ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/277

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-08-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση τουΠ.Δ. 256/91Π.Δ/τος «Χορήγηση άδειας ηλεκτρολόγου θεάτρου».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 2 του Π.Δ/τος 256/1991 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1.1. Η άδεια ηλεκτρολόγου θεάτρου χορηγείται σε όσους εργάζονται σε θεατρικές Επιχειρήσεις με εξαρτημένη σχέση εργασίας και προσκομίσουν εναλλακτικά: 1.1. (α) Άδεια Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου Α και Β τάξης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ/τος 699/1971. 1.1. (β) Άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη Α ειδικότητας 1 ης, 2ης, 3ης κατηγορίας που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ/τος 13 Φεβρουαρίου 1936 όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα. 1.1. (γ) Άδεια επίβλεψης Α ειδικότητας που έχει εκδοθεί σε αντικατάσταση της άδειας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη Α ειδικότητας 1ης, 2ης, 3ης κατηγορίας κατά τις διατάξεις του Β.Δ/τος 4/25 Νοεμβρίου 1949 και του Π. Δ/τος 252/1988.
2.  
  Στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας τηρείται μητρώο αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα
3.  
  Το άρθρο 3 του Π .Δ/τος 256/1991 αντικαθίσταται ως εξής: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓια την απόκτηση άδειας ηλεκτρολόγου θεάτρου, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Π. Δ/τος πρέπει να υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου με δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
 2. Τη σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο 1.1. του άρθρου 2 επαγγελματική άδεια ή ακριβές αντίγραφό της.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου ότι εργάζεται σε θεατρική επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή αντίγραφο της σύμβασης εργασίας του ενδιαφερομένου με θεατρική επιχείρηση, από την οποία να προκύπτει ότι προσελήφθη και εργάζεται ως ηλεκτρολόγος θεάτρου.
 4. Παράβολο Δημοσίου Ταμείο 4.100 δραχμές, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 67/3/Φ.Γ.Θ./15.2.1991 (ΦΕΚ Β113).
Άρθρο 2
1.  
  2.1. Οι επαγγελματικές άδειες που έχουν, σύμφωνα με προηγούμενο άρθρο, κατατεθεί για την απόκτηση αδείας ηλεκτρολόγου θεάτρου επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους αν για οποιοδήποτε λόγο έπαυσαν να προσφέρουν εξαρτημένη εργασία σε θεατρικές επιχειρήσεις. 2.2. Τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 256/1991, μετά την δημοσίευση του παρόντος Π.Δ/τος αποκτούν: - Οι κάτοχοι άδειας υπομηχανικού ηλεκτρολόγου Α και Β τάξης που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του Β.Δ/τος 699/1971. - Οι κάτοχοι άδειας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη Α ειδικότητας 1ης, 2ης, 3ης κατηγορίας που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του Β.Δ/τος 13 Φεβρουαρίου 1936 όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα. - Οι κάτοχοι άδειας επίβλεψης συντήρησης Α ειδικότητας που έχει εκδοθεί σε αντικατάσταση της άδειας ηλε κτρολόγου εγκαταστάτη Α ειδικότητας 1 ης, 2ης, 3ης κατηγορίας κατά τις διατάξεις του Β.Δ/τος 4/25 Νοεμβρίου 1949 και του Π. Δ/τος 252/1988. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 3, 5 και 6 του Νόμου 6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) «Περί ασκήσεως του Επαγγέλματος του Μηχανολόγου κ.λπ.» όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα. β) Του Β.Δ/τος 13/19 Φεβρουαρίου 1936 (ΦΕΚ 98Α) «Περί συμπληρώσεως Διατάγματος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων». γ) Του Ν. 4483/1965 (ΦΕΚ 118Α) «Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού κρατικού ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων». δ) Του Β. Δ/τος 699/1971 (ΦΕΚ 233Α) «Περί ασκήσεως επαγγέλματος υπό των Ηλεκτρολόγων Υπομηχανικών Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών». ε) Του Ν. 2979 της 3/6 Αυγούστου 1922 «Περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ Α137). στ) Του Π.Δ/τος 262/1988 (ΦΕΚ 106Α) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ/τος από 19.3.1936 του Β.Δ/τος από 19/26.3.1938 και του Β.Δ/τος 328/1963, «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου». ζ) Το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α137) με το οποίο προσετέθη άρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α154). η) Την ΥΠ 122/14.7.94 (ΦΕΚ 550Β 15.7.94) απόφαση του Πρωθυπουργού περί Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Αναπληρωτή Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Χρήστο Ροκόφυλλο.
 • Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και των οικείων ΟΤΑ.
 • Τις διατάξεις, 285/94 και 411/1994 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αν. Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Χρ. Ροκόφυλλο,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-08-31 Τροποποίηση τουΠ.Δ. 256/91Π.Δ/τος «Χορήγηση άδειας ηλεκτρολόγου θεάτρου».
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/144
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1919/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1919/13 1919
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/67/3/Φ.Γ.Θ. (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/67_3_Φ_Γ_Θ_ 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/122 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/122 1994
ΝΟΜΟΣ 1934/6422 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6422 1934
ΝΟΜΟΣ 1965/4483 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/4483 1965
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 2006/2979/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/2979_3 2006
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/252 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/262 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/262 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/256 1991
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1925/4 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1925/4 1925
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1938/19.3.1936Β.ΔΑΠΟ19 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/19_3_1936Β_ΔΑΠΟ19 1938
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1963/328 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/328 1963
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/699 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/699 1971
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία