ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/307

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-10-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του υπ αρ. 26/4.2.91 Π.Δ. «Περί σύστασης Γενικών Διευθύνσεων στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποιείται το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 26/4.2.91 (ΦΕΚ 9/Α/4.2.91).«"
2.  
  Στις Γενικές Διευθύνσεις της προηγούμενης παραγράφου προΐστανται:
 1. Στη Γενική Διεύθυνση Αθλητισμού, μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και
 2. Στη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού, μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου Π Ε Τεχνικών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».
 3. Στον Υφυπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 4. Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 1994 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ ΑΛΕΞ.
 5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 36 παρ. 1 και 15 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής κ.λπ.» (ΦΕΚ 28Α). β. Του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 σε συνδυασμό με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2026/1992. γ. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 • Την αρ. 54567/22.10.1993 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεώργιο Λιάνη» (ΦΕΚ 830/Β/22.10.1993).
 • Την αρ. 340/1994 γνωμάτευση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών και του Υφυπουργού Πολιτισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/54567 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/54567 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία