Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φυσικής του Στερεού Φλοιού της Γης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο με την επωνυμία: «Ινστιτούτο Φυσικής του Στερεού Φλοιού της Γης» και τον διακριτικό τίτλο: «Ι.Φ.Σ.Φ.Γ.», Το Ινστιτούτο στις συναλλαγές του με το εξωτερικό χρησιμοποιεί στην Αγγλική, την επωνυμία: Sοlid Εarth Rhysics Ιnstitute» και με διακριτικό τίτλο: «S.Ε.Ρ.Ι.».
2.  
  Το Ινστιτούτο ιδρύεται από κοινού από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) συνδεόμενο με το Τμήμα Φυσικής (Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης) και από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνδεόμενο με το Τμήμα Φυσικής (Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης).
Άρθρο 2 "Έδρα - Σφραγίδα"
1.  
  Το Ι.Φ.Σ.Φ.Γ. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει έδρα το Δήμο Ζωγράφου όπου και οι εγκαταστάσεις του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 2. Το Ι.Φ.Σ.Φ.Γ. έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία αποτελείται από δύο επάλληλες και ομόκεντρες περιφέρειες, από τις οποίες η εξωτερική έχει διάμετρο τεσσάρων εκατοστών του μέτρου. Στο δακτύλιο μεταξύ των δύο περιφερειών αναγράφονται σε κυκλική διάταξη, οι λέξεις: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ. Στο εσωτερικό κύκλο φέρει απεικόνιση με το έμβλημα του Ινστιτούτου, το οποίο καθορίζει με απόφασή του το Δ.Σ.
Άρθρο 3
1.  
  Το Ι.Φ.Σ.Φ.Γ. υπόκειται την εποπτεία και στον έλεγχο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ο έλεγχος μπορεί να είναι οικονομικός, διαχειριστικός και διοικητικός και αφορά την νομιμότητα των πράξεων και ενεργειών των οργάνων διοίκησής του.
2.  
  Το Ι.Φ.Σ.Φ.Γ. έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δεν ανήκει στο Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 1 του Ν. 2083/92 και έχουν εφαρμογή σε αυτό οι διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3 του Ν. 1947/91.
Άρθρο 4 "β) Η προσέλκυση πόρων από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άλλους διεθνείς ερευνητικούς φορείς για τη διεξαγωγή έρευνας και την ανάπτυξη τεχνολογίας στο αντικείμενο του Ινστιτούτου. γ) Η εκπαίδευση ερευνητών, φοιτητών και σπουδαστών στις περιοχ [...]"
2.  
  Επιστημονικές περιοχές δραστηριότητας του Ινστιτούτου: α) Μεταβολές του ηλεκτρικού πεδίου της Γης. Μελέτη εκείνων των μεταβολών που προηγούνται των σεισμών (π.χ. σεισμικά ηλεκτρικά σήματα).
 1. Μεταβολές του μαγνητικού πεδίου της Γης.
 2. Συσχέτιση τ ων μεταβολών του μαγνητικού πεδίου της Γης, με εκείνες του ηλεκτρικού πεδίου (μαγνητοτελλουργικές μεταβολές), προσδιορισμός τη δομής της Γης σε διάφορες περιοχές και σε διάφορα βάθη.
 3. Μεταβολές του ηλεκτρικού πεδίου της ατμόσφαιρας πολύ κοντά στην επιφάνεια της Γης.
 4. Ανίχνευση και προσδιορισμός εκείνων των μεταβολών που πιθανόν σχετίζονται με αργές ή απότομες τεκτονικές κινήσεις.
 5. Χρονική μεταβολή της αντίστασης του εδάφους.
 6. Μέτρηση της αντίστασης του εδάφους σε διάφορα βάθη (με διοχέτευση ρεύματος από την επιφάνεια).
 7. Μέτρηση της αντίστασης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για διαπίστωση ενδεχομένων μεταβολών που σχετίζονται με τεκτονικές κινήσεις.
 8. Μέτρηση ραδιενεργών στοιχείων που εκλύονται από διάφορα σημεία της Γης.
 9. Εντοπισμός των μεταβολών της συγκέντρωσης ραδιενεργών στοιχείων (π.χ. Ραδονίου) κοντά σε «σχισμές» του εδάφους, πιθανή συσχέτισή τους με τεκτονικές κινήσεις.
 10. Μέτρηση των τάσεων (in situ stress measurements) σε διάφορα σημεία της χώρας.
 11. Τεκτονική δυναμική, μελέτη των μεταβολών.
 12. Εργαστηριακές μετρήσεις φυσικών ιδιοτήτων σε συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, ανάλογες με αυτές σε διάφορα βάθη του στερεού φλοιού της Γης.
 13. Εργαστηριακές μετρήσεις σε βράχους, ηλεκτρικά σήματα και εν γένει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κατά τη σταδιακή συμπίεση βράχων έως τη θραύση.
 14. θερμοδυναμική μελέτη του εσωτερικού της Γης.
 15. Συσχέτιση, από θερμοδυναμικής άποψης, διαφόρων φυσικών ιδιοτήτων σε διάφορα βάθη, δηλ. σε διάφορες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
 16. Εκτίμηση ιδιοτήτων, που δε μπορούν να μετρηθούν σε διάφορα βάθη, από τιμές που μετρώνται στην επιφάνεια.
3.  
  Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, το Ινστιτούτο:
 1. Εκπονεί και διεξάγει ερευνητικά προγράμματα (και μελέτες), τα οποία αναφέρονται στην περιοχή των επιστημονικών ενδιαφερόντων του Ινστιτούτου
 2. Παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις ερευνητικές δραστηριότητές του
 3. Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργάζεται με Τμήματα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), με Ερευνητικά Ιδρύματα και με Τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) του εσωτερικού και εξωτερικού, τα οποία ασκούν όμοια ή συναφή δραστηριότητα.
 4. Ειδικεύει επιστήμονες στους τομείς δραστηριότητάς του
 5. Προμηθεύεται τον απαραίτητο εξοπλισμό
 6. Αναπτύσσει κάθε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του
 7. Χορηγεί υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και σπουδαστές
 8. Δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης, μεταπτυχιακών φοιτητών που σχετίζονται με το ερευνητικό περιεχόμενο του Ε.Π.Ι. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για απρόσκοπτη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στα ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου και για τη χρήση από αυτούς της τεχνολογικής του υποδομής.
Άρθρο 5 "Φορείς συμμετοχής"
1.  
  Στο Ι.Φ. Σ.Φ.Γ. συμμετέχουν οι εξής φορείς: α) Τμήμα Φυσικής (Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης) του Πανεπιστημίου Αθηνών. β) Τμήμα Φυσικής (Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Άρθρο 6
1.  
  Το Ινστιτούτο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του, το Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 2083/92.
2.  
  Για τη διαδικασία διορισμού, τα ειδικώτερα προσόντα, τις αρμοδιότητες και τη διάρκεια θητείας του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 17 του Ν. 2083/92. Διευθυντής του Ε.Π.Ι. διορίζεται Καθηγητής ή Αναπληρωτής καθηγητής ενός από τα τμήματα των Α.Ε.Ι. με τα οποία συνδέεται το Ινστιτούτο, ο οποίος θα πρέπει να έχει πείρα και ενεργό ερευνητική δραστηριότητα στο σχετικό επιστημονικό αντικείμενο, το δε ερευνητικό και γενικότερα επιστημονικό έργο, σε τομείς που εντάσσονται στις · δραστηριότητες του Ινστιτούτου, θα πρέπει να είναι υψηλής στάθμης και διεθνώς αναγνωρισμένο. Αναπληρωτής Διευθυντής διορίζεται μέλος Δ.Ε.Π. ή ερευνητής αναγνωρισμένου κύρους, με διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείμενο που καλύπτει το Ινστιτούτο. Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής επιλέγονται από τις Συγκλήτους του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την κατά το άρθρο 12, παρ. 1 του Ν. 2083/92 ειδική σύνθεση. Οι Σύγκλητοι των δύο Ιδρυμάτων επιλέγουν το Διευθυντή του Ινστιτούτου. Όποιος από τους υποψηφίους συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των Συγκλήτων θεωρείται ότι έχει εκλεγεί. Σε αντίθετη περίπτωση η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων. Εκλέγεται στην περίπτωση αυτή, όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την εκλογή του Αναπληρωτή Διευθυντή του Ινστιτούτου.
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου αποτελείται από:
 1. Το Διευθυντή του Ε.Π.Ι. ως πρόεδρο β) Από τρία μέλη Δ.Ε.Π. από κάθε Τμήμα του Ε.Κ.Π.Α και του Παν.
 2. Ιωαννίνων, από εκείνα τα οποία συνδέονται με το Ινστιτούτο και τα οποία ορίζονται από τις Γ.Σ. των Τμημάτων αυτών.
 3. Δύο ερευνητές του Ινστιτούτου, που προτείνονται από το σύνολο των ερευνητών του Ινστιτούτου
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και λειτουργία, στη διαχείριση της περιουσίας και στη διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών αυτού. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο:.
 1. Χαράζει τη γενική ερευνητική πολιτική του Ινστιτούτου
 2. Εποπτεύει, ελέγχει και κατευθύνει τις υπηρεσίες του
 3. Καθορίζει την οικονομική πολιτική του Ινστιτούτου
 4. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Ινστιτούτου
 5. Προσλαμβάνει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, το αναγκαίο προσωπικό και καθορίζει το ύψος των αποδοχών του και
 6. Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου
5.  
  Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Εκπροσωπεί το Ινστιτούτο στις Αρχές και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο
 2. Διευθύνει το Ινστιτούτο και μεριμνά για την εν γένει οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του
 3. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο
 4. Καταρτίζει το πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας και καθορίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής και χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων
 5. Συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του
 6. Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού και την υποβολή τους για έγκριση στο Δ.Σ.
 7. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων
 8. Αποδέχεται κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων και καθορίζει τους ειδικώτερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους
 9. Δίνει εντολή για την πληρωμή κάθε δαπάνης
 10. Υπογράφει τις συμβάσεις πρόσληψης του κάθε είδους προσωπικού του Ινστιτούτου
 11. Προΐσταται του προσωπικού του Ινστιτούτου
 12. Υπογράφει τα έγγραφα του Ινστιτούτου
6.  
  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου αναπληρώνει το Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του και ασκεί όσες αρμοδιότητες ανατίθενται σ αυτόν με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ή με αποφάσεις του Δ.Σ. ή του Διευθυντή.
7.  
  Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου μπορεί με απόφασή του να παρέχει γενική ή ειδική εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του Ινστιτούτου, είτε στον Αναπληρωτή Διευθυντή, είτε σε μέλη του Δ.Σ., είτε σε ερευνητές ή υπαλλήλους του Ινστιτούτου. Ομοίως, ο Διευθυντής μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητές του στον Αναπληρωτή Διευθυντή ή σε υπαλλήλους του Ινστιτούτου.
8.  
  Το ύψος των αποδοχών του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή ορίζονται ως εξής:
 1. Για το Διευθυντή το 50% των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών της οργανικής του θέσης
 2. Για τον Αναπληρωτή Διευθυντή το 90% των αποδοχών του Διευθυντή του Ινστιτούτου
Άρθρο 7 "Διάρθρωση"
1.  
  Το Ινστιτούτο έχει τις εξής Υπηρεσίες:
 1. Υπηρεσία Υποστήριξης Ερευνών και Εκδόσεων
 2. Τεχνική Υπηρεσία
 3. Υπηρεσία Οικονομικών και Προσωπικού
 4. Γραμματεία
2.  
  Οι αρμοδιότητες κάθε μιας από τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες είναι οι εξής:
 1. Η Υπηρεσία Υποστήριξης Ερευνών και Εκδόσεων παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη για την εκπόνηση και διεξαγωγή των ερευνητικών προγραμμάτων, μεριμνά για τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών στους τομείς που καλύπτουν οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου και συλλέγει τα αναγκαία στατιστικά και λοιπά συγκριτικά στοιχεία για τη σχεδίαση και εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων.
 2. Μεριμνά για την έκδοση των δημοσιεύσεων και λοιπών εντύπων του Ινστιτούτου και τη συγκρότηση και ενημέρωση αρχείου.
 3. Η Τεχνική Υπηρεσία παρέχει τεχνική υποστήριξη στις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου όσον αφορά στη λειτουργία μηχανουργείου και ηλεκτρονικού - ηλεκτρολογικού εργαστηρίου για την παραγωγή πρωτοτύπων και προτύπων προϊόντων.
 4. Έχει επίσης την ευθύνη της συντήρησης και καλής λειτουργίας του βοηθητικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου, όσον αφορά μηχανικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 5. Η Υπηρεσία Οικονομικών και Προσωπικού μεριμνά για την κατάρτιση - έγκριση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού, καθώς και του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, διαχειρίζεται κάθε δαπάνη, μεριμνά για την εκκαθάριση των αποδοχών και γενικώτερα των αποζημιώσεων του προσωπικού, χειρίζεται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα ασφαλιστικά ταμεία, μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν στην αγορά εξοπλισμού, εφοδίων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου.
 6. Διεκπεραιώνει τις διαδικασίες που αφορούν στα θέματα πρόσληψης και υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ινστιτούτου και μεριμνά για τις μετακινήσεις του προσωπικού του Ινστιτούτου στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
 7. Η Γραμματεία μεριμνά για τη διακίνηση και αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων, τη φύλαξη και τον καθαρισμό των χώρων
3.  
  Η εσωτερική διάρθρωση των Υπηρεσιών του Ινστιτούτου σε επιμέρους μονάδες καθορίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του
Άρθρο 8
1.  
  Το προσωπικό του Ινστιτούτου διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο
2.  
  Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και διακρίνεται σε επιστημονικό, ειδικό τεχνικό και διοικητικό
3.  
  Το έκτακτο προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση έργου για την παροχή συγκεκριμένου έργου
Άρθρο 9
1.  
  Το Επιστημονικό Προσωπικό αποτελείται από:
 1. Τακτικούς ερευνητές που είναι μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Φυσικής του Ε.Κ.Π.Α. και του Παν.
 2. Ιωαννίνων.
 3. Ερευνητές που προσλαμβάνονται στο Ινστιτούτο με σύμβαση έργου ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και έχουν αντίστοιχα προσόντα με τα μέλη Δ.Ε.Π. Η επιστημονική εξέλιξη του ερευνητικού προσωπικού καθορίζεται με διαδικασίες που προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Ινστιτούτου.
 4. Επισκέπτες, εμπειρογνώμονες και συνεργαζόμενους ερευνητές που μπορεί να είναι μέλη, Δ.Ε.Π., ειδικοί επιστήμονες του Ε.Κ.Π.Α., του Παν.
 5. Ιωαννίνων ή άλλων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι ή και συνεργαζόμενους ερευνητές από τη βιομηχανία.
 6. Μεταπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α., του Παν.
 7. Ιωαννίνων ή άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων.
2.  
  Η πρόσληψη των ερευνητών γίνεται ύστερα από προκήρυξη θέσεων. Στην προκήρυξη αναφέρονται τα προσόντα πρόσληψης. Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται με απόφαση του Διευθυντή που εκδίδεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. και δημοσιεύεται σε μία (1 ) τουλάχιστον ημερήσια , εφημερίδα της Αθήνας.
3.  
  Η επιλογή γίνεται από το Δ.Σ. του Ινστιτούτου. Για το σκοπό αυτό, το Δ.Σ. ορίζει τριμελή εισηγητική επιτροπή από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, ειδικούς στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Αφού ακούσει την εισήγηση, το Δ.Σ. αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
4.  
  Ο αριθμός των θέσεων του τακτικού επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου ορίζεται σε δώδεκα (12)
Άρθρο 11 "Έκτακτο προσωπικό"
1.  
  Για την κάλυψη εκτάκτων ή παροδικών αναγκών είναι δυνατή με απόφαση του Διευθυντή η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ή με ανάθεση έργου, πέραν του αριθμού των θέσεων που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο
Άρθρο 12 "Λύση σύμβασης εργασίας:"
1.  
  Στο προσωπικό του Ινστιτούτου, εκτός από το προσωπικό που έχει την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π., έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις (υποχρεώσεις - δικαιώματα) των άρθρων 14 έως και 25 του ΠΔ 410/88 (Α 191 ).
 1. Τεχνολόγους εφαρμογών, β) Τεχνικούς, γ) Διοικητικό προσωπικό, δ) Βοηθητικό προσωπικό
2.  
  Ο συνολικός αριθμός των θέσεων του προσωπικού αυτού ορίζεται σε δέκα (10) και κατανέμεται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό, ή μέχρι την έκδοσή του, με απόφαση του Δ.Σ. Όπου στις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται λήψη απόφασης οργάνων ι) υπηρεσιακού συμβουλίου, την απόφαση αυτή λαμβάνει ο Διευθυντής ύστερα από γνώμη του Δ.Σ., η οποία δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Η απασχόληση του προσωπικού αφορά στην εκτέλεση ειδικών επιστημονικών και τεχνικών εργασιών υποδομής και λειτουργίας του Ινστιτούτου, στην υποστήριξη της έρευνας και στη στελέχωση των Υπηρεσιών
4.  
  Η πρόσληψη γίνεται ύστερα από προκήρυξη των θέσεων. Στην προκήρυξη αναφέρονται η κατηγορία της θέσης, η ειδικότητα και τα ειδικώτερα προσόντα πρόσληψης. Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται με απόφαση του Διευθυντή, που εκδίδεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. και δημοσιεύεται σε μία (1 ) τουλάχιστον εφημερίδα της Αθήνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.
5.  
  Προσόντα πρόσληψης ορίζονται:
 1. Για τους τεχνολόγους εφαρμογών:
 2. Τα αντίστοιχα κατά ειδικότητα πτυχία των Τ.Ε.Ι. της χώρας ή ισότιμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας που αποδεικνύεται από βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας τους.
 3. Για τους τεχνικούς:
 4. Απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής δευτεροβάθμιας στοιχειώδους εκπαίδευσης
 5. Για το διοικητικό προσωπικό:
 6. (ί) Για το προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.):
 7. Πτυχίο ή δίπλωμα νομικών ή πολιτικών, ή οικονομικών επιστημών, ή κοινωνιολογίας, ή διοίκησης επιχειρήσεων από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή δίπλωμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου ή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ή Ανωτάτων Βιομηχανικών Σχολών της ημεδαπής, ή ισότιμο προς τα πάνω δίπλωμα. (ϋ) Για το προσωπικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Πτυχίο ή δίπλωμα διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής Τ.Ε.Ι., ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 8. Για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού Π.Ε. και Τ.Ε. συνεκτιμάται κατά περίπτωση και η γνώση μιας των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ρωσικής ή Ιταλικής που αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, ή με ειδική εξέταση. (iiί) Για το προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.):
 9. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου του τμήματος υπαλλήλων γραφείου (διοίκησης) ή λογιστηρίου.
 10. Ειδικώτερα οι προσλαμβανόμενοι για γραμματείς πρέπει να γνωρίζουν άριστα την Αγγλική γλώσσα, πράγμα που θα διαπιστώνεται με ειδική εξέταση, ενώ επιθυμητή είναι η ικανοποιητική γνώση μιας εκ των γλωσσών Γαλλική, Γερμανική, Ρωσική ή Ιταλική.
 11. Μπορεί κατά περίπτωση να ορισθεί ως απαραίτητη η άριστη γνώση κάποιας άλλης γλώσσας εκτός της Αγγλικής.
 12. Για το βοηθητικό προσωπικό:
 13. Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή Δημοτικού, ή ειδικότητα ή εμπειρία που ορίζεται με την προκήρυξη και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση ή με ειδική εξέταση
6.  
  Την επιλογή του προσωπικού πραγματοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Π.Ι.
7.  
  Το προσωπικό του παρόντος άρθρου προσλαμβάνεσαι με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, στη σύμβαση ορίζονται και οι καταβαλλόμενες μηνιαίες αποδοχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή
Άρθρο 13 "Πόροι του Ινστιτούτου είναι: α) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, κατά τα ειδικώτερα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο. β) Χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτε [...]"
2.  
  Πηγές χρηματοδότησης είναι:
 1. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με ποσοστό συμμετοχής 25% ετησίως στα λειτουργικά έξοδα του Ινστιτούτου και 30.000.000 δραχμών εφ άπαξ από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής.
 2. Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 17% ετησίως και με εφ άπαξ επιχορήγηση 20.000.000 δραχμών.
 3. Το Υπουργείο Πολιτισμού με ποσοστό συμμετοχής 5% ετησίως και με εφ άπαξ επιχορήγηση 5.000.000 δραχμών.
 4. Το Υπουργείο Αιγαίου με ποσοστό συμμετοχής που θα καθορίζεται ετησίως με απόφαση του Υπουργού Αιγαίου και με εφ άπαξ επιχορήγηση 5.000.000 δραχμών.
 5. Το Υπουργείο Εσωτερικών με ποσοστό συμμετοχής 17% ετησίως
 6. Τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Ιωαννίνων με παραχώρηση δικαιώματος χρήσης εργαστηριακών χώρων, γραφείων, επιστημονικού εξοπλισμού και κάλυψη παγίων αναγκών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 10% ετησίως
 7. Οι λοιποί φορείς της προηγούμενης παραγράφου, κατά το υπόλοιπο ποσοστό
3.  
  Οι πόροι και τα έσοδα του Ινστιτούτου από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας και η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από το λογαριασμό αυτό, γίνεται με ειδική εντολή του Διευθυντή ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου απ αυτόν
Άρθρο 14
1.  
  Η υλικοτεχνική υποδομή του Ινστιτούτου αποτελείται από τους χώρους και τα επιστημονικά και άλλα όργανα τα οποία ανήκουν στο Ινστιτούτο
2.  
  Χώροι του Ινστιτούτου θεωρούνται οι ήδη παραχωρηθέντες αίθριοι χώροι, κτίρια και αίθουσες από το Ε.Κ.Π.Α. και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι οποίοι διαμορφώνονται κατάλληλα για την κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Ινστιτούτου.
Άρθρο 15
1.  
  Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Ινστιτούτου εκτιμάται στο ποσό των 120.000.000 δραχμών, το οποίο αναλύεται ως εξής:.
 1. Αποδοχές τακτικού προσωπικού 65.000.000 δραχμές.
 2. Αποδοχές έκτακτου προσωπικού 10.000.000 δραχμές.
 3. Αμοιβή ορκωτού λογιστή . . . 1.000.000 δραχμές.
 4. Μετακινήσεις. . . . . . . .20.000.000 δραχμές.
 5. Κόστος γραμμών data . . . .11.000.000 δραχμές.
 6. Πάγιες λειτουργικές ανάγκες .5.000.000 δραχμές.
 7. Αναλώσιμα. . . . . . . . . .5.000.000 δραχμές.
 8. Απρόβλεπτα . . . . . . . . .3.000.000 δραχμές Σύνολο:. . . . . . . . 120.000.000 δραχμές.
2.  
  Το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής εκτιμάται στο ποσό των 75.000.000 δραχμών που αναλύεται ως εξής:.
 1. Κινητή διάταξη ηλεκτρομαγνητικής μελέτης του στερεού φλοιού της Γης, όχημα μεταφοράς της. . . . 35.000.000 δραχμές.
 2. Η/Υ, τερματικά . . . . . . .10.000.000 δραχμές.
 3. Φωτοτυπικό . . . . . . . . . .600.000 δραχμές.
 4. Συσκευή fax. . . . . . . . . .200.000 δραχμές.
 5. Επίπλωση χώρων. . . . . . .5.000.000 δραχμές.
 6. Αγορά καταγραφικού υλικού . 8.000.000 δραχμές ζ) Αναλώσιμαυλικά εγκατάστασηςσταθμών υπαίθρου . . . . . . . . . . . . . .10.000.000 δραχμές.
 7. Συσκευές εργαστηριακών πειραμάτων . 6.000.000 δραχμές.
 8. Αγορά εκτυπωτή. . . . . . . .200.000 δραχμές Σύνολο:. . . . . .75.000.000 δραχμές.
Άρθρο 16
1.  
  Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου και ο έλεγχος του ισολογισμού του πραγματοποιείται κάθε χρόνο από ένα (1 ) ορκωτό ελεγκτή, που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή από πίνακα δέκα (10) ορκωτών ελεγκτών, ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών μετά από αίτηση του Ινστιτούτου. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το Ινστιτούτο.
2.  
  Ο έλεγχος των δαπανών ενεργείται με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, δηλαδή τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις των προμηθευτών ή δελτία παροχής υπηρεσιών, τα οποία τηρεί η οικονομική υπηρεσία του Ινστιτούτου για κάθε πραγματοποιούμενη δαπάνη
3.  
  Το διαχειριστικό έτος του Ινστιτούτου συμπίπτει με το οικονομικό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος είναι το τρέχον οικονομικό έτος κατά την ημέρα ίδρυσης του Ινστιτούτου.
4.  
  Ο ορκωτός ελεγκτής που ασκεί τον τακτικό έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου, υποβάλλει μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για την διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου, καθώς και σε όλους τους φορείς που επιχορήγησαν με οποιονδήποτε τρόπο το Ινστιτούτο κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα.
5.  
  Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε εκτάκτους ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου που διενεργούνται στην περίπτωση αυτή από επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών
Άρθρο 17 "Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας"
1.  
  Μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 9 του Ν. 2083/92. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες όλων των οργάνων, οι υποχρεώσεις του κάθε φύσεως προσωπικού, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Ινστιτούτου. Μέχρι την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, τα θέματα αυτά ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 18 "Διάλυση του Ινστιτούτου"
1.  
  Σε περίπτωση διάλυσης του Ινστιτούτου τα περιουσιακά στοιχεία του διανέμονται, χωρίς άλλη διατύπωση, μεταξύ των Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανάλογα με την συνεισφορά του κάθε ιδρύματος στο σχηματισμό των περιουσιακών στοιχείων. Η αναγκαία τυχόν εκκαθάριση ενεργείται από κοινού από τα δύο ιδρύματα.
Άρθρο 19
2.  
  Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει με τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ. και λήγει με την λήξη του επόμενου οικονομικού έτους. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 29α του Ν. 1558/85, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 2154/1993 (ΦΕΚ 109).
 • Τις εισηγήσεις των Συγκλήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 3.3.1994) και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συνεδρίαση 741/16.12.1993) για τη δημιουργία Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Ε.Π.Ι.) «Φυσικής του Στερεού Φλοιού της Γης».
 • Το γεγονός ότι δεν διατύπωσε τη γνώμη του το Διαπανεπιτημιακό Συμβούλιο Έρευνας, αν και ζητήθηκε με το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων (Β1/107/18.4.1994) και ότι έχει παρέλθει άπρακτος η προθεσμία του άρθρου 50, παρ. 3 του Ν. 1268/82, η οποία εφαρμόζεται και για την ίδρυση Ε.Π.Ι. σύμφωνα με τη διάταξη 13, παρ. 17 του άρθρου 28, του Ν. 2083/93.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: α) ετησίως, 120.000.000 δραχμές για το κόστος λειτουργίας κατά τα ειδικώτερα οριζόμενα στο άρθρο 15. Η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται με το ποσό των 30.000.000 δραχμών από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.), με αντίστοιχη επιχορήγηση με το ποσό των 20.000.000 δραχμών από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με το ποσό των 6.000.000 δραχμών από το Υπουργείο Πολιτισμού και με το ποσό των 20.000.000 δραχμών από το Υπουργείο Εσωτερικών το Υπουργείο Αιγαίου θα συμμετέχει στα λειτουργικά έξοδα με ποσό που θα ορίζεται ετησίως με απόφαση του Υπουργού Αιγαίου. Το υπόλοιπο ποσό θα καλύπτεται από άλλες πηγές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13. β) Εφ άπαξ δαπάνη ποσού 75.000.000 δραχμών για το κόστος υλικοτεχνικής υποδομής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15. Η δαπάνη αυτή καλύπτεται: (i) με επιχορήγηση 30.000.000 δραχμών από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ., (ii) με επιχορήγηση 5.000.000 δραχμών από το Υπουργείο Αιγαίου, (iii) με επιχορήγηση 5.000.000 δραχμών από το Υπουργείο Πολιτισμού και (iν) με επιχορήγηση 20.000.000 δραχμών από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. γ) Για το οικονομικό έτος 1994, η δαπάνη που θα απαιτηθεί ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000 δραχμών και θα καλυφθεί από το Φορέα 19 - 120 και ΚΑΕ 2529 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Για το οικονομικό έτος 1995 και επόμενα, η δαπάνη θα προσαυξηθεί κατά το ποσό των 20.000.000 δραχμών και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ίδιου Φορέα. .....
 • Την υπ αριθ. 555/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΝΟΜΟΣ 1993/2083 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2083 1993
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ ενός και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας αφ ετέρου μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής. 1993/2154 1993