ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/211

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-08-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας που αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία Φροντιστηρίων, στην παροχή κατ οίκον διδασκαλίας και στην απασχόληση ως διευθυντών και διδασκόντων σε Φροντιστήρια, προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 48 52, 58 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, που αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία φροντιστηρίων, στην παροχή κατ οίκον διδασκαλίας και στην απασχόληση ως διευθυντών και διδασκόντων σε φροντιστήρια προς τις δια-"
1.  
  τάξεις των άρθρων 7,48, 52 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος με την κατάργηση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας
Άρθρο 2
1.  
  Πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του α.ν. 2545/1940 «Περί ιδιωτικών σχολείων, φρροντιστηρίων και οικοτροφείων» (Α 287) χορηγείται, επίσης, άδεια ίδρυσης φροντιστηρίων σε υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα που απαιτεί ο νόμος για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φροντιστηρίων σε ημεδαπού, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και τη βεβαίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α 167) οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.
Άρθρο 3
1.  
  Πέραν αυτών που αναφέρονται στην παρ. 3 της αριθμ. 158379/Α 1025/4.11.1967 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του α.ν. 284/1968 «Περί χαρακτηρισμού των Σχολών Ξένων Γλωσσών ως Φροντιστηρίων» (Α 32), άδεια ίδρυσης φροντιστηρίων ξένων γλωσσών χορηγείται, επίσης, σε νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους και εφόσον:.
 1. Έχουν ως σκοπό την ίδρυση φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και
 2. Ο νόμιμος εκπρόσωπός τους έχει τα προσόντα των ιδρυτών, όπως αυτά προσδιορίζονται από το άρθρο 68 του α.ν. 2545/1940 και τη βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος.
2.  
  Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και γιο τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα
Άρθρο 4
1.  
  Επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση εν γένει, ως διευθυντών ή ως μελών διδακτικού προσωπικού φροντιστηρίων, πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 70 του α.ν. 2545/1940, και των υπηκόων κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής - Ένωσης, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα που απαιτεί ο νόμος για την κατάληψη αντίστοιχων θέσεων από ημεδαπούς και έχουν τη βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος.
2.  
  Επίσης, πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 75 του α.ν. 2545/1940, δικαίωμα κατ οίκον διδασκάλου έχουν και οι υπήκοοι των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα του άρθρου 70 του α.ν. 2545/1940 και έχουν τη βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 5
1.  
  Για τα λοιπά θέματα που έχουν σχέση με τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους έλληνες υπηκόους. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/ 1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη» (Α 101), και του άρθρου 4 του ν. 1333/1983, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στο αποθεματικό και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 1775/1988 «Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α 101 ) και το άρθρο 31 του ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α 130).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 224/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1967/158379/Α1025 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/158379_Α1025 1967
ΝΟΜΟΣ 1983/1333 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1333 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1940/2545 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2545 1940
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/284 1968