ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/215

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-07-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μερική εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις Θαλάσσιες Μεταφορές στο εσωτερικό των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το άρθρο 166 παρ. 1 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΝΔ 187/73) και κατά το μέρος που αυτό καθιερώνει προνόμιο μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ Ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής ακτογραμμής για τα Ελληνικά φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας μέχρι 1000 κοχ, προσαρμόζεται στις διατάξεις του υπ αριθμ. 3577/ 1992 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992, ώστε να επεκταθεί το προνόμιο αυτό και στα υπό ελληνική σημαία φορτηγά (Φ/Γ) πλοία άνω των 650 κοχ (GΤ) καθώς και στα αντίστοιχα Φ/Γ, που είναι νηολογημένα στο νηολόγιο των λοιπών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν τη σημαία τους.
Άρθρο 2
1.  
    Το δικαίωμα της μεταφοράς εμπορευμάτων, πλην των στρατηγικών (πετρέλαιο - πετρελαιοειδή - πόσιμο νερό), μεταξύ των Ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής ακτογραμμής, επεκτείνεται και σε Φ/Γ πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 650 κοχ (GΤ), εφόσον αυτά φέρουν την Ελληνική σημαία ή τη σημαία άλλου Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι νηολογημένα στο νηολόγιο του κράτους αυτού
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργούνται όσες διατάξεις της 90545/81/11.2.1981 Υπουργικής Απόφασης καθώς και των τροποποιητικών αυτής, 90545/3/84/30.3.1984 και 90545/8/84/19.9.1984 Υπουργικών Αποφάσεων αντίκεινται στα καθοριζόμενα από τα ανωτέρω άρθρα 1 και 2 του παρόντος διατάγματος. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 του Ν. 1338/ 1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34) όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101) και τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α 70), 7 του Ν. 1775/1988 (Α 101 ) και 31 του Ν. 2076/1992 (Α 130).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την 181/11.5.94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1981/90545/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/90545_81 1981
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1992/3577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/3577 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία