Εκμετάλλευση κοραλλιογενών σχηματισμών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η συλλογή κοραλλιών στα ελληνικά χωρικά ύδατα και στα ύδατα που βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία της Ελληνικής Δημοκρατίας ασκείται από όσους πληρούν τους όρους του παρόντος διατάγματος
2.  
  Επαγγελματίας συλλέκτης κοραλλιών θεωρείται όποιος ασχολείται συστηματικά με τη συλλογή κοραλλιών με αυτόνομες ή ημιαυτόνομες καταδυτικές συσκευές ή με τα εργαλεία που περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 2 "Εντοπισμός κοραλλιογενών σχηματισμών"
1.  
  Όποιος επαγγελματίας συλλέκτης κοραλλιών εφοδιασμένος με την προβλεπόμενη άδεια κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπίσει κοραλλιογενείς σχηματισμούς, στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει αμέσως στην πλησιέστερη λιμενική αρχή και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δήλωση πρέπει να υποβάλλει στην ίδια αρχή συμπληρωματική λεπτομερή έκθεση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:
 1. Την έκταση του αποθέματος («πάγκος») των κοραλλιών (βάθος, όρια, περιοχή, μορφή, πυθμένα), αποτυπωμένη σε χάρτη ή σχεδιάγραμμα
 2. Την ποιότητα του κοραλλιού (με προσκόμιση δείγματος) αν είναι δυνατό
 3. Την πυκνότητα του αποθέματος
2.  
  Η λιμενική αρχή οφείλει να ενημερώσει στη συνέχεια, αμέσως το Υπουργείο Γεωργίας (Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας) διαβιβάζοντας τη σχετική δήλωση
Άρθρο 3
1.  
  Για την ορθολογική εκμετάλλευση των κοραλλιών, η περιοχή, όπου υπάρχουν κοράλλια, υποδιαιρείται, με μέριμνα της Δ/νσης Θαλάσσιας Αλιείας, σε ζώνες, ανάλογα με την πυκνότητα και την έκταση του αποθέματος
2.  
  Η χρονική περίοδος για την εκμετάλλευση των ζωνών ποικίλει ανάλογα με την πυκνότητα του κοραλλιού και δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, μετά την πάροδο της οποίας αρχίζει απαγορευτική περίοδος είκοσι πέντε (25) ετών. Η Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας μπορεί να αναθεωρεί τις εποχές απαγόρευσης (παύσης) και να διαφοροποιεί και τροποποιεί τον αριθμό και την έκταση των ζωνών μιας θαλάσσιας περιοχής, όταν η υποδιαίρεση των ζωνών δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα ή παρατηρηθεί ανισορροπία στον όγκο της παραγωγής κοραλλιού.
3.  
  Η έναρξη εκμετάλλευσης κάθε ζώνης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι συνθήκες και οι λεπτομέρειες συλλογής κοραλλιού. Στην περίπτωση που οι ζώνες εμφανίζουν χαμηλή πυκνότητα κοραλλιού η διάρκεια των αδειών για κάθε ζώνη μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) χρόνια και μπορεί να περιοριστεί για το λόγο αυτό και ο αριθμός των αδειών.
4.  
  Η συλλογή κοραλλιών επιτρέπεται
 1. Με το χέρι, με τη χρήση μεταλλικής οδοντωτής σκαπάνης από δύτες εφοδιασμένους με αυτόνομες ή ημιαυτόνομες καταδυτικές συσκευές
 2. Με μεταλλική ράβδο (ιτζένιο) συρόμενη από το σκάφος μήκους το πολύ τριών (3) μέτρων και μία ανά σκάφος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι
 3. Με ωοειδές συρόμενο από το σκάφος εργαλείο (αυγό του Κολόμβου) και ένα ανά σκάφος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.
 4. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ή ύπαρξη στο σκάφος οποιουδήποτε άλλου εργαλείου ή συσκευής εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα.
 5. Ιδιαίτερα απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του εργαλείου που είναι γνωστό με την ονομασία «σταυρός του Αγίου Ανδρέα».
Άρθρο 4
1.  
  Οι ενδιαφερόμενοι για τη λήψη άδειας συλλογής κοραλλιού υποβάλλουν κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους αίτηση στη Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία πρέπει να περιέχει στοιχεία για:
 1. Τη ζώνη, αν υπάρχουν καθορισμένες ζώνες, αν όχι, την περιοχή και το βάθος για τα οποία ζητείται η άδεια συλλογής κοραλλιού
 2. Τα μέσα και εργαλεία με τα οποία θα ασκήσει τη δραστηριότητα και συγκεκριμένα:
  • Τύπος και χαρακτηριστικά του σκάφους, καθώς και του εξοπλισμού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
  • Ειδικά στην περίπτωση που η άδεια προβλέπει τη συλλογή κοραλλιών από δύτες, το σκάφος που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει εκτός των άλλων να έχει:.
 3. Δύο (2) τουλάχιστον αεροσυμπιεστές μόνιμα τοποθετημένους στο σκάφος και συστήματα για αυτόνομη κατάδυση σε αριθμό διπλάσιο από τους δύτες του σκάφους
  • Δύο (2) τουλάχιστον λέμβους με εξωλέμβια μηχανή και κουπιά
  • Να διαθέτει φιάλες καθαρού πεπιεσμένου οξυγόνου, χωρητικότητας δέκα (10) κυβικών μέτρων τουλάχιστον, με σύστημα «ναργιλέ» ή άλλο σύστημα για την αποπίεση των δυτών, μόνιμα τοποθετημένες στο σκάφος
  • Από τα προβλεπόμενα στην περιπτ. β της παρ. 1 μέσα και εργαλεία, απαραίτητο στοιχείο για την υποβολή της αίτησης είναι η ύπαρξη και πλοιοκτησία του σκάφους.
2.  
  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, νόμιμα επικυρωμένη
 2. Φωτοτυπίες του πτυχίου δυτών που θα χρησιμοποιηθούν, νόμιμα επικυρωμένες.
 3. Το πτυχίο πρέπει να είναι της Δημόσιας Σχολής Δυτών Καλύμνου ή επαγγελματικό αναγνωρισμένης ιδιωτικής σχολής.
 4. Φωτοτυπίες των εγγράφων εθνικότητας, πιστοποιητικού καταμέτρησης και πιστοποιητικού ασφαλείας του σκάφους, νόμιμα επικυρωμένες
 5. Βεβαίωση ότι υπάρχει η προβλεπόμενη από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας υποχρεωτική σύνθεση του πληρώματος για συγκεκριμένο σκάφος
 6. Αν η αίτηση υποβάλλεται από συλλέκτη κοραλλιών, ο οποίος λειτουργεί εργαστήριο επεξεργασίας κοραλλιών, πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματοβιοτεχνικού Επιμελητηρίου, για τη δραστηριότητά του και την ετήσια δυναμικότητα της μονάδας
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο αιτών δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας συλλογής κοραλλιών.
 8. Σε περίπτωση κατοχής άλλης άδειας πρέπει η αίτηση να συνοδεύεται από δήλωση παραίτησής του από την προηγούμενη άδεια.
3.  
  Το Υπουργείο Γεωργίας (Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας) σχηματίζει ενιαίο φάκελο με όλες τις αιτήσεις και στη συνέχεια καταρτίζει πίνακα αιτήσεων (μητρώο συλλεκτών) με σειρά προτεραιότητας ως εξής:
 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (με υποχρεωτική αναγραφή του κατά νόμου υπευθύνου), στα οποία είχε χορηγηθεί κατά το προηγούμενο έτος, άδεια συλλογής κοραλλιών
 2. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (με υποχρεωτική αναγραφή του κατά νόμο υπευθύνου) που έχουν ή συμμετέχουν σε βιοτεχνία κατεργασίας κοραλλιών και διαθέτουν σκάφη συλλογής κοραλλιών
 3. Συνεταιρισμοί συλλεκτών κοραλλιών
 4. Επαγγελματίες συλλογείς κοραλλιών ή σπόγγων, προτιμωμένων των εχόντων περισσότερα χρόνια στο επάγγελμα
 5. Οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 6. Σε περίπτωση υποβολής μεγαλυτέρου αριθμού αιτήσεων, κατά κατηγορία, σε σχέση με τις προγραμματιζόμενες προς χορήγηση άδειες, ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί να λάβει υπόψη και άλλα κριτήρια.
4.  
  Η άδεια έχει χαρακτήρα προσωπικό και αμεταβίβαστο. Δεν μπορεί να εκχωρείται ή να ενοικιάζεται σε τρίτους, ούτε κληρονομείται. Όσοι υποπίπτουν σε παραβάσεις του παρόντος διατάγματος, εκτός των άλλων στερούνται του δικαιώματος λήψης άδειας, για τα τρία επόμενα χρόνια από τη βεβαίωση της παράβασης. Απαγορεύεται η κατοχή δύο αδειών από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
5.  
  Δεν χορηγούνται άδειες συλλογής κοραλλιών σε σκάφη εφόσον:
 1. Έχουν μήκος μεταξύ καθέτων (ΡΡ) μικρότερο των 13 μέτρων και ισχύ μηχανής μικρότερη των 150 ίππων (ΗΡ), προκειμένου περί σκαφών που χρησιμοποιούν καταδυτικές συσκευές (δύτες)
 2. Έχουν μήκος μεταξύ καθέτων (ΡΡ) μικρότερο των 15 μέτρων και ισχύ μηχανής μικρότερη των 200 ίππων (ΗΡ), προκειμένου περί σκαφών που χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις β και γ της παρ. 4 του άρθρου 3 συρόμενα εργαλεία.
 3. Δεν παραιτηθούν οριστικά από την άδεια αλιείας, που τυχόν τους έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 και του Β.Δ. 666/1966 «περί αδειών αλιευτικών σκαφών» (Α 160), μετά τη χορήγηση άδειας συλλογής κοραλλιών.
6.  
  Στην υπουργική απόφαση, με την οποία χορηγείται η άδεια, καθορίζονται:
 1. Η χρονική διάρκεια της ισχύος της άδειας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες και αρχίζει από την 1η Απριλίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους
 2. Η ζώνη αν υπάρχουν ήδη καθορισμένες ζώνες, ή αν όχι, η περιοχή, το βάθος και τα άλλα στοιχεία της περιοχής
 3. Τυχόν άλλοι περιορισμοί που επιβάλλονται σε σχέση με τη συγκεκριμένη ζώνη ή περιοχή συλλογής
 4. Τεχνικές συμβουλές και μέτρα προστασίας που πρέπει να έχει υπόψη του ο κάτοχος της άδειας
Άρθρο 5
1.  
  Για την ασφάλεια των ασχολουμένων με τη συλλογή των κοραλλιών, εφόσον αυτή γίνεται από δύτες, πρέπει:
 1. Οι καταδύσεις για τον εντοπισμό και συλλογή κοραλλιών να πραγματοποιούνται πάντοτε κατά ζεύγη
 2. Οι δύτες να είναι ασφαλισμένοι για περιπτώσεις θαλασσίων ατυχημάτων και ατυχημάτων εργασίας
 3. Οι δύτες για την πιστοποίηση της υγείας (ικανότητα κατάδυσης) να υποβάλλονται κάθε έτος ή σε περίπτωση που μεσολαβήσει ατύχημα ή σοβαρή ασθένεια, σε γενική εξέταση από ειδικευμένους γιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή Κρατικό Νοσοκομείο.
 4. Τα αποτελέσματα της εξέτασης γράφονται στο βιβλιάριο υγείας του δύτη, υπόδειγμα του οποίου προσαρτάται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος, κατ αντιστοιχία των προβλεπομένων από τις διατάξεις του Β.Δ. από 30.12.1958/30.1.1959 «περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών περί σπογγαλιείας» (Α 20).
 5. Οι δύτες υποχρεωτικά να παρέχουν βοήθεια σε άλλους δύτες όταν βρίσκονται σε κίνδυνο
 6. Σε περίπτωση ύπαρξης στο σκάφος ή στην εγγύτερη περιοχή θαλάμου αποπίεσης, να είναι έτοιμος αυτός για λειτουργία ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια των εργασιών
 7. Οι δύτες να μην καταδύονται σε βάθη μεγαλύτερα από εκείνα που αναφέρει το πτυχίο τους
 8. Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης το σκάφος να έχει υψωμένη τη σημαία «Ο» του διεθνούς κώδικα σημάτων.
 9. Η πιθανή ζώνη εργασίας για εντοπισμό ή συλλογή κοραλλιών, πρέπει να σημαίνεται από τέσσερις (4) πλωτήρες κίτρινους.
 10. Τους δύτες, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στο βυθό, υποχρεωτικά να παρακολουθεί συνεργείο ασφάλειας (ομάδα) από δύο (2) δύτες, έτοιμους για κατάδυση, στο συνοδευτικό σκάφος (λέμβο)
 11. Οι δύτες κατά τη διάρκεια της εργασίας πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με δύο (2) ρυθμιστές αέρα και διπλές φιάλες αέρα (μπουκάλες)
 12. Εφόσον η κατάδυση διενεργείται με σύστημα παροχής αέρα από το σκάφος (ναργιλές) θα πρέπει ο δύτης να φέρει ειδική αυτόνομη συσκευή ασφαλείας μικρής χωρητικότητας (έως 10 LΤ) και ανεξάρτητο ρυθμιστή για την περίπτωση βλάβης του συστήματος παροχής αέρα από το σκάφος
 13. κατά τη διάρκεια των καταδύσεων θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί στο σκάφος κλωβός έλικας
2.  
  Υπεύθυνος για την παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας κατά τη διάρκεια των καταδύσεων, εκτός από τους καταδυόμενους, θα είναι και ο κυβερνήτης του σκάφους
Άρθρο 6 "Γενικοί Περιορισμοί"
1.  
  Απαγορεύεται στους συλλέκτες κοραλλιών: α) Η συλλογή κοραλλιών σε ζώνες που βρίσκονται σε περίοδο παύσης και σε περιοχές που θα αναφέρονται ρητά στην άδεια. β) Η συλλογή κοραλλιών, εφόσον διενεργείται μετά τη δύση έως και την ανατολή του ήλιου. γ) Η αλιεία ψαριών, μαλακοστράκων, καρκινοειδών και σπόγγων, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. δ) Η κοινοποίηση χαρτών ή σχεδίων του υποθαλάσσιου βυθού ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου σχετικού με την εθνική άμυνα. ε) Η εξαγωγή ή μετακίνηση αντικειμένων ή ευρημάτων οποιασδήποτε φύσης, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που επισημάνουν τέτοια αντικείμενα ή ευρήματα υποχρεούνται να το δηλώσουν, το συντομότερο δυνατό, στην πλησιέστερη Λιμενική αρχή ή στην Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων./ στ) Η χρήση ή και η ύπαρξη στο σκάφος εργαλείων και μέσων που αυξάνουν τη δυναμικότητα της μονάδας. ζ) Η χρήση καυσίμου επί του σκάφους, εφόσον αυτό συλλέγει κοράλλια με δύτες εφοδιασμένους με αυτόνομη ή ημιαυτόνομη καταδυτική συσκευή, με σημείο ανάφλεξης κάτω των 60 βαθμών Κελσίου (60° C). η) Ο συνολικός αριθμός των δυτών, που επιβαίνουν στο σκάφος, να υπερβαίνει τους έξι (6). Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνεται το πλήρωμα του σκάφους.
Άρθρο 7
1.  
  Απαγορεύεται η διατήρηση κοραλλιών πάνω στο σκάφος μετά του κατάπλου του στο λιμάνι
2.  
  Η εκφόρτωση και ζύγιση των κοραλλιών μπορεί να γίνεται μόνο στα λιμάνια που ορίζει η άδεια και υπό την εποπτεία των λιμενικών αρχών
3.  
  Απαγορεύεται η μετακίνηση κοραλλιών από τους χώρους φύλαξης της παρ. 4, εφόσον δεν έχει εκδοθεί ειδική άδεια διακίνησης του είδους από την περιφερειακή υπηρεσία Εμπορίου της Νομαρχίας, στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται ο τόπος της αποθήκης φύλαξης. Οι συλλέκτες κοραλλιών, που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4, υποβάλλουν στην παραπάνω υπηρεσία σχετική αίτηση για έκδοση της ειδικής άδειας διακίνησης των κοραλλιών, στην οποία απαραίτητα πρέπει να αναγράφονται:.
 1. Η επωνυμία της συλλεκτικής επιχείρησης (νομικό πρόσωπο) ή το ονοματεπώνυμο του συλλέκτη (φυσικό πρόσωπο)
 2. Η έδρα της επιχείρησης ή του συλλέκτη
 3. Ο αριθμός και η ημερομηνία της άδειας συλλογής κοραλλιών
 4. Η τοποθεσία της αποθήκης φύλαξης κοραλλιών
 5. Η ποσότητα (χιλ/μα ή τόννοι) των κοραλλιών που θα διακινηθούν από τον αποθηκευτικό χώρο φύλαξης σε άλλες περιοχές
 6. Η αιτιολογία διακίνησης:
 7. «αποστολή στο εσωτερικό της χώρας» ή «προς εξαγωγή»
 8. Ο συγκεκριμένος τόπος αποστολής (προκειμένου για το εσωτερικό της χώρας) ή η χώρα (εξωτερικό) όπου θα εξαχθεί το είδος.
 9. Με βάση την αίτηση αυτή η περιφερειακή υπηρεσία Εμπορίου προβαίνει στην έκδοση απόφασης (ειδική άδεια διακίνησης) έγκρισης της διακίνησης κοραλλιών, στην οποία πρέπει να μνημονεύονται όλα τα στοιχεία της αίτησης του ενδιαφερόμενου.
 10. Η απόφαση έγκρισης συντάσσεται σε δύο αντίγραφα από τα οποία το ένα χορηγείται στον ενδιαφερόμενο και το άλλο παραμένει στο αρχείο της υπηρεσίας.
4.  
  Μετά το πέρας των διαδικασιών της παρ. 2, με ευθύνη του συλλέκτη κοραλλιών, η ποσότητα κοραλλιών, συνοδευόμενη από τα στοιχεία (δελτία αποστολής κ.λπ.) που προβλέπει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών, μεταφέρεται προς φύλαξη σε αποθηκευτικούς χώρους αποκλειστικής χρήσης του συλλέκτη. Όσοι από τους συλλέκτες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992 Α 84) περί υποχρεωτικής τήρησης βιβλίου αποθήκης, υποχρεούνται να τηρούν τέτοιο βιβλίο δεόντως θεωρημένο από την περιφερειακή υπηρεσία Εμπορίου, στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται ο τόπος των αποθηκευτικών χώρων. Στο βιβλίο πρέπει να καταχωρούνται:.
 1. Τα φορολογικά στοιχεία (αριθμός - ημερομηνία) συνοδείας της ποσότητας των κοραλλιών από το λιμάνι εκφόρτωσης στην αποθήκη
 2. Η ποσότητα κοραλλιών που εισάχθηκε στην αποθήκη προς φύλαξη
 3. Η ποσότητα κοραλλιών που εξάγεται από την αποθήκη κάθε φορά
 4. Ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης έγκρισης της διακίνησης της περιφερειακής υπηρεσίας Εμπορίου.
 5. Το βιβλίο αυτό, οσάκις ζητηθεί, επιδεικνύεται για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορίου.
5.  
  Απαγορεύεται η μεταφόρτωση εν πλω οποιασδήποτε ποσότητας κοραλλιών και σε οποιοδήποτε σκάφος
6.  
  Απαγορεύεται η εξαγωγή ακατέργαστου κοραλλιού, εφόσον υπάρχει ζήτηση από την εγχώρια βιοτεχνία
Άρθρο 8 "Στατιστική"
1.  
  Για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων οι κάτοχοι αδειών συλλογής κοραλλιών υποχρεούνται να παραδίδουν στις λιμενικές αρχές συμπληρωμένο το έγγραφο που προσαρτάται στο Παράρτημα. ΙV. Το έγγραφο αυτό παραδίδεται κατά τον κατάπλου του σκάφους και χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση της ποσότητας που συλλέχθηκε. Οι λιμενικές αρχές στέλνουν κάθε μήνα στη Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για κάθε άδεια.
Άρθρο 9 "Ανάκληση αδειών"
1.  
  Οι άδειες συλλογής κοραλλιών ανακαλούνται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Αν δεν γίνει χρήση της άδειας για τρεις (3) μήνες από τη χορήγησή της ή αν ο κάτοχος της άδειας διακόψει τη δραστηριότητά του για περίοδο τριών (3) μηνών τουλάχιστον. Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, να δοθεί παράταση ανάκλησης της σχετικής άδειας, όχι πέραν του ενός μηνός, από τη λήξη της περιόδου των τριών (3) μηνών. β) Αν ο κάτοχος της άδειας πωλήσει ή αγοράσει ή μεταφέρει ή εκμεταλλευθεί κοράλλια παράνομα και με τρόπο που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ή δεν τηρήσει τους όρους και περιορισμούς της άδειας που του χορηγήθηκε. γ) Μετά από εισήγηση αρμοδίων κρατικών ερευνητικών ιδρυμάτων ότι κινδυνεύει με εξάντληση το απόθεμα της ζώνης. δ) Αν ο κάτοχος του σκάφους συλλέγει κοράλλια σε απαγορευμένη ζώνη ή σε περίοδο παύσης ή ασχολείται παράλληλα με την αλιεία ψαριών, μαλακοστράκων, καρκινοειδών ή σπόγγων. ε) Αν υποβάλλει ανακριβή στατιστικά στοιχεία. στ) Αν παραβιάζει τις διατάξεις περί αρχαιοκαπηλίας. ζ) Αν παραχωρήσει σε τρίτους την άδειά του. η) Αν δεν τηρεί τις προβλεπόμενες από τον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου διατάξεις περί κατάπλου και απόπλου. θ) Αν έχει απαγορευτεί στον κάτοχο της άδειας, η είσοδος στα λιμάνια λόγω παραβάσεως των διατάξεων του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου και των Κανονισμών Λιμένων.
Άρθρο 10
2.  
  Για την άσκηση πειραματικής αλιείας κοραλλιών ισχύουν η διαδικασία και οι προϋποθέσεις που ορίζει το Π.Δ. 576/1980 «περί χορηγήσεως αδειών εις αλιευτικά σκάφη δια την διενέργειαν δοκιμαστικής αλιείας» (Α 157).
Άρθρο 11 "Εκπαίδευση συλλεκτών κοραλλιών"
1.  
  Με σκοπό την επαγγελματική επιμόρφωση συλλεκτών κοραλλιού, το Υπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί: α) Να οργανώνει άμεσα ή να χρηματοδοτεί ολικά ή μερικά σεμινάρια εκπαίδευσης για τη συλλογή κοραλλιού με τη χρήση αυτόνομων καταδυτικών συσκευών ή των άλλων επιτρεπόμενων εργαλείων. β) Να χορηγεί, μετά από διαγωνισμό, υποτροφίες σε νέους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τέτοια σεμινάρια.
Άρθρο 12
1.  
  Μέχρι καθορισμού ζωνών, οι άδειες συλλογής κοραλλιών χορηγούνται σε θαλάσσιες περιοχές, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις πληροφορίες που διαθέτουν οι υπηρεσίες, τα όρια των οποίων θα προσδιορίζονται σαφώς
2.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος διατάγματος η υποβολή δικαιολογητικών της περίπτωσης ε της παρ. 2 του άρθρου 4 είναι προαιρετική.
Άρθρο 13 "Παραρτήματα Παρατίθενται κατωτέρω τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, τα οποία προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος."
1.  
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Στατιστικό Δελτίο Όνομα Σκάφους Αρ. Λεμβ. ή Νηολ. και Λιμάνι Νηολόγησης: Όνομα πλοιοκτήτη: Ζώνη συλλογής (περιοχή): Χρόνος έναρξης αλιείας: Χρόνος λήξης αλιείας: Ημερομηνία:Βάρος συλλεχθέντων κοραλλιών: Χρησιμοποιηθέντα εργαλεία: α) Με κατάδυση αριθμός δυτών β) Με σιδερένια ράβδο γ) Με ωοειδές συρόμενο εργαλείο Βάθος:Μορφή πυθμένα: Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΙ (υπογραφή) Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 10 του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α 27), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α 221). β) Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1740/1987, όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α 70). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν .1712/ 1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154)
 • Την 6033/13.7.1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου και Βασίλειο Βασιλακάκη» (Β 550).
 • Τη Β3 - 356/21.7.1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εμπορίου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου» (Β 567).
 • Την 175/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών ύψους 2.000.000 δρχ. για κάθε οικονομικό έτος, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών με ειδικό φορέα 110 και ΚΑΕ 8279.
 • Την 471/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Γεωργίας και Εμπορίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-10-24 Εκμετάλλευση κοραλλιογενών σχηματισμών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/174
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/3-356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/3-356 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/6033 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/6033 1994
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/576 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/576 1980
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. 1992/186 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/30.12.1958 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/30_12_1958 1959
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/666 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/666 1966
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία