ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/283

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-09-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-09-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-09-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 160/1970 (ΦΕΚ 44Α) Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Β.Δ. 160/1970 (ΦΕΚ 44Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 308/1986 (ΦΕΚ 135Α) αντικαθίσταται ως εξής: Πόρους του Ταμείου αποτελούν 1 Εισφορές από κρατήσεις ποσοστού 4,5% επί των μηνιαίων αποδοχών που καταβάλλονται στους μετόχους του Ταμείου, στις οποίες περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός, το χρονοεπίδομα, οι αυτόματες τιμαριθμικές αναπροσαρμογές (Α.Τ.Α.), το επίδομα εξομάλυνσης και το επίδομα ευδοκίμου παραμονής .
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του Β.Δ. 160/1970 (ΦΕΚ 44Α) όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 426/1976 (ΦΕΚ 162 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 1 1 Το παρεχόμενο στους ασφαλισμένους εφάπαξ βοήθημα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13, ορίζεται στα 57/100 των αποδοχών, δηλαδή του βασικού μισθού, της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, του επιδόματος εξομάλυνσης και του επιδόματος ευδοκίμου παραμονής, του τελευταίου μήνα πριν από την αποχώρηση του ασφαλισμένου από την Υπηρεσία, πολλαπλασιαζομένων επί τα έτη, τους μήνες και τις ημέρες, της πραγματικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας μόνο στο Λιμενικό Σώμα. 2 Το εφάπαξ βοήθημα είναι απαιτητό κατά την έξοδο του δικαιούχου από το Λιμενικό Σώμα και καταβλητέο εντός τριμήνου από της υποβολής των προβλεπομένων δικαιολογητικών από αυτόν .
2.  
  Ειδικά το επίδομα εξομάλυνσης θα συνυπολογίζεται στο εφάπαξ βοήθημα κατά το 1 /5 αυτού, από της δημοσιεύσεως του παρόντος και θα αυξάνεται κατά 1 /5 ετησίως την πρώτη (1η) Ιανουαρίου εκάστου έτους, μέχρι ολοκλήρωσής του στα 5/5 την πρώτη (1η) Ιανουαρίου 1998
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 27 του Ν. 2066/1952 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 99Α752).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τους ΤΑΛΣ έτους 1994 ύψους 40.000.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και δαπάνη ύψους 150.000.000 δρχ. για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον τρέχοντα προϋπολογισμό του ΤΑΛΣ ύψους 40.000.000 δρχ. με στοιχεία Κ.Α.Ε. 0631 και φορέα ΤΑΛΣ.
 • Τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 2822/1954 «Περί αυθεντικής ερμηνείας του άρθρου 27 του Ν. 2066/52 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 78Α/54).
 • Το Ν.Δ. 530/1970 «Περί Λιμενοφυλάκων».
 • Το άρθρο 23 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α/85).
 • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α/92).
 • Την 2024/26.10.93 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β 833).
 • Την 1026431 /268/0006Α/2.3.94 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών (Β 154).
 • Την 441/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2024 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2024 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/1026431/268/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/1026431_268_0006Α 1994
ΝΟΜΟΣ 1952/2066 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2066 1952
ΝΟΜΟΣ 1954/2822 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2822 1954
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970