ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/209

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-07-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής αδείας εργασίας ή άλλης βοηθείας, για την επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σε αλλοδαπό που αναγνωρίστηκε ως πρόσφυγας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.83/1993 (Α 36) και κατέχει άδεια παραμονής, δύναται να χορηγηθεί άδεια εργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, εφόσον υποβάλλει αυτοπροσώπως τα παρακάτω δικαιολογητικά:.
 1. Αίτηση
 2. Θεωρημένο αντίγραφο ταυτότητος πρόσφυγα ή της απόφασης αναγνώρισής του ως πρόσφυγα
 3. Θεωρημένο αντίγραφο της άδειας παραμονής
 4. Δήλωση του εργοδότη ότι προτίθεται να τον απασχολήσει.
 5. Δεν απαιτείται η δήλωση αυτή στην περίπτωση που ο πρόσφυγας λόγω της φύσεως της εργασίας εναλλάσει εργοδότες.
 6. Πιστοποιητικό κρατικού Υγειονομικού φορέα που να βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από μολυσματική ασθένεια
 7. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται και για τον ημεδαπό προς άσκηση της συγκεκριμένης εργασίας
2.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 1975/1991 οι νομαρχιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας αποφασίζουν για την ικανοποίηση ή μη του αιτήματος αφού λάβουν υπόψη τους και τις συνθήκες της εγχώριας αγοράς εργασίας του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Οιανωτέρω υπηρεσίεςυποχρεούνται όπως τη σχετική απόφαση τους για ικανοποίηση ή μη του αιτήματος γνωστοποιούν στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
3.  
  Για την έκδοση της ανωτέρω αδείας εργασίας δεν ακολουθείται η προβλεπόμενη, για τους αλλοδαπούς διαδικασία της προέγκρισης. Η χορηγούμενη αρχική άδεια εργασίας δεν υπόκειται σε τέλη. Επίσης δεν υπόκεινται σε τέλη οι ανανεώσεις της αδείας με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την υποβολή από αυτόν φορολογικής δήλωσης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για το νόμιμο της απαλλαγής του από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.
Άρθρο 2
1.  
  Άδεια άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος πρόσφυγα. Σε αλλοδαπό που έχει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, δύναται να χορηγηθεί άδεια άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος, εφόσον υποβάλλει αυτοπροσώπως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αλλοδαπού στην οποία αναγράφεται το είδος και η έδρα της επιχείρησης ή του επαγγέλματος που πρόκειται να ασκήσει. β. Παραστατικά και αποδεικτικά στοιχεία προέλευσης του κεφαλαίου που απαιτείται για την επένδυση. γ. Τα προβλεπόμενα από το άρθρο 1 με στοιχεία β, γ, ε και στ δικαιολογητικά. Αρμόδιες για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας είναι οι νομαρχιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας οι οποίες κατά την εξέταση του αιτήματος εφαρμόζουν αναλόγως την διαδικασία που προβλέπεται για τους αλλοδαπούς. Οι ανωτέρω υπηρεσίες υποχρεούνται όπως ενημερώνουν για τη χορήγηση ή μη της αδείας τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Άρθρο 3
1.  
  Οι αναγνωριζόμενοι ως πρόσφυγες στους οποίους έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 άδεια δύναται να εγγραφούν στις εκπαιδευτικές μονάδες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους Έλληνες πολίτες. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται δήλωση του Ν. 1599/1986.
2.  
  Ειδική τριμελής Επιτροπή του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή και αποτελείται από ένα Κοινωνικό Λειτουργό του Υπουργείου Εργασίας, ένα Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ο.Α.Ε.Δ. και έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Ο.Α.Ε.Δ. εξετάξει με ειδικό τρόπο (τέστ), εάν οι πρόσφυγες έχουν τις προϋποθέσεις γλώσσας, ηλικίας και στοιχειώδεις γνώσεις επαγγελματικής κατάρτισης.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς αυτού του διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 του Ν. 1975/ 1991 «Είσοδος, έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης προσφύγων κ.λπ.» (Α 184).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη 3.000.000 δραχμών ετησίως που θα βαρύνει τον κωδ. αριθμό 0535Α του προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
 • Την υπ αριθ. 175/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας Τάξης,