ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/187

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-07-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

«Οργάνωση της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οργάνωση τωνυπηρεσιών τηςΓραμματείας του Α.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 1
1.  
  Η Γραμματεία του ΑΣΕΠ αποτελεί Γενική Διεύθυνση του συγκροτείται από δύο Διευθύνσεις, Α και Β
2.  
  Της Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται γενικός διευθυντής, ο οποίο ασκεί τις κατά το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) αρμοδιότητες.
Άρθρο 2
1.  
  Η Διεύθυνση Α αποτελείται από τα Τμήματα Προδικασίας και Διοικητικού
2.  
  Το Τμήμα προδικασίας έχει αρμοδιότητα για τη συγκέντρωση των αιτήσεων των δημοσίων και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 που αφορούν την πλήρωση ιδρυομένων ή υφισταμένων θέσεων, ταξινόμηση και επεξεργασία αυτών από άποψη πληρότητας των αναγκαίων στοιχείων και την προσκόμιση τους στον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, καθώς και την εξασφάλιση γραμματειακής υποστήριξης των Προέδρου, Αντιπροέδρου, των Ολομελειών και των Τμημάτων του ΑΣΕΠ και τη σχετική με τα ανωτέρω θέματα αλληλογραφία.
3.  
  Το Τμήμα Διοικητικού έχει αρμοδιότητα για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση και διεκπεραίωση των εγγράφων, την τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του ΑΣΕΠ, το χειρισμό των θεμάτων προσωπικού και υπηρεσιακής κατάστασης γενικώς, την οργάνωση και ταξινόμηση του αρχείου και την εν γένει διοικητική μέριμνα
Άρθρο 3
1.  
  Η Διεύθυνση Β αποτελείται από τα Τμήματα Οικονομικού και Μηχανοργάνωσης - Πληροφορικής
2.  
  Το τμήμα Οικονομικού έχει αρμοδιότητα για τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού, την πληρωμή των δαπανών, την εκκαθάριση των αποδοχών και αποζημιώσεων των μελών και του προσωπικού του ΑΣΕΠ και όσων μετέχουν στις διαδικασίες των διαγωνισμών και επιλογών, τη διαχείριση του υλικού και την πραγματοποίηση των προμηθευτών
3.  
  Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης - Πληροφορικής έχει αρμοδιότητα για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του ΑΣΕΠ σε μηχανογραφικές εφαρμογές, από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης και εφαρμογής, περιλαμβανομένων και των διαδικασιών προσλήψεων προσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α).
 • Την 2/2.6.1994 εισήγηση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται ευθέως δαπάνη, θα προκληθεί όμως δαπάνη από την πλήρωση των ιδρυομένων θέσεων κατά το μέρος που δε θα καλυφθούν με μετατάξεις υπηρετούντων υπαλλήλων του δημοσίου, οι οποίες για το έτος 1994 δε θα υπερβούν τις δέκα (10). Η δαπάνη που θα προκληθεί ανέρχεται κατά προσέγγιση για το έτος 1994 στα 10.000.000 δρχ. και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΑΣΕΠ, φορέας 05 160 και ΚΑΕ 5299.
 • Τη γνωμοδότηση 267/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994