ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/305

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-09-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμήματος Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Φιλολογίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
2.  
  Η έναρξη λειτουργίας του Τμήματος ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων
3.  
  Το Τμήμα μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του, διέπεται ως προς την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, τον κανονισμό και το προσωπικό από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις της ισχύουσας πανεπιστημιακής νομοθεσίας
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Το Τμήμα έχει ως αποστολή: α) Να καλλιεργεί και να παράγει τη σπουδή: αα) της αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και γραμματείας ββ) της νέας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας και γγ) της συγκριτικής φιλολογίας με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση. β) Να παρέχει στους πτυχιούχος του την θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. γ) Να συμβάλλει στην ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου της ευρύτερης περιοχής, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.
Άρθρο 3
1.  
  Ο ορισμός των κατ έτος εισακτέων στο Τμήμα Φιλολογίας και τα του τρόπου εισαγωγής σ αυτό ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κείμενες διατάξεις
2.  
  Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο
3.  
  Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8)
Άρθρο 4
1.  
  Πρακτική άσκηση των φοιτητών , Για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας, χρησιμοποιούνται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκ/των και του καθ ύλην συναρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη της Γενικής, Συνέλευσης του Τμήματος.
Άρθρο 5
1.  
  Στο τμήμα Φιλολογίας, ιδρύονται είκοσι (20) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και επτά (7) θέσεις Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) από τις οποίες δύο (2) ΑΡ κατηγορίας και πέντε (5) ΜΕ κατηγορίας.
2.  
  Οι θέσεις (Ε.Δ.Τ.Π.) διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 484/1984 (Α 173).
Άρθρο 6
1.  
  Για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος απαιτείται ο διορισμός επτά (7) μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού εκ των οποίων τέσσερα (4) τουλάχιστον στις βαθμίδες του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή και η εγγραφή φοιτητών
2.  
  Μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου κινείται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών η διαδικασία εκλογής προέδρου του Τμήματος και συγκρότησης της γενικής συνέλευσης του Τμήματος
3.  
  Η σύσταση των τομέων του Τμήματος γίνεται μετά την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 εδ. (ε) του Ν. 1268/1982 όπως το άρθρο αυτό ισχύει.
Άρθρο 7
1.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, η προκήρυξη των θέσεων ΔΕΠ γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως ήδη ισχύει.
2.  
  Η εκλογή των επτά (7) πρώτων μελών ΔΕΠ του Τμήματος μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του γίνεται από ειδικά ενδεκαμελή εκλεκτορικά σώματα που συγκροτούνται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου. Στο Τμήμα μπορεί να συγκροτούνται περισσότερα από ένα ειδικά εκλεκτορικά σώματα με αρμοδιότητες διακεκριμένες είτε κατά γνωστικά αντικείμενα, είτε και ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση. Για τη συγκρότηση κάθε εκλεκτορικού σώματος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6Δ παρ. 2 του Ν. 2083/92, όπως μετονομάστηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2188/1994 (Α 18).
4.  
  Κατά τα λοιπά για την πλήρωση των θέσεων ΔΕΠ εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2083/1992 όπως ισχύουν.
Άρθρο 8 "Γραμματεία Τμήματος"
1.  
  Στο Τμήμα Φιλολογίας συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για κάθε θέμα που ανήκει στο Τμήμα. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (Α28).
Άρθρο 9
1.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών συγκροτεί με απόφασή της προσωρινή γενική συνέλευση από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών. Με την απόφαση ορίζεται ταυτόχρονα ένας εκ των μελών της ως Προεδρεύων. Η προσωρινή γενική συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης Τμήματος, εκτός αυτών που ανατίθεται με το παρόν διάταγμα σε άλλα όργανα ή ρυθμίζονται κατά τρόπο διαφορετικό.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του ορίζεται με πράξη του Πρύτανη μετά από γνώμη της προσωρινής γενικής συνέλευσης και απόφαση της Συγκλήτου
3.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος είναι δυνατή με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της προσωρινής γενικής συνέλευσης του Τμήματος και απόφαση της Συγκλήτου, η πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων ή επιστημόνων με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/1980 προσόντα, με εξάμηνη ή ετήσια σύμβαση, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος. Για τη διαδικασία πρόσληψης εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές κατά περίπτωση οικείες διατάξεις.
4.  
  Η προκήρυξη και πλήρωση θέσεων ΕΔΙΠ μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος γίνεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τις οικείες διατάξεις. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1 ) Τις διατάξεις α) των άρθρων 6 παρ. 6, 24 παρ. 2 και 50 παρ. 6 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ» (Α 87) όπως το τελευταίο τούτο άρθρο συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» (Α 173). β) των άρθρων 70 παρ. 12 και 79 παρ. 6 εδ. (ιδ) του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167) και γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1588/85, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 193/3.11.1993).
 • Το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/655α/16.12.1993, με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/ 82.
 • Από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλούνται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οι εξής δαπάνες: α) Από την πλήρωση των θέσεων δαπάνη ύψους 88.157.000 δρχ. περίπου η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ (Φορέας 120 ΚΑΕ 5214). Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει σταδιακά μέσα στην επόμενη πενταετία με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 6 (β) του Ν. 2188/1994 (Α 18). β) Για τη σίτιση, στέγαση, συγγράμματα, λειτουργικά έξοδα και περίθαλψη, δαπάνη της οποίας το ύψος θα προσδιοριστεί με την απόφαση καθορισμού εισακτέων στο τμήμα και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Φορέας 120 ΚΑΕ 0813, 1123, 2421, 2422 και 2425). Για το έτος 1994 δεν προκαλείται δαπάνη γιατί δεν πρόκειται να λειτουργήσει το Τμήμα ούτε και πρόκειται να γίνει πλήρωση των θέσεων.
 • Την 328/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-10-04 Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμήματος Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/163
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1588 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/484 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/484 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός ειδικεύσεων του ενιαίου πτυχίου του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 2001/167 2001