ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/275

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-08-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση και μείωση των θέσεων Εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Από το σχολικό έτος 1994-1995 αυξάνονται οι θέσεις του Εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από ιδρύσεις και προαγωγές σχολικών μονάδων της αυτής Εκπ/σης, ως ακολούθως: α) Δασκάλων κατά 505. β) Νηπιαγωγών κατά 155.
Άρθρο 2
1.  
    Από το σχολικό έτος 1994-1995 μειώνονται οι θέσεις του Εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω καταργήσεων, υποβιβασμών, συγχωνεύσεωνσχολικών μονάδων της αυτής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως: α) Δασκάλων κατά 424. β) Νηπιαγωγών κατά 72. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 6, 8 και 4 παρ. 8,10 του Ν. 1566/85 «Για τη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.Α/85).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) που προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154) κατ εφαρμογή των οποίων βεβαιούται ότι με το Π. Δ/γμα αυτό προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 158.010.000 δραχμών για το τρέχον οικονομικό έτος και 489.000.000 δραχμών περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση αυξομείωση του (αύξηση των πιστώσεων Κ.Α.Ε. του Ειδικού Φορέα 19-710 ως ακολούθως. ΚΑΕ27.306.000ΚΑΕ5.260.000 ΚΑΕ11.808.000ΚΑΕ73.800.000 ΚΑΕ9.184.000ΚΑΕ3.280.000 ΚΑΕ18.545.120ΚΑΕ4.475.493 ΚΑΕ4.350.000Και μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 5111 του Ειδικού Φορέα 23-110 του Υπουργείου Οικονομικών κατά δρχ. 158.010.000 για την οποία έχει εκδοθεί η αριθμ. 2042050/29.6.94 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
  • Την αριθμ. 382/94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία