Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, μετονομασία του Αστυνομικού Τμήματος Δενδροποτάμου και επέκταση αρμοδιότητας της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Ελασσόνας.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Το εδάφ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 399/(Α 178) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Από αστυνομικό προσωπικό που κατέχει πτυχίο τμήματος ιατρικής ή ισότιμο αλλοδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 του Ν. 1481/1984 .
2.  
  Το εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 236/(Α 100) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Από το αστυνομικό προσωπικό που κατέχει ένα από τα προσόντα του εδαφ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 του Ν. 1481/1984 .
Article 2
1.  
  Αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων που συμπληρώνουν ταα 3/4 του προβλεπόμενου από το άρθρο 10 του Ν. 671/ 1977 ελάχιστου προς προαγωγή συνολικού χρόνου υπηρεσίας αξιωματικού, επιτρέπεται να προαχθούν, εφόσον νεότεροι στην επετηρίδα συνάδελφοι τους, που προέρχονται από μετάταξη, έχουν συμπληρώσει ολόκληρο το συνολικό αυτό χρόνο, που προβλέπεται από την ίδια ως άνω διάταξη.
Article 3
1.  
  Το Αστυνομικό Τμήμα Δενδροποτάμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 333/1993 (Α 142), μετονομάζεται σε ΙΘ Αστυνομικό Τμήμα. 2 Η Αστυνομική Υποδιεύθυνση Ελασσόνας, που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 42 του Π.Δ. 161/1988 (Α 74), ασκεί τις αρμοδιότητές της και στο Αστυνομικό Τμήμα Λιβαδίου Λάρισας.
Article 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 1 εδάφ. α και στ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49) και 53 του ίδιου νόμου (Ν. 1481/1984).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 (Α 51) «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α 36).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η δαπάνη έτους 1954, ύψους 257.025 δρχ. περίπου, δεν έχει προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά λόγω του χαμηλού ύψους της θα καλυφθεί από τις σχέσεις πιστώσεις των ΚΑΕ 0411, 0414, 0421, 0425, 0426 του Ε.Φ. 43 - 210 του προϋπολογισμού εξόδων Ελληνικής Αστυνομίας έτους 1994. Οι δαπάνες έτους 1955, ύψους 660.120 περίπου και των επομένων ετών, αναλόγου ύψους, θα προβλέπονται και θα καλύπτονται από τις αντίστοιχες πιστώσεις των κατ έτος προϋπολογισμών εξόδων Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Την αριθ. 414/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Title Ref.Number Date
ΝΟΜΟΣ 1977/671 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/671 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/161 1988
Αναδιάρθρωση περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1993/333 1993
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label