ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/236

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-08-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναγνώριση σε Δήμο των κοινοτήτων Αγιου Αθανασίου, Επανομής, Θέρμης και Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αναγνωρίζονται σε Δήμους οι Κοινότητες Αγίου Αθανασίου, Επανομής, Θέρμης και Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 57 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90Α) «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» και 277 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/89 Α 146).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 137/86 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51) καθώς και του άρθρου 29Α όπως προστέθηκε σ αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Τα αποτελέσματα της απογραφής του πραγματικού πληθυσμού της Ελλάδας που διενεργήθηκε την 17η Μαρτίου 1991 και κυρώθηκαν με την 24197/Γ 3812/ 24.11.93 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 882 τεύχος Β από την οποία προκύπτει ότι οι Κοινότητες Αγίου Αθανασίου, Επανομής, Θέρμης και Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης κατά την ως άνω απογραφή είχαν πληθυσμό πέντε χιλιάδες τετρακόσιους (5.400), πέντε χιλιάδες πεντακόσιους εξήντα δύο (5.562), πέντε χιλιάδες εννιακόσιους ενενήντα οκτώ (5.998) και πέντε χιλιάδες τετρακόσιους πενήντα οκτώ (5.458) κατοίκους αντίστοιχα.
  • Το γεγονός, ότι από το παρόν διάταγμα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί.
  • Την 384/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/24197/Γ3812 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/24197_Γ3812 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία