ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/326

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-10-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-10-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-10-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και του Ν. 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης», όπως ισχύουν. προς τις διατάξεις της Οδηγίας 90/605/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 (ΕΕL. 317/60/ 16.111990).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή του Κωδ Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών και του Ν. 3190/1955 «Περί Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης», όπως ισχύουν προς τις διατάξεις της Οδηγίας 90/605/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 για την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ περί των ετήσιων και περί των ενοποιημένων λογαριασμών, αντιστοίχως (Ε.Ε.L. 317/60/16.11.90).
Άρθρο 2 "(άρθρο 1, παράγρ."
1.  
  1, της Οδηγίας 90/605/ΕΟΚ) Στο άρθρο 50α του Ν 3190/1955, που προστέθηκε με το άρθρο 16 του Π.Δ. 419/1986 και του οποίου ο επίτιτλος αναμορφώνεται ως εξής: «Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες» προστίθεται παράγρ. 4, η οποία έχει ως ακολούθως: 4 Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρ. 1, καθώς και των παραγρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες των άρθρων 20-28 του Β.Δ. της 16.6.1910 «περί αναδημοσιεύσεως του κειμένου του Εμπορικού Νόμου, ως ούτος ετροποποιήθη δια των νόμων ΨΛΣΤ, ΓΦΟΔ, ΓΧΟ και ΓΨΙΖ», εφόσον όλοι οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι είναι Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης και Ετερόρρυθμες κατά μετοχές Εταιρείες ή είναι Εταιρείες, που δεν διέπονται από το δίκαιο Κράτους μέλους ΕΟΚ, αλλά έχουν νομικό τύπο ανάλογο με αυτόν των Εταιρειών που προαναφέρθηκαν Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση Ομορρύθμου ή Ετερορρύθμου Εταιρείας, όταν όλοι οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι έχουν τη νομική μορφή της Ομορρύθμου Εταιρείας ή της Ετερορρύθμου Εταιρείας, της οποίας όλοι επίσης οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι είναι Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης ή Ετερόρρυθμες κατά μετοχές Εταιρείες .
Άρθρο 3 "(άρθρο 1, παράγρ. 2, της Οδηγίας 90/605/ΕΟΚ)"
1.  
  Στην περίπτ β της παραγρ. 1 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920. όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986, προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: Προκειμένου για συμμετοχές της Εταιρείας στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η Εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος, παρατίθεται ανάλυση, η οποία περιλαμβάνει την επωνυμία, την έδρα και το νομικό τύπο της κάθε μιας από αυτές τις επιχειρήσεις Η πληροφορία αυτή είναι δυνατόν να παραλείπεται, όταν είναι ασήμαντη σε σχέση με τις αρχές της παραγρ. 2 του άρθρου 42α .
Άρθρο 4 "(άρθρο 2, παράγρ. 1, της Οδηγίας 90/605/ΕΟΚ)"
1.  
  Στο τέλος της παραγρ. 2 του άρθρου 90 του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 18 του Π.Δ. 498/1987προστίθεται εδάφιο με το εξής περιεχόμενο: «Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης και οσάκις, είτε η μητρική εταιρεία, είτε μία ή περισσότερες από τις θυγατρικές εταιρείες, έχουν την εταιρική μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας ή της ετερόρρυθης εταιρείας της παραγρ. 4 του άρθρου 50α του Ν. 3190/1955».
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Π.Δ. αρχίζει από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1995 και μετά. Στον Υπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α/34/1983) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α/70/1984) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177671988 (ΦΕΚ Α/101/1988) και το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α/130/1992).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/1992).
 • Τις διατάξεις της Οδηγίας 90/605/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990» για την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/ 349/ΕΟΚ περί των ετησίων και περί των ενοποιημένων λογαριασμών, αντιστοίχως» (ΕΕL. 317/60/16.11.1990).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την με αριθμ. πρωτ. 358/21.7.94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1955/3190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3190 1955
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/409 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/409 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/419 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/498 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/498 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία