ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/325

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-10-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-10-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-10-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 90/604/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 (L 317/57 της 16.11.1990).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 90/604/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990» για την τροποποίηση της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ για τους ετήσιους λογαριασμούς και της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ για τους ενοποιημένους λογαριασμούς όσον αφορά της εξαιρέσεις υπέρ των μικρών και μεσαίων Εταιρειών καθώς και τη δημοσίευση των λογαριασμών σε ΕCU», που δημοσιεύτηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 317/57 της 16.11.1990).
Άρθρο 2 "Η παράγρ. 6 του άρθρου 42α του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του Π.Δ. 409/1986, τροποποιείται ως ακολούθως:"
1.  
  Στην περίπτ. α η φράση «σύνολο ισολογισμού 130.000.000 δραχμές», αντικαθίσταται από τη φράση «σύνολο ισολογισμού 500.000.000 δραχμές».
2.  
  Στην περίπτ β η φράση «καθαρός κύκλος εργασιών 260.000.000 δραχμές», αντικαθίσταται από τη φράση «καθαρός κύκλος εργασιών 1.000.000.000 δραχμές».
Άρθρο 3 "(άρθρο 4 της Οδηγίας 90/604/ΕΟΚ)"
1.  
  Στην περίπτωση ιγ της παραγρ. 1 του άρθρου 43α του Κωδικ. Ν 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986, προστίθεται το εξής εδάφιο: «Η ανωτέρω πληροφορία μπορεί να παραλείπεται όταν από αυτήν καθίσταται δυνατόν να προσδιορισθεί η ταυτότητα και τα εισοδήματα ενός μέλους των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως».
Άρθρο 4 "(άρθρα 5 και 6 της Οδηγίας 90/604/ΕΟΚ)"
1.  
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Οι εταιρείες αυτές δικαιούνται να μην περιλαμβάνουν στο Προσάρτημα τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 42ε παραγράφους 8,12 τελευταίο εδάφιο, 14 εδάφιο δ και 15, περίπτ. β και στο άρθρο 43 παραγρ. 3 περίπτ. ε και παράγρ. 7 περίπτ. γ».
Άρθρο 5 "(άρθρο 8 της Οδηγίας 90/604/ΕΟΚ)"
1.  
  Στην παράγρ. 2 του άρθρου 43β του Κωδικ. Ν. 2190/ 1920, που προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/ 1986, προστίθεται το ακόλουθο νέο εδάφιο: «Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πέραν της δημοσίευσής τους σε δραχμές, επιτρέπεται να δημοσιεύονται και σε ΕCU, με βάση την ισοτιμία δραχμών ΕCU, που ισχύει κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Η ισοτιμία αυτή αναφέρεται στο Προσάρτημα».
Άρθρο 6 "(άρθρο 9 της Οδηγίας 90/604/ΕΟΚ)"
1.  
  Στην παράγρ. 2 του άρθρου 109 του Κωδ. Ν. 2190/ 1920, που προστέθηκε με το άρθρο 18 του Π.Δ. 498/ 1987, προστίθεται το ακόλουθο νέο εδάφιο: « οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, πέραν της δημοσίευσής τους σε δραχμές, επιτρέπεται να δημοσιεύονται και σε ΕCU, με βάση την ισοτιμία δραχμών ΕCU που ισχύει κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού. Η ισοτιμία αυτή αναφέρεται το Προσάρτημα».
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Π.Δ. αρχίζει από τις εταιρικές χρήσεις, που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1995 και μετά. Στον Υπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α/34/1983) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α/70/1984) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 (ΦΕΚ Α/101 /1990) και το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α/130/1992).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92).
 • Τις διατάξεις της Οδηγίας 90/604/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990» για την τροποποίηση της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ για τους ετήσιους λογαριασμούς και της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ για τους ενοποιημένους λογαριασμούς, όσον αφορά τις εξαιρέσεις υπέρ των μικρών και μεσαίων εταιρειών καθώς και τη δημοσίευση των λογαριασμών σε ΕCU», που δημοσιεύτηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 317/57 της 16.11.1990).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την με αριθμό 357/21.7.94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/409 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/409 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/498 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/498 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία