ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/278

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-09-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-09-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-09-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1994/278

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
(1 ) Ίδρυση Περιφερειακής Υπηρεσίας της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στην Κέρκυρα με την επωνυμία «Παράρτημα Εθνικής Πινακοθήκης Κερκύρας. Άρθρο 1 Συνιστάται Περιφερειακή Υπηρεσία της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξ. Σούτσου (ΕΠΜΑΣ) στη Κέρκυρα, με την επωνυμία «Παράρτημα Εθνικής Πινακοθήκης Κέρκυρας» η οποία εγκαθίσταται στα παραχωρηθέντα, για χρήση, από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) τμήματα Β.Κ. 250-268 δημοσίων ακινήτων Κερκύρας και συγκεκριμένα στα κτίρια CΑSΤΕLLΕΤΟ και CΑSΤΕLLΙΝΟ συνολ. εμβαδού 1060 μ2 περίπου (με βοηθητικά μικρά κτίσματα) ως και στον περιβάλλοντα, τα κτίρια, χώρο εμβαδού 6.130 μ2. Άρθρο 2 1.Σκοπός του παραρτήματος είναι η πολιτιστική, καλλιτεχνική και αισθητική αγωγή των κατοίκων ή των επισκεπτών της Κέρκυρας, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στο άρθρο 2 του ν. 1079/1980 «Περί Οργανισμού και λειτουργίας Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείο Αλεξ. Σούτσου». 2.Ο σκοπός αυτός εκπληρώνεται: α) με την διαφύλαξη και συντήρηση των έργων τέχνης που δωρίζονται ή κληροδοτούνται στην εν λόγω περιφερειακή υπηρεσία, καθώς και των έργων τέχνης που θα παρουσιάζονται - εκτίθενται στο χώρο αυτό και β) με την παρουσίαση διαρκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων προκειμένου να δοθεί νέα πνοή στη πολιτιστική ζωή στη περιφέρεια. Άρθρο 3 Πόροι του παραρτήματος είναι η ειδικώς αναγραφόμενη πίστωση στον ετήσιο προϋπολογισμό της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείο Αλεξ. Σούτσου. Άρθρο 4 Το παράρτημα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείο Αλεξ. Σούτσου. Άρθρο 5 Για τη λειτουργία του παραρτήματος αυτού συνιστώνται: α) Μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ1 Ιστορικών Τέχνης, ως υπεύθυνου του Μουσείου β) Τρεις (3) θέσεις του Κλάδου ΥΕ1 Κλητήρων - Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων και γ) Κλάδος ΥΕ προσωπικού καθαριότητας με μία (1) θέση αντίστοιχου προσωπικού. Ο Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας καθώς και οι συνιστώμενες με το Διάταγμα αυτό θέσεις, προστίθενται στις αντίστοιχες θέσεις και κλάδους του άρθρου 12 του ν. 1079/1980. Άρθρο 6 Τα προσόντα, η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση, η μισθοδοσία και τα καθήκοντα του προσωπικού του παραρτήματος καθώς και η εσωτερική λειτουργία και η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αυτού, ρυθμίζονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 1079/1980 «περί Οργανισμού και λειτουργία Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξ. Σούτσου». Στον Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους οκτώ εκατομ. επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (8.750.000) δρχ. με μεταφορά ποσού από τον ΚΑΕ 21/ 100/2599 καθώς και εννέα εκατομ. (9.000.000) δρχ. με ανάλογη αύξηση της επιχορήγησης προς την Εθνική Πινακοθήκη από άλλες πηγές του Υπουργείου Πολιτισμού.
  • Την αριθ. 197/18.5.94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Πολιτισμού και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-09-07 Προεδρικό Διάταγμα 1994/278
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/147