ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/228

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-08-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναγνώριση σε Δήμο των Κοινοτήτων Οινοφύτων και Σχηματαρίου του Νομού Βοιωτίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αναγνωρίζονται σε δήμους οι κοινότητες Οινοφύτων και Σχηματαρίου του Νομού Βοιωτίας. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 57 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Α) «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» και 277 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ.. 323/89 Α 146).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Α 51 ), καθώς και του άρθρου 29Α όπως προστέθηκε σ αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Τα αποτελέσματα της απογραφής του πραγματικού πληθυσμού της Ελλάδας που διενεργήθηκε την 17η Μαρτίου 1991 και κυρώθηκαν με την 24197/Γ 3812/ 24.11.93 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 882 τεύχος Β από την οποία προκύπτει ότι οι Κοινότητες Οινοφύτων και Σχηματαρίου του Νομού Βοιωτίας κατά την ως άνω απογραφή είχαν πληθυσμό επτά χιλιάδες πενήντα ένα (7.051 ) και επτά χιλιάδες τριακόσιους δύο (7.302) κατοίκους αντίστοιχα.
  • Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί.
  • Την 373/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-08-30 Αναγνώριση σε Δήμο των Κοινοτήτων Οινοφύτων και Σχηματαρίου του Νομού Βοιωτίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/133
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/24197/Γ3812 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/24197_Γ3812 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία