ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/222

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-08-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναγνώριση της κοινότητας Θεσπιών της Επαρχίας Θηβών του νομού Βοιωτίας σε δήμο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η κοινότητα Θεσπιών της Επαρχίας Θηβών του Νομού Βοιωτίας, αναγνωρίζεται σε δήμο με το όνομα δήμος Θεσπιών με έδρα το συνοικισμό «Θεσπιαί, αι» της κοινότητας Θεσπιών λόγω ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/89 Α 146).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ 51 Α).
  • Τη γνώμη του Συμβουλίου των Τοπωνυμιών που διατυπώθηκε στο 1/1994 πρακτικό της 16.6.1994.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί.
  • Την 368/94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-08-30 Αναγνώριση της κοινότητας Θεσπιών της Επαρχίας Θηβών του νομού Βοιωτίας σε δήμο.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/133
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία