ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/311

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-10-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-10-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-10-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καταστατικό του «Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Όνομα - Μορφή - Έδρα α) Ο «Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας», που ιδρύθηκε με το άρθρο 69 του Ν. 2121/93 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ Α 25) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα την Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. β) Ο παρών Οργανισμός αναφέρεται στη συνέχεια «Ο.Π.Ι.». Άρθρο 12 Σκοποί Οι σκοποί του «Ο.Π.Ι.» είναι οι ακόλουθοι: α) Η προστασία των πνευματικών δημιουργών και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων. β) Η μέριμνα για την εφαρμογή του Ν. 2121 /93 και των συναφών θεμάτων συμβάσεων και ειδικότερα: - Η υποβολή εισηγήσεων προς το Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με την νομιμότητα δήλωσης και του Κανονισμού των Οργανισμών Συλλογικής διαχείρισης και των λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 54 του Ν. 2121/93. - Η υποβολή εισηγήσεως ανά εξάμηνο προς το Υπουργείο Πολιτισμού για θέματα που αφορούν την εποπτεία των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης. - Η νομοπαρασκευαστική εργασία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΥΠΠΟ και το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού του Υπουργείου Πολιτισμού. - Η εκπροσώπηση της Ελλάδας στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς καθώς και στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. - Η διοργάνωση κάθε είδους σεμιναρίων για την επιμόρφωση και ενημέρωση των δικαστών, δικηγόρων, διοικητικών υπαλλήλων, δημιουργών, δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, φοιτητών και σπουδαστών για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. - Η παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Άρθρο 3 Διοικητικό Συμβούλιο Σύνθεση - Λειτουργία - Αρμοδιότητες 1.Ο «Ο.Π.Ι.» διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι., κυρίως Νομικών και Οικονομικών Επιστημών και να έχουν ειδικές γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 2.Το Δ.Σ. του «Ο.Π.Ι.» διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και η θητεία του είναι τριετής. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται. 3.Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. ασκεί υπάλληλος του «Ο.Π.Ι.» που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. 4.Το Δ.Σ. συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα εάν ζητηθεί από τον πρόεδρο ή την πλειοψηφία των μελών του. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά τα μέλη του Δ.Σ μέσα σε πέντε μέρες από την έγγραφη γνωστοποίηση του αιτήματος της πλειοψηφίας. Στη γνωστοποίηση αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 5.Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 6.Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Διευθυντής του «Ο.Π.Ι.». 7.Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα. 8.Το Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισμό και τις αναγκαίες τροποποιήσεις του και τον υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού το αργότερο μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. 2)Καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό του «Ο.Π.Ι.» και τα υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού το αργότερο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. 3)Τοποθετεί το προσωπικό του Ο.Π.Ι. σε συγκεκριμένες θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Π.Δ/γματος. Οι αποδοχές του προσωπικού καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 1505/84 (ΦΕΚ Α 194) όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 1810/88 (Α 223). 4)Αναθέτει, μετά από εισήγηση του Δ/ντή του Ο.Π.Ι., σε οργανισμούς, ειδικούς επιστήμονες ή και νομικά πρόσωπα, με σύμβαση έργου, μελέτες, έρευνες και εργασίες οι οποίες έχουν σχέση με την εκπλήρωση των σκοπών του «Ο.Π.Ι.» σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανάθεσης έργου όπως ισχύουν κάθε φορά. 5)Εγκρίνει τις μετακινήσεις του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. καθώς και τις μετακινήσεις του προσωπικού του «Ο.Π.Ι.» εντός και εκτός της χώρας. Για τις αποζημιώσεις των μετακινήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τις μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων. 6)Μπορεί με απόφασή του να αναθέτει για ορισμένο χρόνο την άσκηση συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του σε ένα από τα μέλη του. 7)Μπορεί να μεταβιβάζει εγγράφως την ενάσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του Προέδρου στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή στο Διευθυντή του Ο.Π.Ι., μετά από εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. Άρθρο 4 Αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Εκπροσωπεί τον «Ο.Π.Ι.» δικαστικά και εξώδικα, τον δεσμεύει με την υπογραφή του και μπορεί με πράξη του να αναθέτει κατά περίπτωση την εκπροσώπηση σε μέλος του Δ.Σ. ή στο Διευθυντή του «Ο.Π.Ι.». β) Συγκαλεί το Δ.Σ. του «Ο.Π.Ι.», προεδρεύει των συνεδριάσεών του και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με την επιφυλακή της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου. γ) Τον Πρόεδρο, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Άρθρο 5 Διευθυντής 1.Ο Διευθυντής του «Ο.Π.Ι.» ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού με 3ετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του «Ο.Π.Ι.». Πρέπει να έχει πτυχίο Α.Ε.Ι., αναγνωρισμένο διδακτορικό τίτλο και ειδικές γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 2.Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή του Ο.Π.Ι. είναι οι ακόλουθες: 1)Έχει την επιστημονική και διοικητική διεύθυνση του Ο.Π.Ι. 2)Προΐσταται των Υπηρεσιών και του απασχολούμενου προσωπικού του «Ο.Π.Ι.» και μεριμνά για την ομαλή και αποδοτική τους λειτουργία. 3)Εφαρμόζει τις αποφάσεις του Δ.Σ. 4)Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το παρόν Π.Δ. ή του ανατίθενται από το Δ.Σ. Άρθρο 6 Πόροι του «Ο.Π.Ι.» 1.Ο «Ο.Π.Ι.» για την έναρξη της λειτουργίας του επιχορηγείται εφάπαξ με ειδική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, ύψους είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών. 2.Οι πόροι του «Ο.Π.Ι.» προέρχονται: 1)Από το 1% των ακαθάριστων εισπράξεων των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης του προηγούμενου έτους. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε δύο περιοδικές δόσεις, δηλαδή την 1η Μαρτίου και την 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 του παρόντος Π.Δ/γματος. 2)Από επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Διεθνών Οργανισμών. 3)Από δωρεές, κληροδοτήματα. 4)Από ιδιωτικές χορηγίες και κάθε φύσεως εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων. 5)Από τα έσοδα που προκύπτουν από παροχή υπηρεσιών. Άρθρο 7 Οικονομικό έτος Το οικονομικό έτος αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Ως οικονομικό έτος νοείται η χρονική περίοδος μέσα στην οποία πραγματοποιούνται πράξεις που αφορούν τη διαχείριση χρήματος, υλικού και άλλων περιουσιακών στοιχείων του «Ο.Π.Ι.». Ειδικά το πρώτο οικονομικό έτος αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ/γματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31.12.1994. Άρθρο 8 Τυχόν ετήσιο πλεόνασμα του «Ο.Π.Ι.» μεταφέρεται στο επόμενο έτος. 2.Στον προϋπολογισμό το σύνολο των εσόδων είναι διαθέσιμο για την κάλυψη του συνόλου των εξόδων. Η κατανομή των λογαριασμών καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του «Ο.Π.Ι.». 3.Ο Διευθυντής του «Ο.Π.Ι.» υποβάλλει στο Δ.Σ. ανά τρίμηνο έκθεση για το ρυθμό εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για τις τυχόν μεταφορές προβλεπομένων ποσών από άρθρο σε άρθρο ή από κεφάλαιο σε κεφάλαιο μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου του προϋπολογισμού. Μεταφορές πέραν του ποσοστού αυτού αποφασίζονται από το Δ.Σ. 4.Ο Διευθυντής του «Ο.Π.Ι.» προετοιμάζει και εισηγείται στο Δ.Σ. σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις και τα στοιχεία όλων των Διευθύνσεων του «Ο.Π.Ι.» και υποβάλλεται τέσσερις (4) μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Το σχέδιο προϋπολογισμού περιέχει τα έσοδα και τις δαπάνες ταξινομημένα ανά είδος αναλυμένα σε τίτλους, κεφάλαια και άρθρα. 5.Στο σχέδιο προϋπολογισμού επισυνάπτονται: 1)Έκθεση για την πορεία των εσόδων και εξόδων του Ό.Π.Ι.» σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 2)Σχεδιασμός των εσόδων και εξόδων του «Ο.Π.Ι.» ανά έτος για την ερχόμενη πενταετία με ταξινόμηση ανά είδος και ανάλυση σε τίτλους, κεφάλαια και άρθρα. 3)Πίνακας απασχολούμενου προσωπικού στον «Ο.Π.Ι.», ταξινομημένο ανά κατηγορία και οργανωτικές μονάδες. 4)Πίνακας των αναγκών του «Ο.Π.Ι.» σε προσωπικό με την αντίστοιχη αιτιολογία. 5)Πίνακας εξοπλισμού και ακινήτων με αξία αποσβέσεων. 6)Τυχόν προτάσεις από το Διευθυντή του Ο.Π.Ι. για νέες επενδυτικές δαπάνες ή βελτιώσεις συνοδεύονται από τεκμηρίωση της οικονομικής τους σκοπιμότητας. 6.Τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, το Δ.Σ. του «Ο.Π.Ι.» διαμορφώνει το περιεχόμενο του προϋπολογισμού και τον υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού το αργότερο μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. 7.Η εκτέλεση του προϋπολογισμού μπορεί να παρατείνεται για τρεις μήνες τόσο για την είσπραξη των εσόδων του οικονομικού έτους που έληξε όσο και για την πληρωμή των εξόδων για υποχρεώσεις που αναλήφθησαν μέχρι τη λήξη του με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ι., η οποία υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού. 8.Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού επιτρέπεται η τροποποίησή του ως προς τον καταμερισμό των προβλεπομένων ποσών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 9.Αν κατά την έναρξη του ημερολογιακού έτους δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός, ο Διευθυντής του «Ο.Π.Ι.» μπορεί να εκτελεί πληρωμές δαπανών σύμφωνα με τις προβλέψεις του τελευταίου εγκεκριμένου προϋπολογισμού μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο των εγκεκριμένων δαπανών. Δαπάνες που αφορούν την αμοιβή του προσωπικού καταβάλλονται κανονικά. Άρθρο 9 Έσοδα - Έξοδα - Έλεγχος Διαχείρισης 1.Έσοδα του προϋπολογισμού είναι: 1)Τα έσοδα που προβλέπονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός. 2)Τα έσοδα που δεν εισπράχθηκαν από προηγούμενα οικονομικά έτη ή που προκαταβάλλονται συνολικά για τα επόμενα έτη. 2.Τα έσοδα του «Ο.Π.Ι.» εισπράττονται: 1)Από τον Ταμία του «Ο.Π.Ι.», με έκδοση από το Λογιστήριο αντίστοιχης απόδειξης. 2)Από τις συνεργαζόμενες με τον «Ο.Π.Ι.» Τράπεζες. 3.Ταμίας του «Ο.Π. Ι.» διορίζεται υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας του «Ο.Π.Ι.» με πράξη του Διευθυντή. 4.Έξοδα του προϋπολογισμού είναι οι δαπάνες που προβλέπονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό σημείο γένεσης της υποχρέωσης για πληρωμή. 5.Για την πληρωμή των εξόδων του «Ο.Π.Ι.» απαιτείται η έκδοση εντολής πληρωμής, η οποία συντάσσεται από το Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού και υπογράφεται από το Διευθυντή του Ο.Π.Ι. 6.Με την επιφύλαξη τήρησης των διαδικασιών για τις προμήθειες του «Ο.Π.Ι.», πληρωμές για εγκεκριμένες δραστηριότητες του «Ο.Π.Ι.» σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έτους, εκτελούνται από το λογιστή του «Ο.Π.Ι.» χωρίς περιορισμό στο ύψος του πληρωτέου ποσού εφόσον υπάρχει έγγραφη εντολή από το Διευθυντή του «Ο.Π.Ι.» στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 7.Οι πληρωμές του «Ο.Π.Ι.» εξοφλούνται με τραπεζικές επιταγές σε διαταγή του δικαιούχου ή με μετρητά. 8.Υπεύθυνος για τη νόμιμη και ομαλή εισροή και εκροή χρημάτων στον «Ο.Π.Ι.» είναι ο Ταμίας και ο Διευθυντής του Ο.Π.Ι. 9.Οι προμήθειες κάθε φύσης υλικού (αναλώσιμου ή μη) στον «Ο.Π.Ι.» πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει η σχετική πρόβλεψη και η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του «Ο.Π.Ι.» με εντολή του Διευθυντή του «Ο.Π.Ι.». 10.Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ετήσιου ισολογισμού του «Ο.Π.Ι.» ενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι σε τακτά χρονικά διαστήματα συντάσσουν εκθέσεις στο Δ.Σ. του «Ο.Π.Ι.» για τη διαχείριση του «Ο.Π.Ι.» καθώς και έκθεση για τον ετήσιο ισολογισμό. 11.Το Δ.Σ. του «Ο.Π.Ι.» μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών μπορεί να διατάξει τακτοποίηση των ελλείψεων σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τους. 12.0 Διευθυντής του «Ο.Π.Ι.» ενεργεί εξαμηνιαίο κατασταλτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του «Ο.Π.Ι.» Τα αποτελέσματα του ελέγχου υποβάλλονται για ενημέρωση στο Δ.Σ. Άρθρο 10 1.Το Δ.Σ. του «Ο.Π.Ι.» καταρτίζει τον Ιανουάριο κάθε έτους τον ισολογισμό με τα αποτελέσματα χρήσης και τον απολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. 2.Αντίγραφα του απολογισμού και του ισολογισμού κοινοποιούνται στους Ορκωτούς Ελεγκτές. 3.Ο ισολογισμός και απολογισμός του «Ο.Π.Ι.» γνωστοποιούνται από το Δ.Σ. στον Υπουργό Πολιτισμού το αργότερο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. 4.Ο απολογισμός εσόδων και εξόδων του «Ο.Π.Ι.» απεικονίζει τα αποτελέσματα από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του αντίστοιχου έτους και εμφανίζει ανάλογα με το διάγραμμα που χρησιμοποιείται για τη σύνταξη του προϋπολογισμού: 1)Τα προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα β. Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα 5.Ο Ισολογισμός καταρτίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ακολουθεί σε γενικές γραμμές το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 6.Οι λογαριασμοί του «Ο.Π.Ι.» κατατάσσονται σε ομάδες και υποομάδες ανάλογα με την εκάστοτε οικονομική δραστηριότητα του «Ο.Π.Ι.». Άρθρο 11 1.Οι Υπηρεσίες του Ο.Π.Ι. αποτελούν Διεύθυνση, που συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες (Τμήματα): 1)Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού 2)Τμήμα Πληροφόρησης και Οργάνωσης σεμιναρίων 3)Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού 2.Η Διεύθυνση λειτουργεί υπό την εποπτεία του Διευθυντή του Ο.Π.Ι. Οι αρμοδιότητές της κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: 1)Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού: Η μέριμνα για την εφαρμογή του Νόμου 2121 /93 και των συναφών διεθνών συμβάσεων. Η νομοπαρασκευαστική εργασία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Η εκπόνηση νομικών μελετών και η έκδοση σχετικών εντύπων. Η επεξεργασία των νομικών υποθέσεων του Ο.Π.Ι. Η εκπροσώπηση της Ελλάδας στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και σε Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. 2)Τμήμα Πληροφόρησης και Οργάνωσης σεμιναρίων: Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και διατήρηση του υλικού τεκμηρίωσης. Η οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης. Η παροχή πληροφοριών για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Η διοργάνωση σχετικών σεμιναρίων για την επιμόρφωση και ενημέρωση δικαστών, δικηγόρων, διοικητικών υπαλλήλων, δημιουργών, δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, φοιτητών και σπουδαστών. 3)Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού: Ο χειρισμός των θεμάτων προσωπικού του Ο.Π.Ι. Η διακίνηση της αλληλογραφίας, η δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων. Η προετοιμασία του σχεδίου προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του ετήσιου απολογισμού του Ο.Π.Ι. Η διαχείριση κάθε δαπάνης, η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού καθώς και η είσπραξη κάθε εσόδου. Η μέριμνα για την προμήθεια μηχανημάτων, υλικών, εφοδίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων και την εκτέλεση εργασιών. Η διαχείριση υλικού υπηρεσίας, ή φύλαξη και η καθαριότητα του καταστήματος του Οργανισμού. Άρθρο 12 1.Ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού του Ο.Π.Ι. ορίζεται σε δέκα επτά (17), ως εξής: 1)Μία (1 ) θέση Διευθυντού όπως ακριβώς προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος. 2)Δύο (2) θέσει ειδικού επιστημονικού προσωπικού με γνωστικό αντικείμενο την πνευματική ιδιοκτησία. Για την πλήρωση των θέσεων απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 1943/91 (ΦΕΚ Α 50). 3)Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Νομικών. Προσόντα διορισμού ορίζονται το πτυχίο Νομικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και η άριστη γνώση μιας τουλάχιστον των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής. 4)Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, από τις οποίες η μία είναι θέση Ταμία. 5)Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμου. 6)Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Βιβλιοθηκάριου. 7)Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού με ειδικότητα χειριστή ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για την πλήρωση των θέσεων απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται στα άρθρα 14 και 18 του Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ Α 84). Ειδικότερα για την πλήρωση μιας από τις δύο θέσεις απαιτείται επιπλέον ως προσόν διορισμού η άριστη γνώση μιας τουλάχιστον των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής. 8)Μία (1 ) θέση του κλάδου ΔΕ δακτυλογράφου - στενογράφου. 9)Μία (1 ) θέση του κλάδου ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας. 2.Για όσους από τους παραπάνω κλάδους δεν ορίζονται προσόντα πρόσληψης ισχύουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από το Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ Α 84), για του αντίστοιχους κλάδους μονίμου προσωπικού, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 3.Για την απόδειξη της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 172/92 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 368/92. Άρθρο 13 . Πρόσληψη του προσωπικού Το προσωπικό του Ο.Π.Ι. προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες γενικές διατάξεις περί προσλήψεως. Η τοποθέτηση αυτού σε συγκεκριμένες θέσεις γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ι. μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Ο.Π.Ι. Άρθρο 14 1.Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων του Ο.Π.Ι. ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ι. μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Ο.Π.Ι. 2.Της Διεύθυνσης του Ο.Π.Ι. προΐσταται ο Διευθυντής. Τον Διευθυντή αναπληρώνουν οι Τμηματάρχες των Τμημάτων όπως αναφέρονται κατά σειρά προτεραιότητας στο άρθρο 11 του παρόντος Π.Δ. Άρθρο 15 . Έναρξη Ισχύος Η ισχύς του παρόντος Π.Δ. αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 2121 /93 «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ Α 25).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081 /92 (ΦΕΚ Α 154) με το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο, το άρθρο 29Α στο Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας» ύψους 38.507.110 δραχμών για το τρέχον οικονομικό έτος και έχει προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΠΟ με μεταφορά πίστωσης στον ΚΑΕ 2599 και ύψους 50.323.086 δραχμών για τα υπόλοιπα οικονομικά έτη.
  • Την με αριθ. 468/19.8.94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Πολιτισμού και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-10-06 Καταστατικό του «Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας».
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/165
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997