ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/260

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-08-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του άρθρου 14 του Ν. 1566/85, αυξάνονται κατά κλάδο από 1.9.94 ως ακολούθως: 1.Του Κλάδου ΠΕ3 Μαθηματικών, κατά εκατόν δέκα (110) 2.Του Κλάδου ΠΕ4 Φυσικών, κατά εκατόν τριάντα μία (131) 3.Του Κλάδου ΠΕ5 Γαλλικής Γλώσσας, κατά τριάντα τρεις (33) 4.Του Κλάδου ΠΕ7 Γερμανικής Γλώσσας, κατά δέκα επτά (17) 5.Του Κλάδου ΠΕ9 Οικονομολόγων, κατά δέκα τέσσερις (14) 6.Του Κλάδου ΠΕ10 Κοινωνιολόγων, κατά τρεις (3) 7.Του Κλάδου ΠΕ13 πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών κατά τρεις (3) 8.Του Κλάδου ΠΕ17 Τεχνολόγων, κατά δέκα τρεις (13) 9.Του Κλάδου ΠΕ18 πτυχιούχων λοιπών Τμημάτων Τ.Ε.Ι., κατά δέκα εννέα (19) 10.Του Κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής, κατά εκατόν εβδομήντα τέσσερις (17). Σύνολο θέσεων 517 Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 14 παραγρ. 6 του Ν. 1566/85 «Για τη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/85 τ.Α·).
  • Τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081 /92 (ΦΕΚ 154 τ. Α), το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 τ.Α) και την αριθμ. 550/7.10.92 εγκύκλιο της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου κατ εφαρμογή των οποίων βεβαιούται ότι με το Π. Δ/γμα αυτό προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 505.437.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 1.563.436.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα Οικονομικά έτη.
  • Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση αυξομείωση του (αύξηση των πιστώσεων ΚΑΕ του ειδικού φορέα 19-610 ως ακολούθως: ΚΑΕ 0211: 86.081.000ΚΑΕ 0223: 16.544.000ΚΑΕ 0224: 37.224.000ΚΑΕ 0226: 232.650.000 ΚΑΕ 0229: 28.952.000ΚΑΕ 0257: 10.340.000ΚΑΕ 0516: 78.924.527ΚΑΕ 0262: 14,721.473 και μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 5111 του ειδικού φορέα 23-10 του Υπουργείου Οικονομικών κατά δρχ. 505.437.000 για την οποία έχει εκδοθεί η αριθμ. 2055437/30.8.94 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
  • Την αριθμ. 432/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/2055437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2055437 1994
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία