ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/188

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-07-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός κατηγοριών φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μη δικαιουμένων χορήγησης υποτροφίας και δάνειο ενίσχυσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι κατηγορίες των φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που δεν δικαιούνται να λάβουν υποτροφία και δάνειο ενίσχυσης, καθορίζονται ως ακολούθως: α) Όσοι εγγράφονται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μετά από κατάταξη ως πτυχιούχοι Τμήματος ή Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. β) Οι Κύπριοι και οι αλλοδαποί ή διπλής υπηκοότητας ομογενείς φοιτητές Α.Ε.Ι., εκτός εάν οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και υποβάλλουν στην Ελλάδα δήλωση φόρου εισοδήματος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2158/93 (ΦΕΚ 109 τ.Α). γ) Οι αλλοδαποί αλλογενείς φοιτητές. δ) Οι στρατευμένοι φοιτητές και για όσο χρόνο διαρκεί η στρατιωτική τους θητεία. ε) Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα φοιτητές. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2158/93 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 109 τ.Α της 28.6.93). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 τ.Α). γ) Της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 2083/92 «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 159 τ.Α της 21.9.1992), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2158/1993.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την 242/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις. 1993/2158 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία