστηριοτήτων του Ι.Ο.Μ. οι απαραίτητες ειδικότητες των επιστημόνων που στελεχώνουν το ερευνητικό προσωπικό του Ι.Ο.Μ. είναι κυρίως οι ακόλουθες:
 3. νομικοί, πολιτικοί επιστήμονες, επικοινωνιολόγοι, κοινωνιολόγοι, βιβλιοθηκονόμοι, επιστήμονες υπολογιστών, δημιουργοί οπτικοακουστικού έργου.
 4. Διοικητικό προσωπικό που αριθμεί 6 μέλη
4.  
  Τα απαραίτητα προσόντα των επιστημόνων που στελεχώνουν το ερευνητικό προσωπικό του Ι.Ο.Μ. είναι:.
 1. Για τις θέσεις των προϊσταμένων των Τμημάτων του Ι.Ο.Μ. οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι ανωτάτων σχολών, με ειδικές γνώσεις ή εμπειρία ως προς το αντικείμενο τους.
 2. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στο χώρο των μέσων επικοινωνίας ή να έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελματική πείρα στο χώρο των ΜΜΕ, ή ανάλογη προϋπηρεσία στη δημοσιογραφία, την έρευνα, ή την διδασκαλία των επιστημών πληροφόρησης και επικοινωνίας.
 3. Στο ερευνητικό προσωπικό εντάσσονται απόφοιτοι ανωτάτων σχολών με μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με το αντικείμενο του Ινστιτούτου, οι οποίοι στελεχώνουν τους τομείς έρευνας, επιμόρφωσης και οπτικοακουστικής παραγωγής
5.  
  Τα προσόντα για την στελέχωση του διοικητικού προσωπικού είναι τα εξής:
 1. Για τις τρεις θέσεις του Διοικητικού Προσωπικού προσλαμβάνονται πρόσωπα με προσόντα ανάλογα με αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ4 Τύπου της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης
 2. Για τις υπόλοιπες τρεις θέσεις πρόσωπα με προσόντα ανάλογα με αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων των κλάδων ΔΕ ή ΤΕ της ΓΓΤΠ του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης
6.  
  Το ερευνητικό προσωπικό επιλέγεται και προσλαμβάνεται μετά από προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης στην οποία καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα ανάλογα με τις ανάγκες του Ι.Ο.Μ., με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου -Διευθυντή του Ι.Ο.Μ. Ο Πρόεδρος - Διευθυντής μπορεί να επικουρείται στη διαμόρφωση της πρότασης του από 3μελή επιτροπή ειδικών που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. και υποβάλλει σχετική εισήγηση.
7.  
  Είναι δυνατή η απόσπαση προσωπικού από τηυ ΓΓΤΠ, την ΕΡΤ-ΑΕ ή άλλες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την κάλυψη των προβλεπόμενων από τις παραπάνω διατάξεις θέσεων ή και εκτός οργανικών θέσεων
8.  
  Είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων έργου με ειδικούς επιστήμονες ή τεχνικούς ή άλλα πρόσωπα που διαθέτουν επαρκή γνώση ή εμπειρία για την διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων ή την εκτέλεση άλλου έργου που εντάσσεται στους σκοπούς του Ινστιτούτου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ο.Μ.
Άρθρο 13
1.  
  Το Προσωπικό της ΕΡΤ-ΑΕ που υπηρετεί στο Ι.Ο.Μ. θεωρείται αποσπασμένο σε αυτό με τη νέα νομική του μορφή. Η ΕΡΤ-ΑΕ μεριμνά για την προσωρινή στέγαση του Ι.Ο.Μ. στο οποίο και διατίθεται όλος ο εξοπλισμός του Ι.Ο.Μ. που λειτουργεί έως τώρα στο πλαίσιο της ΕΡΤ-ΑΕ.
Άρθρο 14
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Ν. 2173/1993 «Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κ.λπ.» (ΦΕΚ 208Α).
 • Τη διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως προστέθηκε με το αρθρ. 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 21563/Ζ/18.10.1993 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης Ευάγγελου Βενιζέλου» (ΦΕΚ 827 Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1994. Για το οικονομικό έτος 1995 δημιουργείται δαπάνη ύψους 48.000.000, η οποία καλύπτεται από την οικεία πίστωση στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. Για τα επόμενα έτη η δαπάνη θα ανέλθει σε ανάλογο ύψος μη δυνάμενη να προσδιορισθεί επακριβώς.
 • Το 287/1994 Πρακτικό Επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-07-06 Αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/108
2006-03-02 Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» - Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
 • Η οργάνωση βιβλιοθήκης θεμάτων επικοινωνίας.
 • Αντικατάσταση
 • Η υποστήριξη παραγωγικών δραστηριοτήτων οργανισμών και φορέων με σκοπούς συναφείς με το Ινστιτούτο.
 • Αντικατάσταση
 • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για θέματα οπτικοακουστικής νομοθεσίας, πολιτικής και τεχνολογίας, καθώς και για άλλα συναφή θέματα, όπως για θέματα που αφορούν στα παιδιά, στους νέους και στην επικοινωνία.
 • Αντικατάσταση
  A/2006/46
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/21563/Ζ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/21563_Ζ 1993
  ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
  ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
  ΝΟΜΟΣ 1987/1730 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1730 1987
  Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
  Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, Ιδρυση της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. 1993/2173 1993