ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/301

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-09-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-09-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-09-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση ορίου προστίμου του άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/ 1973.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το ανώτατο όριο του προστίμου το οποίο προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/1973 (Α 261) αυξάνεται σε 2.000.000 δραχμές ενώ το κατώτατο σε 50.000 δραχμές.
2.  
  Τα ως άνω όρια προστίμου προσαυξάνονται κατά πέντε τοις εκατό (5%) ετησίως αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 1995. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει μετά δίμηνο από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 272 παρ. 1 του Ν.Δ. 187/73 (Α 261).
 • Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Π.Δ. 245/1993 (Α 108).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 259/88 (Α 117).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 το οποίο έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την με αριθμ. 308/17.3.1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την με αριθ. 209/25.5.1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-09-29 Αύξηση ορίου προστίμου του άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/ 1973.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/159
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1993/245 1993