ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/319

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-10-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-10-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-09-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός κλάδων υπαλλήλων για επιλογή σε θέση Προϊσταμένου Δ/νσης στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Κ.Ω.Θ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Την θέση του Προϊσταμένου Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Κ.Ω.Θ.)», που εποπτεύεται από το ΥΠΠΟ, δύνανται να καταλαμβάνουν αφού κριθούν και επιλεγούν υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Μουσικής, ΤΕ3 Καθηγητών Α τάξης και ΤΕ4 Καθηγητών Β τάξης. Στον Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2026/ 1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 43).
  • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 15 του άρθρου 36 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α 28).
  • Την Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/23559/18.7.86 «Αναδιάρθρωση θέσεων του Ωδείου Θεσ/νίκης» (ΦΕΚ Β 516).
  • Την Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/10702/7.3.88 «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευομένων από το ΥΠΠΟ» (ΦΕΚ Β 210).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος ουδεμία πρόσθετη δαπάνη προκαλείται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού του ΥΠΠΟ.
  • Την αριθμ. 351/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Πολιτισμού και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1986/ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/23559 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/ΥΠΠΟ_ΓΝΟΣ_23559 1986
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/10702 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/ΥΠΠΟ_ΔΙΟΙΚ_Β_10702 1988
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία