ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/304

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-09-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ανεξάρτητο τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης με έδρα την πόλη της Κομοτηνής
2.  
  Η έναρξη λειτουργίας και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων
3.  
  Το τμήμα μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του διέπεται ως προς την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, τον κανονισμό σπουδών και το προσωπικό από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις της ισχύουσας πανεπιστημιακής νομοθεσίας
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Το τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης έχεις ως αποστολή: α) Να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της κοινωνικής διοίκησης, της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής εργασίας, με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα. β) Να παρέχει στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. γ) Να συμβάλει στην εμπέδωση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και στη βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών. δ) Να καταρτίζει στελέχη διοίκησης και προγραμματισμού με προσανατολισμό την κοινωνική διοίκηση και την κοινωνική εργασία, ικανά να σχεδιάσουν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.
Άρθρο 3 "Εισαγωγή φοιτητών - Τίτλοι -Διάρκεια Σπουδών"
1.  
  Ο αριθμός των κατ έτος εισακτέων στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και τα του τρόπου εισαγωγής σ αυτό ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κείμενες διατάξεις
2.  
  Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις:
 1. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής και β) Κοινωνικής Εργασίας
3.  
  Το εξάμηνο έναρξης των κατευθύνσεων καθορίζεται με το πρόγραμμα σπουδών. Η επιλογή της κατεύθυνσης από τους φοιτητές γίνεται με δήλωσή τους στη γραμματεία του τμήματος. Για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση προτίμησης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το Τμήμα, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
4.  
  Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου, ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα
Άρθρο 4 "Επαγγελματική Κατοχύρωση Πτυχιούχων"
1.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης έχουν την δυνατότητα επαγγελματικής κατοχύρωσης στις εξής δραστηριότητες: α) Διοίκηση κοινωνικών υπηρεσιών στους τομείς της εργασίας, των κοινωνικών ασφαλίσεων, της κοινωνικής προνοίας, της υγείας, της παιδείας, της κατοικίας, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής εργασίας, της προστασίας του περιβάλλοντος. β) Κατάρτιση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, ιδίως σε θέματα προστασίας του παιδιού, του εφήβου και των υπερηλίκων σε εξειδικευμένους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. γ) Εκπαίδευση κοινωνικών λειτουργών και όλων των εκπαιδευομένων στην κοινωνική εργασία. δ) Κοινωνικός σχεδιασμός στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., που αφορούν ομάδες ή κοινότητες. ε) Προληπτική και θεραπευτική εργασία σε χώρους όπως Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής κ.λπ.
Άρθρο 5 "Πρακτική άσκηση των φοιτητών"
1.  
  Για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης χρησιμοποιούνται σχολεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του τυχόν συναρμοδίου Υπουργού, μετά από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος
Άρθρο 6 "Ίδρυση θέσεων"
1.  
  Στο τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης ιδρύονται 15 θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), 10 θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και 20 θέσεις Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ), από τις οποίες 6ΑΤ, 8ΑΡ και 6ΜΕ
Άρθρο 7
1.  
  Για την αυτοδύναμη λειτουργία του τμήματος απαιτείται ο διορισμός επτά (7) μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού εκ των οποίων τέσσερα (4) τουλάχιστον στις βαθμίδες του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή και η εγγραφή φοιτητών
2.  
  Μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου κινείται από τον Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης η διαδικασία εκλογής Προέδρου του τμήματος και συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. 3.Η σύσταση των τομέων του τμήματος γίνεται μετά την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος με την διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4εδ (ε) του Ν. 1288/82, όπως το άρθρο αυτό ισχύει.
Άρθρο 8
1.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του τμήματος, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο η προκήρυξη των θέσεων ΔΕΠ γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως ήδη ισχύει.
2.  
  Η εκλογή των επτά (7) πρώτων μελών ΔΕΠ του τμήματος γίνεται από ειδικά ενδεκαμελή εκλεκτορικά σώματα τα οποία συγκροτούνται με πράξη του Πρύτανη ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου. Στο τμήμα μπορεί να συγκροτούνται περισσότερα από ένα ειδικά σώματα εκλεκτόρων με αρμοδιότητες διακεκριμένες είτε κατά γνωστικά αντικείμενα είτε και ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση. Για τη συγκρότηση κάθε εκλεκτορικού σώματος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. Δ εδάφιο 2 του νόμου 2083/1992 όπως μετονομάστηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2188/94. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση των θέσεων ΔΕΠ εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2083/1992.
Άρθρο 9 "Γραμματεία Τμήματος"
1.  
  Στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του τμήματος. Η γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος κατά την έννοια του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (Α 28).
Άρθρο 10
1.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης συγκροτεί με απόφασή της προσωρινή γενική συνέλευση από μέλη του ΔΕΠ. Με την απόφαση ορίζεται ταυτόχρονα ένα εκ των μελών της, ως προεδρεύων. Η προσωρινή γενική συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης τμήματος, εκτός αυτών που ανατίθενται με το παρόν διάταγμα σε άλλα όργανα ή ρυθμίζονται κατά τρόπο διαφορετικό.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του ορίζεται με πράξη του Πρύτανη, μετά από γνώμη της προσωρινής γενικής συνέλευσης και απόφασης της Συγκλήτου
3.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του τμήματος είναι δυνατή με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της προσωρινής γενικής συνέλευσης του τμήματος και απόφαση της Συγκλήτου η πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων ή επιστημόνων του όρθρου 5 του Π.Δ. 407/ 1980 με εξάμηνη ή ετήσια σύμβαση, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του τμήματος. Για τη διαδικασία πρόσληψης εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές κατά περίπτωση οικείες διατάξεις.
4.  
  Η προκήρυξη και πλήρωση θέσεων ΕΕΠ και ΕΔΤΠ μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του τμήματος γίνεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τις οικείες διατάξεις για κάθε κατηγορία. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 6 παρ. 6, 24 παρ. 2 και 50 παρ. 6 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α 87), όπως το πρώτο τούτο άρθρο συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 εδάφια α, β και δ του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α 173). β) Του άρθρου 70 παρ. 12 και 79 παρ. 6 εδαφ. ιδ του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση 439/13.2.1992).
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Ανωτάτης Παιδείας (συνεδρίαση 14/6 - 8.2.1989) καθώς επίσης και το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/ 152/26.2.1992 με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει εκ νέου τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανωτάτης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
 • Το έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων των ΥΠΕΠΘ αριθμ. ΙΒ/2323/31.3.1994 με το οποίο εκτιμάται ότι η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου θα ανέλθει στο ποσό των 168.000.000 δρχ. ετησίως και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ (φορέας 19.310, ΚΑΕ 0211). Για το 1994 δεν πρόκειται να προκληθεί καμία δαπάνη γιατί δεν προβλέπεται πλήρωση θέσεων προσωπικού. Για το 1995 προβλέπεται να προκληθεί δαπάνη ύψους 51.000.000 από την πλήρωση 7 θέσεων ΔΕΠ και το επίδομα της θέσης Προϊσταμένου Γραμματείας. Για το 1996 το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί κατά 34.000.000 από την πλήρωση 3 θέσεων ΔΕΠ, 3 θέσεων ΕΕΠ, 2 θέσεων ΕΔΤΠ. ΜΕ κατηγορίας και την αποζημίωση του Προέδρου του Τμήματος. Από το 1997 και εφεξής η πλήρωση των υπολοίπων θέσεων θα γίνει με την διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 6 (β) του Ν. 2188/1994 (Α 18). Για την σίτιση, στέγαση συγγράμματα και περίθαλψη οι δαπάνες που θα προκληθούν θα προσδιοριστούν με την απόφαση καθορισμού εισακτέων στο Τμήμα και θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ (Φορέας 120 ΚΑΕ 0813, 1123, 2421, 2422).
 • Την 327/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-10-04 Ίδρυση Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/163
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1288 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1288 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση-συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 2013/86 2013