ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/318

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-10-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-10-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-09-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής. Υ) Τοπογραφίας."
1.  
  Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδομής και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τη μελέτη έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους
2.  
  Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης στα εξής ειδικότερα αντικείμενα και δραστηριότητες
 1. Μία μονάδα μετά πενταετία από τη λήψη του πτυχίου
 2. Δύο μονάδες μετά δεκαετή αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου
 3. Στην επίβλεψη τεχνικών έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους για λογαριασμό (ή με εντολή) υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή ιδιώτη, είτε ως μεμονωμένοι επιβλέποντες τεχνικοί, είτε ως μέλη κλιμακίων επίβλεψης
 4. Στη μελέτη, ή επίβλεψη μελέτης έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους και ειδικότερα:
 5. Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Α τάξης μελετητή (όπως ορίζεται στο Π.Δ. 798/78 ΦΕΚ Α 185) από τη λήψη του πτυχίου.
  • Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Β τάξης μελετητή (όπως ορίζεται στο Π.Δ. 798/78 ΦΕΚ Α 185) μετά δεκαετή αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου. ιιι) Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Γ τάξης μελετητή (όπως ορίζεται στο Π.Δ. 798/78 ΦΕΚ Α 185) μετά δεκαπενταετή αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
  • Α 185) μετά πενταετή αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου. ιιι) Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Γ τάξης μελετητή (όπως ορίζεται στο Π.Δ. 798/78 ΦΕΚ Α 185) μετά δεκαετή αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
  • Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, πέραν των προσδιοριζομένων στις περιπτώσεις ι), ιι) και ιιι) της παρούσας παραγράφου ορίων, μετά δεκαπενταετή αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου
 6. Στην εκπόνηση ή επίβλεψη μελέτης ιδιωτικών έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους ως μεμονωμένοι τεχνικοί και ειδικότερα:
 7. Στην εκπόνηση ή επίβλεψη μελέτης δημοσίων έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους ως μεμονωμένοι τεχνικοί και ειδικότερα:
 8. Εκτελούν εργασίες ή συμμετέχουν στην εκτέλεση εργασιών πραγματογνωμοσύνης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς, ποιοτικού ελέγχου υλικών, έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους
3.  
  Οι πτυχιούχοι των αναφερομένων στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος τμημάτων εξελίσσονται μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία των επιχειρήσεων και υπηρεσιών των σχετικών με τον τομέα της ειδικότητάς τους. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία επιχειρήσεων και υπηρεσιών της ειδικότητάς τους.
4.  
  Οι παραπάνω πτυχιούχοι απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς αυτού του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διάταξη του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/1983 (Α 173).
 • Τη διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154).
 • Τις διατάξεις του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.) αριθμ. πρακτ. 10/9.5.89, 12/12.3.92 και 13/11.1.94).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 490/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/798 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/798 1978
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία