ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/181

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-07-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-07-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-07-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  α. Η Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, συγκροτείται σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης! β. Όλες οι υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, όργανα, θέσεις και προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, όπως καθορίζονται ειδικότερα στο Π.Δ. αριθμ. 258/30.6.1993, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 171/6.7.94, αποτελούν εφεξής υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Άρθρο 2
1.  
  Το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, όπως καθορίζονται στο Π.Δ. αριθμ. 258/30.6.1993, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 171/ 6.7.94.
 2. Κάθε άλλη αρμοδιότητα του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης που αναφέρεται σε θέματα Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
2.  
  Όπου στις κείμενες διατάξεις, σε αντικείμενα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αναφέρεται ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης νοείται εφεξής ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Άρθρο 3
1.  
  Ως τη λήξη του οικονομικού έτους 1994 οι δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που συγκροτούνται σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με το παρόν Π.Δ., εξακολουθούν να πληρώνονται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Άρθρο 4 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137),
 • Του Π.Δ. αριθμ. 258/30.6.1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α 112), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 171 /6.7.94 «Τροποποίηση Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών» (ΦΕΚ Α 108).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε ετήσια βάση περίπου 130.000.000 δρχ. και για το μέχρι του τέλους του έτους 1994 διάστημα, ποσού 65.000.000 δρχ. περίπου, η οποία θα καλυφθεί, για το διάστημα ως το τέλος του 1994, από τη μεταφορά πιστώσεων του Υπ. Προεδρίας και για το έτος 1995 και κάθε επόμενο, από σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας 323/1994 με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 1994/183 1994
Εθνικό πρόγραμμα πληροφόρησης και εκπαίδευσης για τους Έλληνες τυφλούς. 1995/212 1995
Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και της Γραμματείας του, καθώς και της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας (Ε.Ε.Η.Μ.Ε.). 1995/213 1995
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 236/1992 «Άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.1989. 1995/231 1995
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1996/137 1996
(1) Έγκριση του Οργανισμού του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. 1996/245 1996
Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε. 1996/310 1996
Για την «οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τη στελέχωσή της και τα ειδικά προσόντα του προσωπικού της». 1997/163 1997
Για τη διαφάνεια ως προς τις υποχρεωτικές από το νόμο δημοσιεύσεις του Δημοσίου και δημοσίων νομικών προσώπων, που γίνονται σε ημερήσιες και μη ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες και τη σύσταση κοινών λογαριασμών 1997/213 1997
Τροποποίηση Οργανισμού του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 1998/112 1998
Τροποποίηση Π.Δ. υπ’ αριθ. 137/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. (Α’ 107). 1998/82 1998
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 2001/375 2001
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Υπηρεσιών και των Οργάνων της ΕΡΤ-3. 2002/196 2002
Τροποποίηση Οργανισμού του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 2003/11 2003
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης. 2003/234 2003
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης. 2003/235 2003
Κώδικας δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών. 2003/77 2003