ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/281

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-09-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-09-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-09-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 317/1991 «Μετατροπή του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Συγγρού σε Τεχνική -Επαγγελματική Σχολή Συγγρού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και άλλες διατάξεις» (Α 117).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 317/1991 (Α 117) αντικαθίσταται ως εξής:«"
3.  
    Η Σχολή υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο έχει την ευθύνη λειτουργίας της και εξυπηρετείται οικονομικά από το Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών της Διεύθυνσης Γεωργίας Ανατολικής Αττικής του Νομού Αττικής». Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των παρ. 3 και 5 του άρθρου 86 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο 29Α προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών ύψους 45.000.000 δρχ. περίπου για κάθε οικονομικό έτος, η οποία θα καλυφθεί από πίστωση που έχει εγγραφεί με ειδικό φορέα 110 και ΚΑΕ 2271 στον προϋπολογισμό του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών που θα επιχορηγεί το Τ.Γ.Κ. και Δασών Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής.
  • Την 470/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία